Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Λοβοτομή για την ιστορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Β Ψ """"'| -| '-"
Στ8ααιινται τα παντα τα Μπαταρια για να επιβιώσουν μέσα ατα Ματ 
Σχέδιο εθνικου
αιτιοΧρωμοτισμου
Ο υπουογό; Παιδεία; Νίκο;
ΕαιιΜτΡιΜ Μπι" 6 οποιοι 2016 τι ατι Με Ο
Φίλη; εφαομόζει ποόγοαμμα αποδόμηση; τη; παΩάὁο
 Κ· (Π
<<|(0Φ'|'||Σ» ΕΝ 0ΨΕ| ΙΜ ΠΙΚΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ!
Ξεωωαρουν τώρα (αλλα .με οδυντιρὲ8 τι8ριΚοτιἑ8- 18%) 80.000 ΜΜΜ 'εφ€υιοε τιοΦαλιομἑνων του Διτμουὶου 
Μεγαλα λογια στο ραντεβου ΤοἱΠρα, Κομμένου και Ιερωνὐμου
(Χθ88 το βραδυ) «για να λυθει τι ΠαρεΕὴγΠοτι με το 0ρΙιοκευτικο»
- «θα το ΠάρουμεΠὶοω αλλά δεν θα το πουμε»
_---.-._....-.ὴ.__.._-_ _.7.“._-_-.““-_-ι.-..ι_., .,._ _
 ` Ϊ" Δ_ ἔ· κ Αφαιρεοαν απο
,¦ __ χ ς ο δ χ _ '· ' τΙιδιδακτεα ολο
ι κ ο .`··,-.χ _ ' ἄ ἶ ·- . .
“4 Μ  . Ν;; ολοταΚοφαλαιο
·¦ · _ Μ < · · ϊ · Που κανουν
Ί - ι ι ο ' υΠερΠφανου8 του8
· Η Ξ ` · ` Ελλη ο ·
με: Δ Η: ν88 μα τιτ88
 Φ / Συνοπτική διδασκαλία χωρίς
' . μ ι· Ώ ' εξἑτυοΠ για Κυκλαδικο,Μινω` ” `” 7 ιιιο,ΜυΠινοϊΚο Πολιτιομο,υι
Χ οπτιαοία των Περσικὡν Πολέ' .τ ·. μιαν' τον Πελοποννησιακό Πο
λεμο, τον Φίλιππο Β' και το οι
Κ0ιΙμ£νιΚύ κρατος του μεγαλου
Μανεδονα σφατιτΜυι. 7ῖ8
ϊ” ” 7 Ϊ
01%  ΠΜ!
οΚ0Ἡ0μΠνὰ8 Η' μ] ΜΙ «Η διοΠλοκῇ Α¦|&Ήἑ0'Μ
' ·'¦ .Ί μ Η _ ανω τη
Ρ 1· τι ι μινι . “ β ΜΗΝ ΡΒ” αιιΑιιιιιιιιαι
Καλογριτοα. νη η! ¦ ο ντι ιιλτιοιτιΖει» Φ ΜΜΜ.,
ιΜΜ.ΜΩ€ -7 ι.Μῇνυμο“Παπσγγελὸηουλου.·6 ΜΜκΜι
Ολοι οι βουλευτὲ8 τουΣΥΡΙΖΑ θα το... Πιουν σῇμερο στο ΜοξΨου!Γιο να ξεχάσουν.. :5:
ῖΜ“ΜΜΜΜπΜΜΜΜψΜωΜΜΞ