Πρωτοσέλιδο Έθνος: "Δηλώστε και σώστε τα μισά"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
6 οκτωβριου 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10478

www.ethnos.gr
ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
6 ΟκτωβρίΟυ 2016

Οι πέντε ανατροπές στο
ασφαλιστικό των τραπεζικών
» 15-16,
25-26

Ντόμινο με 5 ανατροπ
ές
για 50.000 τραπεζικούς

της κατερίνας κΟκκαλίαρη

Π

έντε ανατροπές φέρνουν
τα πάνω κάτω στο Ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων. Από τις αλλαγές
επηρεάζονται με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο περί τους 50.000
ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Στην
προκρούστεια κλίνη των
μειώσεων
μπαίνουν όσοι εισπράττουν
προσυνταξιοδοτική παροχή
από το Ενιαίο
Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) και το Ενιαίο
Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης
(ΕΤΕΑ),
όπως και όσοι συνταξιούχοι
παίρνουν επικουρική από
το ΕΤΕΑ. Χαμένοι είναι επίσης οι ασφαλισμένοι
που... αποχαιρετούν
δια παντός το
προσυνταξιοδοτικό επειδή
δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν
σχετικό δικαίωμα μέχρι 12/5/2016
όπως και
όσοι παραπέμπονται
στα νέα όρια

9

10

11

▶Με 14 διατάξεις

12

ανοίγει η πόρτα
της συνταξιοδότησης για τους
υπαλλήλους
των τραπεζών
Ορια ηλικίας πολλών ταχυτήτων
ισχύουν για τους τραπεζοϋπαλλήλ
της εξόδου από το 50ό έως
ους, καθώς μπορούν να ανοίξουν
το 67ο έτος της ηλικίας τους
την πόρτα

ηλικίας και τον νέο τρόπο
υπολογιθηκε μέχρι 18 Αυγούστου
σμού της σύνταξης.
2015 δεν συμπληρώσουν
υπάρχει καμία μεταβολή.
φέτος το όριο, ανοίΕιδικότερα, για τους τραπεζικούς
σε ειδικό καθεστώς. ΣυνταξιοδοτούΣε περίπτω- γουν την
πόρτα εξόδου στα 59.
ση που συμπληρώνεται
υπαλλήλους ισχύουν
νται ανεξαρτήτως ορίου
μετά τη συόρια ηλικίας
Ασφαλισμένοι με 35ετία
ηλικίας.
γκεκριμένη ημερομηνία
το 2011
πολλών ταχυτήτων, καθώς
υπάρχει μία
Ανδρες με 25ετία έως
μπορούν
αποχωρούν στα 58, εφόσον
το τέλος
κλιμακωτή αύξηση στην
να ανοίξουν την πόρτα
συηλικία συ- μπλήρωσαν
του 2012 που έγιναν
εξόδου από
το όριο μέχρι τις 18 Αυ60 ετών
νταξιοδότησης.
το 50ό έως το 67ο έτος.
μέχρι τις 18 Αυγούστου
Κλειδί απογούστου 2015 (με 36
2015 δικαιΕδώ πρέπει να επισημανθεί
συνολικά έτη). ούνται
τελεί το έτος θεμελίωσης
μειωμένη σύνταξη (πλήρη
πως Σε περίπτωση που
συνταξιοόσοι ασφαλισμένοι πιάνουν
γίνονται φέτος 58 καιούνταν
διδοτικού δικαιώματος,
τα απαι- ετών, θα βγουν
στα 65). Εφόσον φτάνουν
ενώ διαφοροτούμενα έτη από 1ης Ιανουαρίου
στη σύνταξη στα 59.
ποιήσεις υπάρχουν ανάλογα
φέτος το 60ό έτος μπορούν
2013
Ασφαλισμένοι με 35ετία
με
να αποκαι μετά ακολουθούν
το 2012 χωρήσουν
φύλο (με μεγάλες κερδισμένες το
ενιαίο συντασε ηλικία 61 ετών και
αποχωρούν στα 59, εφόσον
τις
ξιοδοτικό καθεστώς. Η
9
γυναίκες με ανήλικα τέκνα).
συέξοδος γίνεται μπλήρωσαν
μηνών. Το όριο για πλήρη
το όριο μέχρι 18 Αυγούσύνταξη
σε ηλικία 67 ετών ή εναλλακτικά
Προσοχή, καθώς οι ευνοϊκές
πάει σταδιακά στα 67.
πλή- στου 2015 (με
διαρης σύνταξη καταβάλλεται
37 συνολικά έτη). Σε
τάξεις ισχύουν για όσους
στα
Γυναίκες
62
με
περίπτωση
με
ασφαλι25ετία μέχρι το τέπου πιάνουν φέτος το
40 έτη ασφάλισης. Οι βασικές
σμένους πρόλαβαν να κατοχυρώσουν
όσυντα- ριο, μπορούν
λος του 2010 και συμπληρωμένα ανοίξουν την πόρτα
ξιοδοτικές διατάξεις στα
δικαίωμα μέχρι το τέλος
ειδικά ταμεία εξόδου
νο το 55ο έτος, δικαιούνται
του 2012.
σε ηλικία 59 ετών και
μειωμένη
είναι
οι
ακόλουθες:
Από εκεί και πέρα υπάρχει
9 μη- σύνταξη.
νών.
διπλό
Ασφαλισμένοι -άντρες
«μοντέλο», ανάλογα με
και γυναίΓυναίκες με 25ετία και
το πότε συΑσφαλισμένοι που μπήκαν
συμπληκες- με 35ετία το 2010 αποχωρούν
μπληρώνεται το όριο ηλικίας.
στην
ρωμένο
το 56ο
αγορά εργασίας πριν
στα 58, εφόσον συμπλήρωσαν
το 1983 2011 διασώζονται. έτος μέσα στο
Ειδικότερα αν το όριο συμπληρώτο ό- και πρόλαβαν
να πιάσουν την 35ετία
ριο μέχρι τις 18 Αυγούστου
2015. Αν μέχρι 18 Αυγούστου
Γυναίκες με 25ετία στα
ειδικά
2015, υπάγονται
ταμεία και συμπληρωμένο
το

2

Οι τελικές ρυθμίσεις για το αδήλωτο χρήμα:
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φουντώνει ο
εμφύλιος, παρεμβαίνει ο Τσίπρας
Με δύο παραιτήσεις -Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και
Χρήστος Ράμμος- κλιμακώθηκε ο εμφύλιος στη Δικαιοσύνη. » 11

57ο έτος μέσα στο 2012,
μπορούν να
ανοίξουν την πόρτα εξόδου.
Μητέρες με 25ετία και
ανήλικο
το 2010. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 50 αν συμπλήρωσαν
το όριο
μέχρι τις 18 Αυγούστου
2015. Εφόσον το όριο συμπληρώνεται
φέτος, η
έξοδος γίνεται σε ηλικία
56 ετών και
9 μηνών.
Μητέρες με 25ετία και
ανήλικο το 2011. Διασώζονται
αν έκλεισαν τα 52 έως
τις 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση
που συμπληρώνουν φέτος το
όριο, αποχωρούν σε ηλικία 56 ετών
και 9 μηνών.
Μητέρες με 25ετία και
ανήλικο
το 2012. Εφόσον έκλεισαν
τα
55 μέχρι τις 18 Αυγούστου
2015, δεν
έχουν καμία αλλαγή.
Σε περίπτωση
που το όριο συμπληρώνεται
φέτος,
βγαίνουν στη σύνταξη
στα 58.
Μητέρες με 5.500 ημέρες
ασφάλισης και ανήλικο
τέκνο
μέχρι το τέλος του 2010,
μπορούν εναλλακτικά να αποχωρήσουν
με το
συνταξιοδοτικό καθεστώς
ΙΚΑ.
Αν έπιασαν τo όριο μέχρι
τις 18
Αυγούστου 2015, δικαιούνται
μειωμένη σύνταξη στα 50
και πλήρη στα
55. Αν συμπληρώνουν
φέτος το προβλεπόμενο όριο, αποχωρούν
σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών
με μειωμένη
σύνταξη και στα 58 πλήρη.
Μητέρες με 5.500 ημέρες
ασφάλισης και ανήλικο
τέκνο
το 2011 μπορούν να
αξιοποιήσουν
το συνταξιοδοτικό καθεστώς
ΙΚΑ. Εφόσον συμπλήρωσαν
μέχρι τις 18
Αυγούστου 2015 το 52ο
έτος, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη,
ενώ αν έπιασαν τα 57, πλήρη
σύνταξη. Αν
πιάσουν φέτος το όριο
ηλικίας δικαιούνται μειωμένη σύνταξη
σε ηλικία
56 ετών και 9 μηνών
και πλήρη σε
ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
Μητέρες με 5.500 ημέρες
ασφάλισης και ανήλικο
τέκνο
το 2012 μπορούν να πάρουν
σύνταξη
με το καθεστώς ΙΚΑ. Αν
έπιασαν μέχρι τις 18 Αυγούστου
2015 το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη
σύνταξη ή
αν έκλεισαν τα 60 πλήρη.
Εφόσον
πιάσουν φέτος τα συγκεκριμένα
όρια,
μπορούν να αποχωρήσουν
στα 58 με
μειωμένη σύνταξη ή σε
ηλικία 61 ετών και 6 μηνών με πλήρη
σύνταξη.

ΔΗΛΩΣΤΕ
1

5

3

6

4

7
8

13

14

ςυνεχεία ςτίς ςελ.

2-3

«
και σώστε τα μισά»
Οποιος αποκαλύπτει οικειοθελώς μη φορολογημένα κεφάλαια θα τα νομιμοποιεί με βαρύ
φόρο έως 60% και θα απαλλάσσεται από ποινικές διώξεις. Πώς θα κλιμακώνεται ο συντελεστής του φόρου ανάλογα με την υπόθεση. Αυτόματη κατάσχεση του συνόλου της
περιουσίας και φυλάκιση για όσους δεν συμμορφωθούν » 4-5

ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

Μήνυμα ΔΝΤ
για χρέος και
πλεόνασμα
»3

κυβερνηση
- ιεραρχια

η συναντηση κορυφησ καταλαγιασε τα παθη »

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Το Προσφυγικό με τα
μάτια των Μυτιληνιών

Πρόσωπα-έκπληξη στην
Επιτροπή για το Σύνταγμα

» 14, 27

»7

6-7