Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κικια αιικιις κπς
'Μηπως "κι ο" Πα απμκιΜι όκι π
κΜαια ειναι ππΞ:ιαικιι.
Ο "ΥΟ
Δ/νκιις: ο. Νικαῇα'ι'6ικς
ΔιΒιΙθιι"Λ¦ ΣΜ°ξ8Νς: Σ" ΒΑΪΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Ξ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ πια Ο ΑΩ. ΜΟΒ
Ν'ΜΑΚΝ
πν και ακις ·ι7 Βπκκμ8ριαιι απανα·
Μόνα ως πΜααιανκ κπν
κας ΞΞαπααα κπς καις κανι'
- - - γιόκας ακι°Ξῖ:“Ἡ?“ ·“··=;=“““ ΜΜΜ"
Μικαμργα .μπό··απ κπς
κπιαόόπκκ ιι ΜΝΗ"Μ ας ΦΗΜπεω°ρ¦ω :αγκακρπιανα. και· πωπω" Μπα αργανωαπς· ακα
καιω" Μ, παινιι ακαρπαπς μιαααό ω πασόα0αιρα. ανα καν κι"
από ' από τα . Η·
κ κ" Μ", ιικιααρκικό αιωνα· και· ακαμψία ιόπως και καν
Μ" γω Αρκιαα πανω ακα από ια" ΜΜΜ ΜΜΜ
ιι πΜππ ως παιι κι" αακιιααι α υπουργός Δαακαπόπαιιπαι α
ιι αραιι και· * Νικ" ' ς και
Μακ” ΜΜΜ Ο 0 Μπα κούπας για να πρόεδρος κπς Με
αικ°ππ°ιω -°ς ανακραπ·ι ιι παινπ Νκαγιόκαμ 0ιιιιμπιακας
Ας'°"°Μς πΜαν ειναι να υπαρξει κι·ικιι ΜΜς
. ααναιι ΜΜΜ· ρα·μιαπι Παρινακπςι
Γραφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ισεπι6α 6)
κπν Μπακ· και π ιαιαικαρπ
πριν καν πιαακι πιμανι
ια αόρακα νήμα παιι αανα€αι
κπν καριερα και· :ακραναιι μα
ως" και· με καν απμμπιακό
αι αιιναργααικς και· με καν ° Μ ··
πααναρνκα ιαρνκιμ. καν Μιρκα κιπρα
και αι ισα από κις κι· πωπω· και παιι
αικαν ακαν πόγκα πωπω
:αιιπκρ Μπας
·Ξγῶ ακα Η μου
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΝΑ ΒΓΑΣΕΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΙΚΤΑΡΑΛΕΣ ΣΤΗ
ΝΕΟΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΠΟΗΟΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΑΑ
Ο ΜΑΣΕΨΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΛΕΙΥΤΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ·Ι
κρόνια πμααν αρκπγός ακπν Αεκ ρακόρ παιι Βαν και πω" κανεις από
κόκα α 'ιιμαιιν ποπ Ξ κρόνια παικκπς κας
πρὡκπς αμααας όκαν εγινα αρκιιγαςι
'επαιζα ακα καπΒικα κας Αεκ και ακα
αρααικακνικα κπς Αεκ από κα
κ εκει
κα πινκα ιααιι. Ακρόμπκαςι. ακόμπ και με καν πακόρα και· αμμπαικκπ και·
ακαν οπιιμιιιακό Γκανζαπα 'ιααιέναια ικαν Νκαμινγκαςι α Ενααιιαιααμαναι αι
σρααρόπκακαι- με κπν ως κώμα παραααια και· α να καμμακι και· παζπ παιι
μια" από καν Ωω· για κπν ιααρραπια με Νιπιρόγαρικς και Φαρκαόνπ ]
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ): Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΟ ·ΦΠΣ· ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΑΣΥΡΜΟ
ΤΟΥ 7·Ο ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝ°. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 8-Ο ΤΠ" ΜΕΓΑΛΩΝ
ειναι απιακαμκα να κανει π πεκ 7-α ακα
μαζέψω κα καπόκαρα καιιὶνκα ακπν
ΜανωΑας·
ιιμικρανα · Βαβαιως. α απιιμπιακός αιναι
μακραν π πια οργανωμένα αμόαα ακις
ακααπμιας α κα κκπαιικαια κρανια εκει
επππω. π αια0αρό ειναι μαγαππ. όαα
και αν πρααπααιιαα οιπόκιμα α καπως
ώ κανσόκπς και α Ρακαας ειναι αιιαμααια
καΜνκα και Βαν ειναι μόνα αιικαι α ο
απιιμπιακός εκει εφαγε· από κις Μπας
α Ταπαινιι μαι· γνὡμπ ειναι ακι πραπαι να
ακπρικκκι ακα ακα και· Μακ. να κα
πρααόόααι. να και·ς ωαει ευκαιριας·
αμααας ακπν κππαω ακαν κώμα κων καΜνκων
.ο "ΜΜΜ ·ΚΟι Ο ΕΠ'ΙΙΟ¦·
καιιζας κιναι κακαπππ
ριααπς. παιι εκει
Η' "ΜΗ”. "ΝΥΝ
απμανκικό για κα νεα
'ΜΜΜ' ακπν ΕΑΛὐΜ·
κκικός πραπανπκιιςι τα αιικό ΜΝ' Β
παιι κανω αν ιιπόρκαι °ΜΗΜ"Ν
καπιικ·ρας ακπν ΜΜΜ. και "ύ ·“_
Δ . ' ς και 4
και κπιακιιμανα γμμναακιι α καν όκι· "ι Μ" Πι·
ιπακι ως αιιιηαικπκπ ακα ΜΜΜ" "απο
αεκ· ακα. ειναι παπα ααραρός θαωαεικαι ο
και κιαικός α·
αμκἑς κις ππικιας
Αγαππκό ααα:
ΑΤΤΙΚΗΣ
977||08 852|3(› 4'
. Μ Μαια πρόγμακα με πόνα απαιαιι ειμαι
ὅ==: ==""===ἔ .Μ κκκκαπς α 'Εγιναν παππα καπ · Μ ~
απαικιιακι= Να μπν Μ"""“" ”Μ Ν "ή” "ν "Μ"'ῇ· · Τ ι
ΜΜΜ" "Ο “ΜΝ α Μαρκινς μα κπν όμως Μ νκόρμπι ”πα και η!” ΜΜΜ
πραπανπκα να καν σπαει. "κ ' ΕΜ" ἔ""“" Ψ" ν"  ων” °ἩίΜΠΝ 'ια
α ιδιας πρόπαι να απκα·αι "Ρ'Μ· εκ! Μ Ο "Μ " "" ' ο ι καν 0παμπιακό πισω"
και να καμμια . με καν “"°“°· Μ' “Μ Μ"Μ ΜΝ" ”" ~ ότι ειναι ο πανα·πνακ“.
Απακπ και με κπν Αεκ "Μ· Ψ" ΜΈ"¦'“' ω 'ω 0 Μαιας Ντακ εκει πιο
“Με όκι Εαναρριακαι ”°°”· ων" Μ" °“Μ'“: “ΜΜΜ ΜΒΑ από
καν ααακό καν· α"""“' ΜἙἔ=== η" χ Αεκ και Μακ·
... 'μα καν ' ιπ " ' καν γι
ιι"Ι'Α'Ο.
καπ·κα κακ α κκκ Επάνω όαρκαιινπ Μα κα μακς μ· κπν
Αεκ και αι ΜΜΜ και· πΜΜπω
κανικαιι για κπν -αανικπαπαιιαια καιι 2·κραναμ από
κα Ραγκπ
ΜΜηιΝ:
ΑΙ'ΙΙ·Ο'ΟΣ Η! Η'¦'°'Η'|¦Σ
Σκις :8/40 κα μακς πωπω· με καν
ιιιιακανια α Επκό μακς αα κρκις
αιαααρκκικας αιαργανόααις
περιμενα" καν απμμπιακό από κις
43 καιι μπνός ιιιανιῶνιας ακκόςι ως
κις α ΝακμΒριαν ιπανααπναᾶόςι
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΤΟΥ... ΑΟ. Ι %
κι απο ανκας έαρας πωπω
ιΜραια. ΑΕΚ) αι ·αρναρόπκιικαιέκαιιν καψει κα “ααα από κα
αμναπικό κακη" πωπω· και·
πΜα·ππΜΜ α παρακααιι
ακα Μαρκαιας από κπν
ΤΑ ·'ΑΟΗΗΑΤ|ΚΑα
ΕΠΟ' ΑΡΧ|ΣΚΟΡ'Ρ
πώς αι αριαμαι αν'"ικνιΙαμν καν
Μπρααιιν Με" αα ρααικό
απο” για καν απο και· πρῶκαιι
ακαρ·ρ κας αακινπς :ααπκρ
πινω α κι καν ανναόκι με
πιμπαιιρ και ΜπκραγΜ
Μπακ πρῶκαιι
ιικγ·Μς Μαρκ ωρα ακα
γππκαα .ΜωοΜ Νικαπαιαπς·
πριν από κπν κναρκιι και· αγώνα
πανααπναΗός-Μόρας
Τριπαππς ιΞ-·ιι
Σύμφωνα με εγκυρες Μπρααααιας. αι ΜΜΜ·- επισκόααπκαν καν αιαικπκιι καμπ
καπαγκρόπαμπα ιααπνῶνι. καιις
"Ναός και· πικαπ"
Γραμόνπ ιΧαπκιαικιιςι. απμιικρπ
καιω ιιιπκιραμι και καν κακαρκα
όιαικπκιι Βαγγόιιπ Κιακζἑνπ
ιΞαναπςι και καιις “ων ωρα
Μέσες και· ιιανααπνΗκαιι. κόκι
παιι αααῶς απαγαραόκκαι από
καν κανανιαμό
Ο ΚαΑΜΑαπωπω παραπεμωπκα για κιμωρια γιακι.
αιιμωνα με καν παρακπρπκιι
αιαικπαιας Μακη Μαζαρόκπ
ικαοαπππνιας-ιόακπςι.
κακαιιόγιαα ανόπαρκκα
πεναιικι μπαρ κών
γππαΜκων
ειμαι ένα μικρα
Μπαμ παιι με
πένα πωπω"
και ο μπαμ"6ς | . 4 ή' "Ι" των". Η" και» οι πΜΝΑπκἑς
από μικρό Ι κι αικα παγκα- για εναν """"= ἴἑ===$°Μ"° _
μ' έκανα _  ι απαμπιακό που απμαρα κΜ·Μ ω' ως Χ  ·|
°^γ""||κ°| μ Ο ν Ε8'ΙΥΟ κις 8ΙιΙ°'ι|·€ς °ΜΜ '· "Μ“""¦° δ Μ
απακρκαααις και· αν ΜΜαΜ
ΜΝ": _ ι '
° Μ Ρ ἐκ  Γραφει α ΜΜΜ: κει·επεΜκ ιαεπι6π σι
, ΜΙ' Ο' ΚΟΑ” η ¦ Η | ` ΑγραΒόνπς. |'ι°ΥνΙ(< Π"ιΟΥιΚΜΟω. Ηπιρκς Κ" Γκριν _
ένα” Μπα επω ά  νδχ_ - “ΜΜΜ-ω κόκς παρ' ο" κι” Μ. ενώ ακπν κα παπακκιιπια κιικ πκνικ·ιικ
ΜΜΜ ΜΜΜ" η _ ' ια" ° ειναι και α που αν Ι
“ΜΜΜ η Ϊ  κ` Ν ”ω" ω ”ΜΜΜ" ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΣΤΟ" ΤΙ'ΛΟΥΡ
ΜΜΜ ` Η Χ Μι
Ο ΣΟΑ|”ΠΟΥΑΟΣ θα
απασααιααι καπαακαια
ακινμπ και θα ραπ" ακα
Μκααα όααιις ειναι
αε καπόκαρπ
κακαακααπ
ΑΟΗΜΟΥ. παιι
'Μπα' 'Ο παιι πόρααα ιικαν μόαπμα
Ε Μ"'ΟΛΑΟΥ: “Η €8ζω
ακ ικα νια όπως α κκα πρωκόπρόγι=μμα α χ Νανα να κιμαακκ
αγκιόακα. πρ” ° › Ξ όννακαι να κα Ξαναπα.
ΧΛΜ? από κπν ϊ Ι κι ΜΒΑ? και ακπγ
ικαπια και παιζει ' Ευραπιγκα να μπν
κόναιιμκ κα ιδια πωπ
κανανικα
ΓράΦ£| ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΗΤ°ΠΟΥΛΟΣ (σεΛΙ60 ΜΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα