Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
'οςοειιον@οτοαετ.ετ
ΓΣΕΒΕΕ
«Μαύρο συννεσ»
σκιαζουν τις επιχειρήσεις
ΕΛΣΤΔΤ
Εααφρυνσιι εδώ και τώρα
του εααιινικου χρέους
Σελ.2
Ο' ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓ|(/λΩΒ|ΣΤΗ|(ΔΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μέρκελ Το κλείσιμο του
βολκονικου διαδρόμου δεν
έλυσε το προσφυγικό
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
ΠΑΡΑ|ΤΗΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΑΝΤ|ΠΡΟΕΔΡΟ| ΜΕ ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΔ' ΕΝΩΣΗΣ Δ|ΚΑΣΤΩΝ
ΚΨΜ' όλα
ΛΟΓΩ ΕϋΗΟΟΗΟϋΡ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕ|ΓΟΝ
Σπιριζηςι Παραμένουν “υπο κραιικό έλεγχο
η αεροναυιιλια και 25 αεροδρομια»
Εντιμερωσα εκ
των υστέρων
ΠΜ είναι να ιν" ΜΒΜ
οι συνταξιούχοι τι αχριθώς παίρνουν και
τιμειώσειςὰΜόσοιέχασανμέροςπις
επικουρπαΒς τους συντα€πς.
Από τπν ερχόμενπ Παρασκευή θα αρχίσουν να ΜμΜνουν οι συνταξιούχοι τις
πρώτες ενπμερωπκές πως για τις
περικοπές που άουτ: υποστεί οι Με
ζεις τους.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Μας. ΠΜ Μελος
κατά τπν παρουσίασα αις συνεργασίας
του Υπουργείου με τα ΜΜΜ Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) για τπν υλοποίπαπ Μ
σεων με κοινωνικό όφελος. π αποστολή
θα αρχίσει μιν Παρασκευή και 80.000
συνταξιούχοι θα ΜΒουν τις πρώτες ευπμερωακές επιστολές στις οποίες θα αναΜονται οι μειώσεις τις οποίες Μ με"
υποστεί οι επικουρικές συντάξεις τους.
Τις επιστολές αυτές θα στείλει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλισπς
(ΕΠΑ). στα πλαίσια τιις ενπμέρωσικ
των συνολικα 260.000 συνταξιούχων
που έχουν δει τις επικουρικές συντάξεις
ναμειώνονταιεωςκαι50%απότονπεραομένο Αυγουστο.
Οι υπόλοιποι 180.000 συνταξιούχοι
που Μ μειώσεις θα Μθοω τις
σχετικές επιστολές Μι μιν επόμενπ
Παρασκευή.
Ο Ιωνικός