Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 Με μου Μο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜωυΑΙκ0 | ω Δ
 Η ΕΠΑΦΗ Πογ Το... ιταλικό Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ·0 ζω ΜΜΜ
ο , Α  . Ε|ΧΕ ΜΕΓΑ όνειρο Που έχει ΠΑ ΤΗ Χ0Ρ|·||”|Α και το ΙΜΟ(
Ι το ΝΤΕΡΜΠ' ο Λουτοέοκου ΠΝ ΣΠΥ|'|ΕΡ Λ|ΓΚ Ο Μυεργκ. .
“Μερ“εω °“Υ““Μ“Σ
· "ΩΣ ο ΜΠΕΝτο
ΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ τΑ
κ ΑΠοΔγτΗΡΙΑ
Α 95 «Ο Η μεγαλο μογκιό του
Ρι γ · “ '
ΟκΤΠ Ο 2016 “ι Σω· 5 Πορτογαλου προηονΠτΠ
Μ|α εξαὁα στο σύστημα ·“ 'Ρ 
ΠΟω ΠρέΠε| να Παιχθεί Πρ|ν "ΒΒΔ
ο“ωοωοεω οκΑΑοτ ΜΙΜΗΣ ουκ “ “ζ _ _ · ο%ιΞΖἴἔΞς
Μοτο: κΑ·οτΑΝ απο.Δ  τ εωςῳΜ
τΑ ΕΥΡΩπΑικΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤ έ  δρομο
Ο ΤΖΙΡ% ΣΤΟ ο  π έ 1 1:22:
ΝΤΕΡΜ  -  κ _ 
ΠΑΡΑΜοΝΗΣ
Τ' Οτοιχηματίζοων
οτ... ΠονηρΟί στο ΣΠΟρτ
ΡεΟίΦε-ΣαΟ ΠαολΟ
ΔΕΝ ΜΜΕ·
Δ||'|ΛΛ ΣΤΑ
ΗΜ·χΡοΝΑ
Μονο ααα· και «Χ»
Οτ|ς εαιλογές του
ΜΠΑΣκΕΤ · ΜΙο τΙάδα χολού Ιοκοο ΜοοΙκη ο οΞἰ
· Πού ποεἰ να οκάοεΙ ο ενολη «βοΒβο› ώ . Ι
, Ι ' ο" » επΙλονη Δ
ο Πο:ος οοος του 1,65 θεω Ξ ρ" _ ο,
Τα δυο αλογα Η «ΜΜΜ»
που Βεωρουντυι το Α"Ρ° ΕΡ|ΞΕ ΡΙἔιἶἔΣΥΜΒο^Μο '| 
“όχ“Ξ“»“· θ "ΜΚ Η" ο ΠΡΑΜΑποΝ· [“
Ψ ---8"8 ΜΒ τΑΖΕι... υΑΛιΑ 
ί Δεν ενδιαφέρετα· πλέον
~ ' Ι ρ' Σ ἡ 7 ·
` για τον Φορ του Παν|ων·ου Ο,υοοπονητης Το" ΠΑΟ έχε·
” τ ~ Α παρε· πανω του την ανανέωση Σω ?Δ Ψ . ·
 “ί :` π η ο' θ