Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορέί και σΤα ΤιερίιΤΤέρα Της Θεσσαλονίκης
 ιι ΜΜΜ | |
 ιιιΤ0ς α κι ικης
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔμΔμ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 οκΤΒΩΒΡΙοΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5ι0ι ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 έπη
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
#95· Η 
Η <<0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
“ Οι μαθηΤές Της Χαλκιδικής αιΤοΤελοὐν φορεἱς
Των Αρχών Του ΑριοΤοΤὲλη για Την ΕκΤιαἱδευση
.  <<Η χώρα έχασε δύο χρόνια»
ΓιειΤἰ Τα Παιδια “ έ | ΣΤαικοιιρας= '
στην Ολλανδἰα · Η Μη ρεαλιοΤιιςοι
εἰναι Τα Πιο “ ή  ο' Μόχα
ευτυχισμένο `  η .. λ .
Το" ΠλανὴΤη; _ η ΒΤ· ΠρονιΤο ογισμοιι
·. 17
97  94
<<Τους χρωοΤοὑν και Τον Σει·ιΤέμβριο>>
ΤζιΤζικὡσΤας=
ΚΤνδμνος να Τραβιῆξοιιν και ι·ιέιλι
χειρὁφρενο οι οδηγοἰ Τομ ()ΑΣθ_)6
Αφιέρωμα ΙοΤορικὴς Μνήμης
με θέμα "Η Σιωι·ιηλὴ Σχολη
Της Χαλκης"
Δύο στους Τρεις ενήλικες
χρειὁζονΤαι ΤιερισσὁΤερη ξεκούραση 912
ΣαγκένΤρωση
σχολικών ειδών
για Το Κοινωνικό
ΠανΤοιιωλεἰο
Τομ Δημου
Νέας ΠροΤΤονΤἰδας
Αφήστε Τα Παιδια
να λερὡνον·ι·οιι|
1αμε.κανει_καΔὁθΩ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα