Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εκτός ελέγχου ο εμφύλιος στη Δικαιοσύνη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· Ε^Ε ΕΝΘΕΤΟ 8 ΣΕΑ|ΔΕΣ 
οι ο τΑιΝιΕΣ 
   ἐἑἐἑὲἔΞ:Ν 
ΑΝΟ|ΧΤ|·| ΠΛΗΓΗ Γ|Α ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
Η', Το ΣΧ|ΣΜΑ ΣΤ|Σ ΤΑΞΕ|Σ ΤΩΝ ΔικΑΣΤΩΝ
Ε|(τό8 εΗέγχσυ
σ εμφύῆισε στη Δικαιοσύνη
ΗΧΗΡΕΣ ΠΑΡΑ'ΤΗΣΕ|Σ ΔΥΟ
ΑΝΤ'Τ|ΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΑ|ΟΥ ΤΗΣ ΕΠΗ(ΡΑΤΕ|ΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔικΑΣτΩΝ
ΜΕ ΒΑΡ|ΕΣ κΑΤΑΓΓΕΑ|ΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΔικΑΣτι-ιΡιογ
ΜΕ ΕΠ|ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡ|ΖΟΥΝ
ως «αρνπσιδικία» την
επ' αόριστον αναβολή της
διασκεψπς για τις τηλεοπτικές
αδειες λόγω «κλίματος από
δημόσιες τοποθετήσεις»
καταγγέλλει την κυβέρνηση
δηλώνοντας πως δεν θα
επιτραπεί υπονόμευση
της ανεξαρτησίας της
Δικαιοσύνης
 ΗΑΡ|Η0Τ|ΟΥΑΟΥ Ο' ΡΥθΗ|ΣΕ|Σ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ε|Τ|ΧΕ|ΡΗΣΕΩΗ
Το ΣΠΟΥΡΓ|Τ|
ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
|'|Ε'|'ΑΕ|
ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ
ΗΡΩΔΕ|Ο
ΜΑΥΡΗ ΤΡΥ|ΤΑ
6,3 Α|Σ.€
ΠΡΟΒΑΕ|ΤΕ|
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ
Παιὁείας
 μ · ΛγΘΗκΑΝ οι ΠΑΡΕτΗτΗΣτιΣ, 1ΕκιΝΑΕι
αι θρησκε Ί Ο
Δ|ΑΑΟΓΟΣ ΠΑ ΤΑ ΘΡι-ιΣκ£γτικΑ
 τ ι· στο' ι
ω- “ ,ι 2
· _ ΣΗ.
ο ΦιΑήξ“#ἑΕήνω·· ¦
αρχαίοιἑς εῆῆπνικούς " Ο  .ι _ :
πο ιτισμους ”Τσι ` Ο' Σ ι Η' Η Η
και Φίῆιππο από  
την |στορία της
Α' Λυκείου
Ρ 'Π
Η Η ι0ιιιΡΔΠιικι0 7
' ς; ι αυτη' ιιιιιιιιιιιι
υποχωρπσπ ρ η
ΣΥΗΑΗΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΗΑΣΤΗΗΥ
ΠΓ 'ε ς
ΑΝτικιΝι-ιτΡο Γ|Α ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ Ε|ΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΩΣ 60% μ ΣΕΛ|ΔΑ Τ6
ΔΠ©]ω@ΪΗ@
ΟΡ|ΑΗΗ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Τ|ΑΡΑ ΤΟΥΣ
Τ|ΑΗΗΤΥΡ|ΣΗΟΥΣ Τ|Α Α ΕΣΟΔΑ
'ζ' Τ!
--  Ο :η
ιι ΜΧ 'ΛΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Λ)
ι ΑΜ ΣΗ αν Λ Κ τι ι(-.ι
ΣΗΟΥ|Τ|ΖΟΥΗ
Τ5Ο ΕΗΑΤ.€
ΑΠΟ ΤΑ τΑΜΕιΑκΑ
Δ|ΑθΕΣ|ΜΑ ΤΟΥ ικΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα