Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΣΗΜΕΡΑ το 80 ΜΜΜ' |'|Π Η 55 Ε|Σ|Τ||Ρ|| Δ||Ρ|(Ε|Μ
ια 'Παω Ο" ··· τ· παω".
·Η· απο '8 Ο" τ· Ούκ"
τις 'Μ ι”. Η ··Μῶ...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2
ως να ΜΜΜ
'Η' ΜΠΟΜΠ;
τρωω ο τΔΣοΣ τΣΔτΔΛΗΣ Σετ 32
ΑθΛ|·'Ϊ| κ"
τι" ΜΜΜ πεωτονν...
'η ' 7; τ
ζ ” ` 
τ `7 > τ "Ξ _`ς`ξ Δ
ΜΕΧΉ8Μ|Ζ ·7κπ0νο κι" σε ΜΝΉΜΗ ΜΜΜ ττκΜτΜτΜ
| | ς `ω
5 ἔν:ω=Μτ““τ . ·> τ :
 είτε στο ΒΕΜΠΟ μεταξύ, τον ·6τΙν·κΜνττκπτΜῇι
Ι' Η· '
Με τ τη
ΜΝ!  : “Ντνν#Μ Ε 
 7 ν     _
   ό μ Σοοηερ σττοκολυΠττκὸε και σττμερσ ο «ΠΛΗΡΟΦΟΡ|0ΔΟΤΗΣ» μ τον Κώστα Πλ·στσικο
ΠΠ" "ΠΕ χθες ο ΜΙ"'Π0|Μβ|Μ  
¦ - ' ; Ε
ΠΙΝ%ῖ·ΜΞΘ/ΜΜἔΜ“ΜΜ ϊ 
έ, Ο ΜΜΜ Χτ1βο5 ΜΜΜ' στην «ΩΡΛ» Ι Ι
 τ το ηροβΜμοω Που οντιμετὡΠ|σε Οι σναφορε3 των οτζεντη6ων για ϊ|3 Πρωτοβουλιε8
 η <ἰΕνωσΠ» στο ντὲρμΠ|, αλλο ξεκοθτ1ρ'ζετ: του τεχν|κού ὁ¦ευθυντῇ τη8 ΑΕΚ
Ι -|Β_Π
Τέσσερι8 Παίκτε8 Με «Βασίλισσα5», μ|λούν ατιοκλε|στ|κὰ στην «ΩΡΔ»:
Ούκ·τ5: Ντίξον: Χαρ·τύττουλοε: ΣκουΜὁσ8:
 ρ *7 ϊ; Ζ." ν