Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/ντής: ο. ΝικοΗοῖ6ης
Διευθυντή: ΣΜΟξ8Μ: ΠΡΙΝ! ΜΑΚΡΗΣ
ΜΜΜ" θ οκτπτΡιον 2036 Ο το. '80%
ΜΒΜ οι.. ΠτιΠονΗ οι ομοτο·ποῆς ενω" και ια κι
μέσος στο 'ΜΒΜ. οσοι· οι Μιτος αν Ποιηση"
ποοοοπουν τον ποοομιοοπ οντιστοσο ο το ως του Μο
οποτου. έγινε :8-8 στο ο' τοι το ποντο τοΜΜον
τσιπ ως οι. μΜΡΗτ Η· οι.
π·ιΗτε2Ητ μια ο.ι το· μιιιοπ ιτο
ο.. ο οιιιο.ι οι ποῶτοι σε οοιομους
οπο· ΕΕ
Αυτο ο" το πιο
Μοτο. σου· οσο· τον
Μο. όπως ονΜ“π· ο ποντον ιι· ο.)
τιν· Μ·σο νο “κι το Μακ σκορ” των
ποντο τοσοι του ομονου ο οποιον"
"'38" 'Η ΠΕΒ" ο·
·τοοΜΜυοοι- οποσ ο
ΚΜ πτον...
πόντο τοπιΗοτος
ο ΠΛΗΝ οογτ στο νοσοκομίο γιο
·νοοοΜμιο ΜΜΜ που κος
το καποιο τοπικα· το πυοττο
ο τα" τυποιος ομυντινος.
που ποπ" Μισός οπο τον
οΜμπιοπο στο Βοντομ Λάγος. 0ο
πωπω· γιο πρώτο Μ το
“ποσού γοπτοο ο ο Μοος
πΜ·ποο στον ΞΟνιοο Κύπρου γιο
το ουσιονο ποιονιοι ι· το οντιπσο·
σοιουτινο μος οοΜοτπμο
:τις το ιουνίου
Μο· στους οσοοοοΜπους· τοι “το ομοσ”
οΜιοσο πονο Μπακ στο
:τσντοο Μγπς γισ ανο Μο
το· ι· στον οΜκ ουκ”μ· οσο υποστποιΞον οι
Μονο·
¦¦ ΚΑΛΟΓΕΡ°'|°Υ“° ΚΑΙ
ΕΟ"'°Υ¦
ο Δομοτμος
Σύρος το επομενο
στοιοομο του Μπάντα
μοτο τον Φορτουνπ ο ο ΜΜΜ οτ οπο”Μ6τοι στιγμής έχει πωπω σε "°"”6““ “αμκ Ν · ω즦_ ° "Μ".
:=Ἐ=ΐἔΜ=ΐ=="ἑ"°ΐἑ σώσει τον ευκοιοἰο στον έ' . Λ. γ. οπως δ·οππ·Μ
Μ" · ΜΜΜ Μ' "Μ|="°_ οιοΜ στόπερ σοι νο του  · . ι ` _' ι Ηονοτ ··οζ·Ντπ<
στοτος οινσι οτιι ττοντσο. ονοΕοι... οιοομομο η ω  . Ι Μ:π="ο:$""
οποτοπῶντος τον “Μοτο- τπς 'πως ' '7 ` ο ο το τον οιοιτπτπ
ομονος τπς ο Στο κοσμο· με τον οι ν ' χ= Ϊ" ΜΝ"
οποσ σου ονοοεΜποο τοι ο ο Μ Μ
Η" τπς ονομ€τοοοος ατομο"
Μ τις ο, Μπι". οτον τοι
τοουμοτ'στπνε (οπου) στο
Π"Δ'°'|' Κ"
Η' Τ·- ΟΠΠ'
Ἡ" ΑΡΧΗ '|"' ΚΩ' τους
ο Πιοιοοττπιττ πρωτο μοτς με τον Μοτο Νομιζω ρυθμούς ο μ°”"γ“ . Βοοοους ·
ο Μ το· Μινι· Μο· τον Μ το". ο Β·κοονος παππούς νοοπογιςετοι νο ποιοι ετοιμος στο Μ°Ε“δΝ "ΝΒ"τον ωυΜπ·Πον· οιο·νὐν στο °μΜ'χ6ς αν έχε' ¦8Μ Μ“Μ°" ιΧοπιοΒινοςι τοι
Μμμοτιπο του ΜΜΜ ο ο που" · Δ ΜμοτΜ τα"
Μπορω» γιο τον
παω· τους στον
ονομ€τοπσο μονοτο
επ'οπμο ποιον'οι ο 'Εποιεο
μόνο στο φωτο με τον
Αποοπωνο στο ”ντο (20/9)
σο ογονισττι στο εκτος τσοκ
οοιΙνιοι μ· το 'Μο ΕΠ'°"'
νουσι: ·Ξιμοσω
οστεοιο. τὡοο που νιοπσομε
ομοοο του τοοΗο Μομοοπουπου οιοιφἰοπκον οι
Χ"|'Κ°Π°ΥΛ°¦ (Η ο.) κο· "ΜΗΝΩΝ"
ι" οι
ο 'εκει οποωοει οσνονιιτο _ ' νονός - οστοοος
νωιπο·ι· τι· ο" τσιπ· το· Μπιτ “ως ”Μ ¦"ΝΜ¦“ Πω" οπμἩΠ;ἔἔΒΐἑ"”ΐ° ῖἔ=οππς
σοὶ”. τοσο'='“ων οπο δως τπς ομο6οτ κο· ο ΜΜΟ Μονος σεων. ιο ωΜο τον
ἔ¦.$$Μ..;.%Ἡ .Μωβ =°ν“ο·ο0·ΜΜΜ· εΜΜω“““νΜω Μ·- _
τον Μ τοι οσοι· ΜΜΜ ο· νινσι ω' Ἐκ"°'γω 'ω' 28 ο Εονοσομο Εονο τοι γιο τον ο πως ΜΜΜ
Νομος γιο το μοτς μ· τον Μπάνιο 'ΜΒΜ' "°" εΡΧ"°' ""° "ΜΜΜ οτο Μι" ότι ο
αυτοι ο ο |ντ'γ' επι ο· το Μο· 'Η ΜΜΜ" Μονο ΜΜΜ Μο·
τπς 'οποία το μοτς στο ΜΜΜ. οποσ Μω"Μ Μ°.
·ο γυο'αι νομος" στο Μο οπο τον σκ" Πάπα"
κοκκινο στοπ" τι ιττντι τιπ οιτοποιι Με· ,ω Μ".
νοοοκτο το σνοιοωοον του ως °¦° "ο
οπυμοιοκου γιο τον πορνο "Μο Ι" "Μ
τι τν··οιοει Με το"... πω· του Π"ύ'·ω Ο Η· τα· σε Μογσοιο με
¦Ξ·0ΔΝ|£Μ¦Πο "ΔΡΝτΟ ο χρονου ομως. ως πωπω ο 'ω .'“°Μ .°"“
πιο το μας του ΚουτοντΖογΜιου “οι νο αι τοονομο του ο· ΙΝ ”ων ενός 8- 8"" ω' ° Μ. ω' 7 °°
Μοτο ο ουτε ι· τον ΑΜ ουτε μ· τον κι Μ στις οπιπογος η · | "Μ°Μ“ς' ω ° Μίκης π"'=.=πΜή ω'
 γιο ο: "°"“""ί "Μ 'ως '"Μ°"' στον ΜΝ συμωνο
_ Ομως· σο Μυμοιοτο. ΠΑΟΚ. ΑΞΕ με Μ -"8Μ"" °
ΓροΦει ο ΜεΞΗ: οιι=σΜΗ: οποιοι: ισ) _ γ Μ·Ἡ°Ν“ 'Π' Ν
η · γ Μομο: Τι '°“ἶ|=°:ἔ== 'Π
' ' ςγοοιγε ο Τυπος τπς '
ο οπο “Νιου ο· στο· τον Μο στο οπο· τοι Π ε "ω ° ω Ρ επι·οο·8υο·! Δεν
οπο· τον οο6τοισο στο ομοτπινο του κυοοππου 2:88( "Μ=ἔ· οποσ!" ονοοογο
_ οοοτουνπ ο κοι τι ¦ ¦ὲ:ΐ=πἔ"
“ΜΒΜ “Μ !°“< Μποστ ο κοιστιον Μ Ρ ΠΔ "° ΜΜΜ”
οιοοοινους· οι ΜπονποντΗτ ιττ οι. Φ” ω" 'Η κ°"μ“ἐ "Μ ΝΝ." Η" . . Μ
οππππτ Με ο.) το· που: σε ο.) ο οπο τον Ό · ι" ΜΒΜ' “πω . ο;; Λ Η ”ω”
ΜΜΜ· ο ΑΝΝ!" ΔΗΜ! ΜΜΜ" Η) Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑ: ΣεοεοεΜ: ισεΜ6σ οι
Ο ΣΕΛΙΔΑ '
Κ|Μ|| '|'"" 'Η ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΗ' 'ΜΕΧΡΗ
Οι· τ στο 4 ' γιο ' στο·
¦°" Η
Δω μου· σοποοο τις οδικώς τος πος οκτωβρίου. τοΜοΜυμονο στ· σοι-Μο ι Ϊ ¦ '
ι . ο ' οπο τις . ' . ι. η' έ
έ:::%ν Ο τοι πως τμοσνιστοιω τοι οοππ μιο οπο τον ποὡπν ομοσοοο τος ονιοίος
το" Μοτο" Μοτοοοουπο. που οπο ποοσωοινιιΙοιοικοσο γιο πέντε
Μ° η” υποοτοι ποοΒππμο με τον νομο. ουμωνο με τον οποιο το οιοεοωοον οι ι  ι 4
..Μο .κ =-“νω=Μ“Μ“ · · ·· '|' Η ΜΜ"| ΜΚ" '|'
'Μ ως Να" οι οι οσο οστοσσ·οον “ουν το" τυπο Μι του τοτοστοτιπου κοι'τος η . .
"° Μ|_ Π στον ομως που οοοοισ οπος η ~ .
"Μ” “Φ ογιιοις οπΜσπ. τοτε το απο ανο· ένο; Η ν Μ
"ή” ποδι” τπςΞοπωος οπο τους “οπως τος Ο ω "ων” ο' 9 _ 8 8'°' Δ . τιμΜο"
ο::.οτ:;:ο:οο:οο“ οΜΜ¦·;““·““ ¦..::::ῖ::.°:Μ:Μ::Σ:ἔ“ ·“““8·“·Μ
Η ' , .
_ Μ Χρυσό πωπω τος Μπος στους ἑπἩΜἩ"
Λευτ€οο Μτοουνιο. του”
"ΗΗΕ 'ΜΗΝ' ντο ¦·οο··υοπο ο ·|οτωοος... "ΜΒΜ" Κω ""°ν|Μ“ Γ?ῦΨ
Δ με Ο·
Π' 'Π"°'
Στο οιτομο του ο. Μπτοοπουπου γιο τον ποοο·οινο κ°γ"" "Μ"
ο Μ' ω ω 'θ' _ ι 'ος οι” κμοιομΗσ πιο οτι ο _
Μπος τ , . τοι τπς . ς ο ΜΝ” ο _ ο σουμπιονος. ο οομσς. το· εγω
“Έως ττςοιου :2οιοονἙι..&κοι ον ο οοἙος σὲ “Μι η' ως" 'Μ 'η ω °ι;οοσοοινο 0ο ΜΒ· οποσ σε
ο" ο ΜΗ" ΝΕΠ π σο Ο" Η "ως Νις ο ο" οιοοτοοτι τις τοπογές τπς ΕΠΟ. οσο - ους τους ο·ποτ ο τοι στον
της του. το ονοι·ο του ανασα; ο·ΜΜ ΜΜ- Μ το Η·ιτοιι"ἰο πος ΜΜόμοτος τι ¦'|'|| Π "Ρ||| Η °' ο σον” '| ||κ°¦... ιι σοοοσνο μος οποιο οποσ τοι
Ο Μ ομσων το οποιο 0ο σωστο γ _ _ _ στον ποιοοιο ο Γιο μονο που Μ
οντος τπς ποοοτοΞος Γοιοτςἰπο τοιοῦτος ΕΜ· ΜΙΟ· τωτνος προς τον ΕΜ. το· ο θ *ΜΒΜ ..ο εμ” . μια” μογοΜστι τοι τογο2Μι στον
το· οπο τ=α·νΡο που οἱ::==οοο“ νο το: Μοο στο Μ;ἔυ=τοΜ τος Μἔ=ος πωπω” 'ω ω Μι°"" ."¦¦Μ" Μιμή. "κοιτα μοι γιο τον
Η' “ως "Μ · οοωτο·πομστο ο οίκο οπίσττυτο ΜΜΜ μος. 88' Μ” ΜΜΜ
οοπσο του σεως· οτι απο νο σινοι ο· ουσ... ΜΜΜ το” ":'ΐἑΉ: ΠΜ. μ' “Η “ΜΝ ΜΜΜ . ° ΜΜῇ "Φως “Μ ”ν ΜΜΜ
τοπικ· ο ΔΗΜΗΤΡΗ: ΔΗΜΗΤΡΗ" οποιοι: 9·_ Δ τινοιο._ 7 ο Η. ποιοοιοιοπουογωνΞοντοι ο·
ο ο του η.. ον“Μ "Η Κόσμο ο Χώρια ` χ συποογους του ποιοοιο. νο
¦°ΐἀ “¦°μ° _ οιοινο μ· τους Αγγτποοουπους· // σ `_ μποροῦν νο ο·οΜνοντοι ο
Ο ΑΜΣ ΦΗΜΗ!! ΜΕΤΑ ΤΗ! ΚΥΜΗ! Η! 98·82 του στον "Μάς "ύ Εκ "°°ς 'Ν Μ ΜΜΜ" οοοοοςιγμο γιο το
- 7 - Μμοιονο. το ==Ἡ°ἰ&°= ι .   υοοπσιοο ποιοιο στον ποιοοιο·
Μιοι·ιο η· ο.) το· που” ιν· Μ=Ἡ=== τα', Ν ”Ω Μ κ" ”- . _ |. ι | Μ==ἴ% τ:·ςο=ἔ
ο.) οι νοου·ο'οι των νικοτ·ν ο Από τους ΜΜΜ· Ο ΜΝ .ως 20" _. . ω"·ω“” "$°ΐ ΜΜΜ(
Μουτ τοπικα ο το Μινι ιτε ο.ι -=·· “ ·
· Μοινοτος
ο 77] ΙΜ 852|43 4' Ο =εΜΔΑ ' Δ τοοο·ιοτιι:οΗΗτουωτοτοτιπΗΗιιτοιπΕπΗτιστοιοοΜ Ο :ε““Μ 'ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα