Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
08-10-20]Β Ο
Μπεστ
Μ μωρα
ΑΜ λ στον
μάσα”
Μ Λ Μ
μασ-Μο
(ΜΜΜ)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Λίγες νεφώσεις μέ τοπι
τα ανατολικα ηπειρωτικα καί τήν Κρήτη.
Οἱ ανεμοι θα πνέουν μεταβλητοί μέτριοι. <Η θερμοκρασία θα φθασει τούς Ζ7β.
κές βροχές στήν Κεντρική Μακεδονία, (Ψ  |
Πέμπτη 6 Όκτωβρίου 2016
Θωμά αποστόλου. 'Ερωτηίδος μαρτυρος
Σελήνη θ ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.25' - Δύσις 7.00'
Ἀριθμ. Φύλ. 40589 | Τιμή ],50 €
Ἐρατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιπιο@εειιεπεννε.σι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Τό ποτήρι
μέχρι τέλους!
ΜΜΜΜΜΜΜ
ΜωιαΜωΜἩὴΜψ
ηΜΜΜΜ Ύ
“ΜΜΜΝΜΔΜΜ ·
ωμά ΜΜΜ
ΜΜ. Μ
ΜδΜήωΜΜΜΝω
-ΌΜνκ ΤΜΜΜΜ
ΜΜΜύΜΜΜὁ
ΜήνΜΜ ΜΜώΜΜΜ·
-ἩΜΝ&ΔΜΜ
ῆΜΤΜΜήΜΜή
ΜΜΜΜΦΜΜ
ΜωΜΤΜήΜ
Τό νέο κύμα
«αγανακτισμένων»
Στήν σκιά τῶν βιαίων ἐπεισοδίων στήν Θεσσαλονίκη
Ι·Ι ΠΡΩΤΗ έκρηζις αγανακτήσεως για τούς μαζικούς πλειστη ριασμούς καί πρώτων κατοικιών πού
ἔχουν ξεκινήσει, καί εξελίσσονται
κατα χιλιαδες στήν έπικρατεια,
έκδηλώθηκε στήν συμπρωτεύουσα. Σχετικώς, ὁργανωμένες ὁμαδες πολιτών, καποιοι από αὐτούς
παλαιότερα εμπλεκόμενοι στό κίνη μα «Δέν Πληρώνω», πού ύπέθαλψε μέ συνέπεια ὁ αλλοτε «έπαναστατικός» ΣΥΡΙΖΑ, για δεύτερη φορα, χθές, μέ βίαιο τρόπο,
διέκοψαν τήν διαδικασία πλειστηριασμών στό Εἰρηνοδικεῖο Θεσσαλονίκης. °Επιλέγουν, φυσικα, ύποθέσεις κατασχέσεων οἰκιών οίκονομικα μειονεκτούντων πολιτών ή
μειονεκτουσών οἱκογενειών, καί
συγκρούονται μέ τήν Ἀστυνομία.
Στήν<Ελλαδα σήμερα ἰσχύει ὁ
νέος κώδικας πολιτικῆς δικονομίας, έλαχιστα προστατευτικός, ένώ
οἱ πλειστη ριασμοί γίνονται στίς
πολύ χαμηλές έ μπορικές αξίες πού
έχει διαμορφώσει ή καταστασις
χρεωκοπίας από τό 2010 καί μετα.
Οἱ“Ελληνες εἶχαν, καί διατηρούν,
μια ἰδιαίτερη σχέση μέ τα σπίτια
τους, πού δέν τα αντιμετωπίζουν
ακριβώς ώς έπενδυτικα ἐργαλεῖα.
Άλλα ώς μια βαση για τήν οίκογένεια καί κλη ρονομια για τα παιδια τους. Στήν μαζική καί παραδοσιακή αὐτή αντίληψη καί ὁριοθέτηση τών νοικοκυραίων συνέτειναν οἱ πόλεμοι τοῦ παρελθόντος,
αλλα καί ή ασταθεια τοῦ έθνικοῦ
νομίσματος. Συμφώνως πρός τήν
έπίσημη τελευταία απογραφή τοῦ
201 1 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), τό 74,8%
έπί τών 4,1 έκατ. κτιρίων πού καταμετρώνται στήνἱΕλλαδα χρησιμοποιούνται για ἰδιοκατοίκηση. Τό
97% τών κτιρίων ανήκει σέ ἰδιώτες
καί τό Ζ,9% στό Δημόσιο.
Οἱ μεθοδεύσεις μέ τόν ΕΝΦΙΑ καί τούς φόρους στα ακίνητα, αλλα καί αὐτούς στό εἰσόδημα ή τούς έμμεσους στήν καταναλωση της καθη μερινότητος, ὁδηγοῦν πολλούς“Ελληνες να πωλούν
ΜΜωΜιῳ Το χρυσο
Μ ΜΜωΜ δακτυλίδι
ἡΜΜδιΜῳ ~
ΜψΜώΜΜΜ ”8011
τίς οἰκίες τους ή να αποποιοῦνται
τήν κληρονομία τους. Εἶναι χαρακτη ριστικό ότι 157.000 σπίτια πωλήθησαν σέ εύτελεῖς τιμές μέσα
στήν κρίση, μέ τήν ἰδιοκατοίκηση να σημειώνει σημαντική ύποχώρηση, ένώ οἱ γονικές παροχές
ση μειώνουν κυριολεκτικα «κραχ»
μέ μείωση 80%. Τό πολύ ένδιαφέρον είναι ότι τα έσοδα από τούς
φόρους μεταβιβασεως, ύπεραζίας ακινητων κ.λπ. κινούνται στό
έπίπεδο τών 500-700 έκατ. εύρώ
έτησίως, ένώ τό 2007 μέ ύποπολλαπλασιους φόρους στήν ακίνητη
περιουσία.
Στίς παρούσες συνθηκες, καί
μέσα στό περιβαλλον αύτό, ή
Ἑλλάς στόν τομέα τών πλειστη ριασμών ακινητων, μετα τήν κατασχεση, αρχίζει να κινειται στούς
έφιαλτικούς ρυθμούς της =Ισπανίας.“Ενα νέο, δεύτερο κίνημα αγανακτισμένων, πολύ πιό έπίμονο καί
απελπισμένο από τό πρώτο, είναι
πρό τών πυλών...
Ζ πολεμιστῆ
ΕΝΑ χρυσό δακτυλίδι, τό ὁποῖο παρουσιαζει περίτεχνα ντυμένες γυναικείες μορφές, είναι τό μεγαλύτερο δακτυλίδι-σφραγίδα πού είναι γνωστό στό Αἰγαῖο: Πρόκειται για τό ένα από τα τέσσερα δακτυλίδια πού εύρέθησαν κατα τίς ανασκαφές
στόν ασύλητο «ταφο τοῦ πολεμιστῆ», πού ανεκαλύφθη πέρυσι στήν Πύλο, κοντα
στό Μυκηναῖκό Ἀνακτορο τοῦ Νέστορος, καί χρονολογείται στό 1450 π.Χ. Τα δακτυλίδια φέρουν εἰκονογραφηση πού απαντά στήν Μινωῖκή Τέχνη, αλλα καί στήν
θρησκευτική κουλτούρα.
Σ ί Τ” ε ί
ημερα ης ημερας
Μὴ ε 2 9 2
ΜΜΜ Οι καιροι ου μενετοι
Υποχωρει συστηματικῶς ἡ κατανάλωσις των
νοικοκυριών, όπως δεί- ΜωΜωωμ ἈΜΜΜ ΜΜἈΜἩΜ
Χνουν Τό στοιχεῖο Τῆς ωωΜωΜΜ ή Μ Μ @ο ω Ο· ὡψΜΜΌΜ
Ε^ξΤ^Ἑ κε” εἰ"Ελληνες Μ τα ΜΜψῳ“ κι” Με· Μ
ειωνουν (1ΚΟ ΚΟ'. Τί  Μ· Ωω Μ.” Μ
δαπάνες για τήΌηΠαιδείἑ  η Μ Μ η Μ ψ =: ω 'ο Μ
ΜΒ ωοω›ψΜωῳ Μ"ΜΜ
,ή ωαψΜψΜ Ἡ Μ Μ Μ Μ
ΜΜΜ "'°_ °'""“ΨΜ'Μ" ωΜΜΜωψ» ψΜΜψ
ΜΑΜ “ή ¦°ωωΜ ""|'"¦ ω ΜἡΝΜΜωψ αΜΜΜπα
Ἀνησυχία προκαλούν ἡ ή Μ _ἡ ΜΜΜΜΜ ΜΜ
ματαίωσις της διασκέψε- ἡ""* π Μ " ”ο ΜοΜωψωπ
ως του Συμβουλιου τῆς °'ΜΜ Μ ΜἙΧ“"¦ Μ“&ΜΜ“ ΜΜΜ
'Επικρατείας καίἡ χθεσι- ΜΜΜ '·'ω”
γή παραίτησις δύο άντι- ωωωωκΜ” θΜΜΜἡΜΜ ΜΜωὴΜϋ
προέδρων του. Μ· Μ ΜΜῆΜω ΜθΜῆΜ"”
ωΜωΜωΜ ΜΜΜἡΜ 4ΜΜΜψ
ἩβΜ ΜωΜωΜ ΜΜΜ ω"*ΜΜὴ
ΜῖΜ Μ ΜήΜΜΜ Μω·ΜΜω
'Εντυπωσιακή στροφή ωω*ωΜω “”ΜΜ^'Μ Μ“ΜΜήὐ
πρός τό κέντρο κάνειἡ ΜΜΜ  Μ.ωωκΜω
Βρεταννή Πρωθυπουρ- °Μαω"*Μ ΒΜΜ Μ ΜωΜΜω
γός,Τερέζα Μαίη. Με Μ Μ ΜΜΜ 'ΜΜ**Μ
Μ “η Μ- ΜΜτόΜΜἩΜ
Η ωΜωηΜω ·ήΜΜ ωωωΜωω
ωωΜκωΜ ΜΜΜΜΜω ψΜπΜΜ
| πὺΜΜω ΜΜΌΜΜδΜ “Μ“Μδή
9 τι" Μι"
Ἡ ΜΜΜ;
Κύθνος
Γραφει ή Μαρία Μπαλοδήμου* 
ΣΤΗ μακραίωνη ἱστορία τής νήσου Κύθνου, πού
τό έδαφός της κρύβει τεκμήρια ζωής από τήν
Προϊστορική περίοδο καί όπου σύντομα ένα
μουσείο θα ίδρυθεί για να στεγασει τούς θησαυ ρούς της, προστίθεται καί ή έπιστροφή των
Ἀγίων Λειψάνων ένας τέκνου της πού αγιοποιήθηκε από τήν )Ορθόδοξη Ἐκκλησία της Ούκρανίας. 'Ο'Ἀγιος "γνατιος ό Κύθνιος, Μητροπολίτης Μαριουπόλεως, είναι ό ποιμεναρχης
πού, ως αλλος Μωυσής, όδήγησε τό ]778 τούς
"Ελληνες από τήν Κριμαία στα τότε φιλικα έδα
φη της Ἀζοφικής καί ίδρυσε τήν Μαριούπολη.
'Η ἱστορία του Άγίου ξεκινα στό κυ κλαδίτικο αύτό νησί, τό ]7]θ, όταν ό '|ακωβος Γοζαδίνος (Κοζαδίνος), γεννιέται στήν Χώρα από
εύσεβεῖς καί εύγενεῖς γονεῖς, ή απώτερη καταγωγή των όποίων είναι από τήν "ταλία.'Ἡδη από
τόν ]8 αἰώνα, οί Γοζαδίνοι από τήν Μπολόνια
έγκατασταθη καν στήν Κύθνο. Τό ]θ] 8 έχτισαν
τήν έκκλησία του Ἀγ. Σάββα, στήν ὁποία έλαβε
τό βάπτισμα ό'Ἀγιος καί ή όπο ία λειτουργεί έως
σήμερα. Νέος, μετέβη στήν Μονή Βατοπεδίου
καί έκαρη μοναχός. Στόν'Ἀθω, ό 'ίγνατιος έλαβε έκκλησιαοτική έκπαίδευση καί πήρε όλους
τούς βαθμούς τής ίεραρχίας, φτάνοντας μέχρι τό αξίωμα του Επισκόπου. Οί αρετές του
έγιναν γρήγορα αντιληπτές, καί τό ]77], ό
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τόν ἐξέλεξε Μητροπολίτη Γοτθίας καί Καφα καί τόν
έστειλε στήν Κριμαία ώστε να συμβάλει στήν
πνευματική αναγέννηση των έκέῖ 'Ελλήνων,
Συνέχεια στήν σελ. 8
ο "Ενα διαζύγιο είναι
προφανώς μία δύσκολη ύπόθεσις. Πώς τό ξε
περνας; Ἡ Ἀντζελ ίνα
Τζολί απεφάσισε: Άλλαζεις σπίτι. Τώρα βέβαια
όταν λέμε «σπίτι», δέν
έννοοι7με ακριβώς σπίτι,
αλλά τό... ανάκτορο πού
νοίκιασ στην Καλιφόρνια. Για να τό περιγράψουμε σέ νούμερα, τό νέο
«σπίτι» διαθετει 2 πισίνες,
ένα τζακούζι, 6 ύπνοδώμάτια -έχει καί τόσα παιδιά-, 8 μπάνια! Καί όλα
σέ διαστάσεις γηπέδου!
Τό συνολικό έμβαδόν, μέ
τούς κήπους, είναι 5.000
τ.μ.! Τί νά κάνουμε; Τζολί είναι  Δέν αναφέρουμε, φυσικά, τά σαλόνια τίς τραπεζαρίες, τά
γραφεία τίς αίθουσες αναψυχῆε τά μπάρ. τά κυμνασττίρια καί τούς απαραίτητους βοηθητικούς
χώρους, όπως οί κουζίνες κ.λπ
Ο Την τηλεόραση τού
μέλλοντος παρουσίασε ή έταιρεία Ρ8Ι1880Ι1ὶ£.
Ἡ όθόνη της, τεχνολογίας ΟΙ¦ΕΒ, προσαρμόζε
ται στό συρόμενο πορτάκι ένός ντουλαπιοι7.
Δέν είναι παρά ένα φύλλο γυαλιού. Καί μόλις την
κλείσεις, απλώς ή τηλεόρασις γίνεται αόρατη. Σέ
πολλές περιπτώσεις καλύτερα, αφού δέν έχεις καί τί
νά δείς!
Ο Μέχρι τώρα ξέραμε ότι
τό χασμουρη τό σημαί
αν διαρκεί πολύ, ή νύστα
είναι μεγάλη. Τώρα μαθαίνουμε ότι ή μεγάλη του
διάρκεια σημαίνει μεγαλύτερη έξυπνάδώ Ἀμερικανικη μελέτη σέ ζώα Με
δειξε ότι αι7τα όσο μικρόπρως Μαιου; έχουν.
τόσο λιγώτερη ώρα χασμουριοι7νται. Ό ανθρώπος πού έχει τόν μεγαλύτερο καί πιό πολύπλοκο
έγκέφαλο, χασμουριέται
πιό πολλη ώρα από όλα
τά όντα: 6 δευτερόλεπτα
Όπότε, έαν θελετε νά κάνετε τόν... έξυπνο, χασμουρηθείτε ἐπί ώρα
ο Σέ... πεδίο μάχης μετετράπη στούντιο στην
Αίγυπτο. Ἡσυζητησιςμε
ταξ] ένός ἀκόμη καί ένός δικηγόρου για τό αν οί μουσουλμάνες πρεπει νά φοροϋνμΜήλα ἐξελαθ7ι σέ
«πόλεμο». Ό ίμάμης, πού
ἐτάχθ7ι κατά τῆς μαντήλαΞ. σηκώθηκε, καί ὁ δικηγόρος έβγαλε τό παπούτσι του καί αρχισε νά τόν
Με( στό κεφάλι. Ό παΜΜΜ; Μη. αλλά
απεχώρησε για νά γλιτώσει τό ξύλο, καί ήλθε τό
τηλεοπτικό συνεργείο.
Ωραία πράγματα..
ο “Υπάρχει ένα είδος
φοίνικος πού... περπατάει! Ό φοίνικας δοστ8τοε
ΕΧοΠΙΠ28 μετακινείται
έως καί ένα μέτρο τόν
χρόνο. χάρη στα ρίζες
του, πού είναι σάν ξυλοπόδαρα, προκειμένου νά βρεί ηλιο. Εύδοκιμεί στα τροπικά δάση
της κεντρικής καί νοτίου
Ἀμερικῆς. Εύτυχώς, διότι
αν τόν εᾶαμε στην αύλη
μας -αν είχαμε δηλαδη
αύλές- καί τόν βλέπαμε
σέ αλλη θέση, θά παθαί
νει νύστα ή πληξη... Καί ναμε ένα σόκ!
Διαβάστε τό αρθρο
«Εἶναι μάταιο, Ματτοο»
ΜΜ(σελ. 3)