Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΠΔ|ΚΟΣ: 6] 97
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 20] 6| ΕΤΟΣ ί60 | ΦΥΛΛΟ 3.8] 9 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ
ΚυκλοιδΜή
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ|ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ|ΚΑΣ
@Τ Η πραχθεσινή σύσκεψη σνα «Ναυνιλίας>› απανελεί παρελθόν. Τα αυσιασνικό απανόλεσμα αυνής¦ ενδιαφόραν πλην όμώς όχι βαρύναυσας - καθαρισνικής σημασίας. Η...
5! <<πυρινιδαπαθήκη>› παυ ακαύει σνα όναμα χερσαία ζώνη ναυ λιμανιαύ νης Μαυ από νην σνιγμή παυ όρπαξε <<φώνιό>› από μια απόφαση ΜΜΜ παυ πρα ώρών ακυρώθηκε
και η απαία δεν... όναψε με υπαινιόνηνα μόλαυς ναυ επιχειρημανικαύ κόσμαυ¦ αλλό με απόφαση παν φέρει νην υπαγραφή ναυ δημόρχαυ κ. Μαργαρίνη¦ «καίει» και
γ = <<καίει>› δυνανό¦ λίγα εικασινενρόώρα πριν η λσνυναμική Δ|νση κυκλόδών... ναχυδραμήσει σνην Εισαγγελική Αρχή Μαυ να απανελόσμανα νών ασνυναμικών ελεγχών παν
Ο διενεργεί σνα κανασνήμανα νης παραλιακής αδαύ και όχι μόνα και αι απαίαι αφαραύν σε <<όδειες>› ίναυς)¦ <<πραβαλες>› ίναυς) κ.λπ. Τα δεύνερα δεκαήμερα ναν νρεχαννας
μηνός αναμόνεναι να είναι δραμανικό. Φρόνιμα είναι να μην... ενδίδαυμε σε φραύδες ελπίδες και πρασδακίες παν νεχνηόννώς καλλιεργαύν αυναί παν πυραδόνησαν νην
<<πυρινιδαπαθήκη>›. Και αυνό¦ γιανί¦ όλα να θεσμαθενημόνα δικαιαδανικό όργανα. όχαυν σνραμμόνα να βλεμμα ναυς σνην παραλία νης Χώρας Μαυ. ί Η δικαιαλαγημόνη
κραυγή αγώνίας ναν γ.γ. ναν Συλλόγαυ Μαζικής Εσνιασεώς «Μας -Φιλαξενία>›¦ Γιαννη Παπαδόπαυλαυ. ί Η <<λίγη>› ανακαίνώση ναν δήμαυ Μαυ & Μικρών κυκλόδών...
Δ|ΛΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΗΝ "Κ" ΠΡ|Ν ΚΑ|ΡΟ
ή Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡ
ΣΠ|ΡΤΖΗΣ¦ ΣΗΜΕΡΑ Ε|ΝΑ| ΠΛΕΟΝ
ΠΡΑΤΜΑΤ|ί(ΟΤΗΤΑ
Στο ΤΑΜ ΕΔ το
αεροδρόμιο
ιναεου τι
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
Το «ρούφηξε»το. .. μύρια το έργο της
ηλεκτρσδοτήσεως της χερσαίας ζώνης του λιμένσς ι. κι
Νάξου. Το 90% του εν λόγω έργου έχει υλοποιηθεί. ·
Τι απομένει να γίνει μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους;
-Η εγκατασταση της «γραμμής ηλεκτροδστήσεως»
της Παναγιάς του Λιμανιού (Μυρτιδιώτισσας)
-|·| εγκατασταση «αντλίας κενού» στο
αλιευτικό και τουριστικό καταφύγιο.
-Η τοποθέτηση των προβλεπομένων από την
σχετική μελέτη «φωτιστικὡν» στο πρώτο μισό της
παραλιακής οδού.
-Η εγκατασταση γεννήτριας επί της πλατείας
Πρωτοπαπαδακη¦ πλησίον της αφετηρίας των
λεωφορείων του ΚΤΕΛ. που σε περίπτωση
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. η
παραλιακή οδός δεν θα «σβήνετε...
-Η μισή εργολαβία (250.000 «ευρὡ»)¦ για την ώρα.
παραμένει απλήρωτη. .. ΣΕΑ|ΔΑ 3
ΤΗΛ.: 22850.2468ί¦ ΕΑΧ: 22850235] ί¦ ΜΝ: 69743] ί .260
ε-τ·ηαί|:ίηίο@κγκ|ααίκί.αν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα