Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ω]02°]Β Ο
Μ σωσει»
Μ λ Μ
σκατα)
Μ κ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΑΣΤΑΤ0Σ ΚΑΙΡΟΣ: Παροδικα αύξημένες νεφώσεις μέ σποραδικές βροχές
στα ανατολικα.Ἀνεμοι βορειοδυτικοί 4
μέ 5, βαθμιαία στρεφόμενοι σέ βορείους
μέ έξασθένηση.'Η θερμοκρασία έως Ζ5β.
Τετάρτη 5 Όκτωβρίου 2016
Χαριτίνης μαρτυρσς. Μεθσδίας όσίας τής έν Κιμὡλω
Σελήνη 5 ημερών
Ἀνατσλή ἡλίου 7.25' - Δύσις 7.02'
Ἀριθμ. φύλ. 40588 | Τιμή ],50 έ
'Ερατσσθένσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@οετί8ηοννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]230ν
*Ο κρατισμός
°Η ἱστορικὴ
Λιμένος Πειραιώς καί τού ΟΤΕ,
πραγματοποιήθησαν.
Τό 2012, μέ τήν απειλή τού
ΟτοΧίτ να έπικρέμαται, ὁ Ἀντώνης
Σαμαρας επεχείρησε τήν ἱστορικὴ
υπέρβαση καί προχώρησε στήν κυβέρνηση «μεγαλου συνασπισμού»
μέ τό παραδοσιακα αντίπαλο κόμμα τοῦ ΠΑΣΟΚ.“Εθεσε τήν χώρα
σέ τροχια αναπτύξεως καί σταθερότητος, σέ μια πορεία πού ανεστραφη απότομα τό 2015, όπως παραδ έχονται πλέον έγχώριοι αναλυτές καί διεθνείς όργανισμοί.
°Η Νέα Δημοκρατία, ὑπό τόν
Κυριακο Μητσοτακη, έόρτασε
χθές τήν 42α έπέτειο από τήν ίδρυσή της, μέ τό βλέμμα στήν πέμπτη
φορα, πού, καθώς φαίνεται, θα αναλαβει ἱστορικὴ εύθύνη έναντι τοῦ
τόπου: Τὴν έξοδο από τὴν διεθνη
έπιτὴ ρηση, τόν τερματισμό της πολυετοῦς ὑφέσεως, τὴν έπαναφορα
της σταθερότητος, της αναπτύξεως
καί της έθνικῆς κυριαρχίας.
Νέα Δὴ μοκρατία
ή Μεγαλο Ποταμι;
Γραφει ὁ Ανδρέας Σταλίδα*
ΣΑΡΩΣΕ τόν χώρο τής κεντρσαριστερας ό κυριακσς Μητσοτάκης, κι ας μή δηλώνει ίδεσλσγική συναφεια μέ τόν χώρο αύτόν ή μέ τούς
εκπροσώπους του λεγόμενου <<μεταρρυθμιστικού κέντρου». Τό Μεγαλο Ποταμι τής ΝΔ τούς
αγκαλιαζει όλους. 'Επειδή όμως πολιτική δέν
είναι μόνον ή σίκσνσμία, ή χώρα μένει κουτσή.
'Η όρσλσγία πού χρησιμοποιεί, ή έμφαση
σέ συγκεκριμένα ζητήματα καί ή αποσιὡπηση
αλλων θεματων από τόν δη μόσισ λόγο του, όσο
καλα δομημένσς, μετρισπαθής καί προσεγμένσς κι αν είναι, παραπέμπει σέ αρχηγό μόνο θεματικής παραταξης πού προ βαλλει απλώς έναν
συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης τής σίκσνσμίας· όχι σέ κόμμα εξουσίας, τό όπσίσ ύπστίθεται ότι απανταει καί σέ αλλου είδους ίεραρχήσεις προτεραιοτήτων καί αναγκών τσύ καινωνικού συνόλου.
Πότε θα μιλήσει ή ΝΔ για τήν απόπειρα καταργησης τής προσευχής στα σχολεία; Ποια ή
αποψή της για τήν θεμελιώδη αλλαγή ύφους
στό μαθη μα τών Θρησκευτικών στα σχολεία, για
πρώτη φορα από τήν ἐποχή του Καποδίστρια!
Πώς σχολιαζει τήν ύπσβαθμιση τών Ἀρχαίων 'Ελληνικών καί τήν όργή φιλσλόγων καί διεθνών ακαδημαϊκών κλασικών σπουδών;Ἐχει
αντιληφθεί ότι ή γενοκτονία τών Ποντίων τέθηκε έκτός σχολικής ύλης; Ποια ή γνώμη του γενικότερα για τό επίπεδο τών εγχειριδίων που
είσήλθαν στή δημόσια παιδεία από τήν έποχή Σημίτη; Τό βιβλίο "στσρίας Στ' Δημστικσύ
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ἀπό τὴν στιγμή πού είναι παραπανω από έμφανές ότι οἱ πρόσφυγες καί, πολύ περισσότερο,
οἱ οἱκονομικοί μεταναστες θα μείνουν έπί μακρόν στήν'Ελλαδα, θα
πρέπει να τούς έπιβληθεί ό νόμος
όπως ὁρίξεται καί για τούς“Ελληνες, αλλα καί ή ταξις τού πολιτισμένου κόσμου της Δύσεως.
Ταυτοχρόνως θα πρέπει έπίτέλους αν καί αριστερή στὴν βασική της συνιστώσα4 ή Κυβέρνησις
να κατανοήσει ότι οἱ κρατικές δομές καί ή τακτική Δικαιοσύνη θα
πρέπει να αναλαβουν τούς πρόσφυγες αντί τών ανεύθυνων, εύκαιριακών σέ πολλές περιπτώσεις,
Μή Κυβερνητικών'Οργανώσεων.
ΜΜΜ-.Μ
ωοωωΜ
επεκτε ινεται
5 | ~
τοΝΜΜΜΒΜα ευθυνη της ΝΔ
ώ Μ Μ
*Μ ὰ·  κ Φ ώ Μ Ι ο ο Ι ο Ι Ι ει Ι
ΜΜ=“Μ“ ΜωωΜ* .ω Τι σηματοδοτει η 4Ζα επετειος απο την ιδρυση της
ἀΨ“#ΗΜΜΝ
ΜΝ ΗΜ· ΜΜΜ , , ξ _ , , , ς _ ,
ΣΤΗΝ πρόσφατη ελληνικη ιστο- ανελαβε τις τυχες της χώρας αμεΜ Μ” Μ ΝΠ· ρία, μετα τήν πτώση της δικτατο- σως μετα τό τέλος τοῦ Ψυχρού Πο ρίας, τό κόμμα τήςΝέας Δημοκρα- λέμου, τήν περίοδο πού μια νέα διω.ΜΜ “Μ τίας έκλήθη από τόν λαό τέσσερεις εθνής ταξις πραγματων ανεδύετο.
Τό ΜΜΜκΜὡΜ φορές να αναλαβει τήν διακυβέρ- Στό έγχώριο>μέτωπο, εἶχαν προηωωΜκω Νάπα Μ νηση τοῦ τόπου, καί, μαζί μέ αὐτή, γηθεί τρείς εκλογικές αναμετρη” Μ @Δ ά Μ Μ χ να ανταποκριθεί σέ σημαντικές σεις σε ενα|χρον0 και μια τ(ἔΡαίμε·
Μ Δω· Μ ω .Μ ως εύθύνες έναντι τής χώρας καί τής νη πἔλἑτικἙπεριοδρε με την δικη.
 ω“ω ἱστορίας της, στο ι ικο ικαστηριο,του πρωην
“,,,*ῇ“° “Μ"Μ"¦°Μ"”“““ Ἡ πρώτη ῆταν τό 1974· Ύπό ἔΞἶἔἴἶἔἔἔἔ%ἔἙἱἩἔἶΞΞ
“ π τήν ηγεσία τοῦ Κωνσταντίνου Κα- | ξ | ί
 ραμανλή, ή πρώτη διακυβέρνησις Τό 2004, ο Κώστας ΚαραΜΜῆ ΜωψΜΌ της Νέας Δημοκρατίας έπέτυχε μίλα/ΡΕ ἶἔελεγΠ στην>πρωθ“π9υρ'
α Μο” ”Ώ τήν αποκατασταση της ὁμαλότη- για εν μ89ω_κλιΜ09 εκτεΨμενηἔ
Μ  Μ ἈΜΜ τος στόν δημόσιο βίο, τήν έμπέδω- διαΦ|θοραΞαπο την δἑακυβεΡνηση
"Μ Β  Μ ή ση της δημοκρατίας, τήν θεσμοθέ- Ση ΗΕ* Ψ κοβυΦαΨ πειραδειγ:
ΜΜΜ Μή ΜΝ» τηση ένας σύγχρονου καί φιλελεύ- ως (πως απἶδε]χθη αργοτἶρα= το
Η ώ πω β ύΜἡΜ θε ρου Συνταγματος καί τήν ένταξη 
ΑΜ Μ θ ΜΜΜ 339 ἐῳρΙἔΞΞν Ξ)ρΜωΚη οικο- Τσοχατζόπουλου. Τό μεγαλο στοί#ώ Μ 4 μ η η ί χη μα της αρτιας διοργανώσεως των
Μ Μ ώ Μ Μ Ψ  'Η δεύτερη περίοδος ήταν τό 'Ολυμπιακών Ἀγώνων κερδήθηκε,
Η Μ Μ  Μ η· Μ 1990, σέ μια κο μβική συγκυρία όχι ση μαντ ικα «ανοίγματα» στήν Ρω* Μ β Μ Μ Μ Μ Μ" μόνο για τήν 'Ελλαδα, αλλα για σία καί τήν Κίνα έπετεύχθη σαν,
Μ Μ” όλόκληρο τόν πλανήτη. 'Η κυβέρ- ένω στρατηγικές αποκρατικοποι Μω” νησις Κωνσταντίνου Μητσοτακη ήσεις, όπως της 'Ολυμπιακής, τού
Μ Η· Μ Μ ώ Μ Μ
Μ Μ ΜΜὡω Μ | | |
ετ@ΜΜΜΏ Νομος και ταξις
μΜΜ  Μ | | |
“ΜΜΜ .των για τθΌ€ μεταναστες
ΜΜΜ Με
Ι Ι 5 Ι Ι
Ἡ “ψ Β Μ Μ ω Με Τα ποινικα αδικη ματα πολλαπλασιαζονται
 η' Το ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚ0 τής ασέλ- κού, σέ βαρος 'Ελλήνων πολιτών
Μ ΜΜΜ αν γειαέ3 καί τηςΦλη στείας σέ| βα- καί νοικοκυραίων σέ όλη τήν έπιί)ΟΞ χρονηε Μη τρως και τοῦ κρατεια. Πού μπορεί να ὁδη γή ΖΟχρονου σΌνΟδΟῦ της στὴν Θεσ· σουν όλα αύτα; Σέ καταστασεις
σαλονἰκη¦ ἐντός τοῦ χώρου τοῦ πλί ου ανα ία καί έλέ ου
η ρ Ξ ρχ Ξ γχ
ω “Μ ή , Μ Άριστοτελεἰου Πανεπιστημί0υ= έντός τών «κέντρων φιλοξενίας»
Με" ωΜωα Μ” Β- ήχησε ώς «καμπανα κινδύνου» σέ δομικἡ ἀπειλὴ γιὰ τήν δημόσισῖ
ΜαΜ“ΜΜ γιατότίθαπρέπειναγίνειμέ τούς ἀσΦἀλεια (πωσ όκαίἔενοΦο_
ωωωαΜω«ωκ οἱκονομικούς μεταναστες ή πρό- ¦ 3 ν 7  ι μ
ή  Μ α Με σφυγες πού λαθραία εἰση λθαν βια εκτος αυτων'
Μ" ΜὐΜΜΜΜ$ Μ στήν χώρα μας. “Οπως καί αν αντιμετωπίσουμε
Ξ Τὰ προβλήματα εῦταξἰας ἐντός τήν πραγματικότητα πού έχει έπι" ' ω Ἡ | | ' τών χώρων κρατήσεως στα νησια βαλει στην|ςωΡ σἘηΥ Ελλ?δα φ
Μ Μ “δΜ Μ ή στό ήπειρωτικό έδαφος της χώ- προἶΦυΎικ9= ειτε υπο τηλ οπτιΓη
Μ% ρας πολλαπλασιαξονται μέ έπιθέ-  αχίθΡΨινωΥ δικαιΡματων ειτε
 ή Μὡὡ σεις, βιασμούς, κλοπές μεταξύ των ΙΡΟ την οπτικη τῆς εσωῖεβιΚῆΞ
Μ ΒΜ μεταναστών. Ταυτοχρόνως, αὐτοί ασΦαλε Κιθ τό μήνυμα πού ΟΦ είλει
όλο καί περισσότερο έμπλέκονται να έκπέμψει τό κρατος είναι ένα:
Ζ σέ έγκλή ματα τού κοινού ποινι- Νόμος καί ταξις για όλους.
| Ν ( |
Σημερα Τα ημερας
Μ ν ν 2 Ζ
 ,, Ταμπλετ, πλακα και κοντιιλι...
Θα μπορουσαμε να ειχαμε βγεί από τα μνη μόνια
σε τρία τό πολύ χρόνια, β ω Μ” “ΜΣω“ώ' *Μ”ΜΜ
κατα τόν πρώην Διοικη- Μ_Μψω0 ΜΜΜ.. ωΜ Η· η ΩΜτή πιο ΤτΕ κ- Γ- Προβό- ΜΗῆΜΜ·Ἡ Μ”ΜΜ ·ΜΜ
πουλο. Μ' *ωΜ“””β
_ ωΜΜΜ· &ΜΜΜὺ ΜωωΜω
"Μ ΜἡὴὴΜω ηΜ“Μή· Μ“ϋΜΜΜῆΜ
'Επέστρεψαν μετα από ω*·”ΜΜ ωΜωΜ“ω Μ ΒηΜ
42 χρόνια στήν Ελλαδα 'Ο ώ ὡΜΜΝ Μ Μ Μ
απότήνΚύπροτὁλείψσ- ΜΜώΜῶ πΜΜπΜϋ ΜΜΜ Μακ
νατών]ί5κα·ι·(ΙδρΟμέων Μ“ψΜ“” Μ·ω·ωΜ Ἡ
Τῷ σερο?κσΦως Νο- Νὡ“ΜΨ“ψ °ήΜΜὡβ Μ ω
 ΜωαωωΜ Με· Μ ώΜψΜωκ
ἩΜ ωςΜ_ἡωΜ Μ·ΜΜω Μ“Μωω
Μ ωΜ-Μω ψΜΜΜψΜ ΜΜ·Μ
κλιμακώνεται ἡ έντασις ΜΜΜ “ΤΜ 'ω
μεταξύ Ούασιγκτων καί   ' ' Ε
Μόσχος μέ,Φόντο τό,σμ- η ΜΜΜ* κω- η ωΜωψ Μαη” ΜΜΜ
ἔΨ;Ξἑ°Ἡ8Π"ρηνΒΗ ΜΜ“ὐΜ κΜΜΜΜὡν ἡΜΜ"
η ς “ΤΜ Β μΜΜωΜ· ΜηΜ·Μ· ψωοῳΜσΜ
___ Μω·ΜΜΜ ΜὴΜἡβ ΜΝΜη
η ΜήήὡωΜΜ ΜὡΜΜΜϋ τωΜΜΜΜΜ
ή Μ ΜΜὡβὐΜ Μ“ΝήΜὐ“
 Μ“·ΜΜὡΜ ΜΜΜΜ” ΜωωωΜ·
7 ' ' ' ' Η
ασμῶν, φόνων είναι λι
· Συντόμως θά μπορούμε νά ταξιδεύουμε μεταξύ Μελβούρνης καί Σύδὡριαία 
Ι .000 χιλιομέτρων! Πρόκειται γιά ένα τραίνο διαστημικής τεχνολογίας,
αφού ή αμερικανική έταιρεία πού τό κατασκευάζει έργάζεται γιά τήν ἐξέλιξη τού πυραύλου-φορέαΡαΙοοΙ1 2 πού μεταφέ
ρει τό διαστημικό όχημα
.9ραοσΧ Καλά όλα αὐτά
αλλά γιατί τόση βιασύνη;
· Θά τό δούμε καί αύτόί
Τό αμερικανικό Πεντάγωνο θά πληρώνει πλέον τίς
έπεμβάσεις αλλαγής φύλου στρατιωτών πού θέλουν νά αλλάξουν ταυτότητα! Τόν )|ούνιο, τό
ύπουργείο Ἀμύνης των
ΗΠΑ είχε αποφασίσει νά
δέχεται στόν στρατό καί
διαφυλικά άτομα. Τώρα
θα τούς καταβάλλει καί τό
κόστος των έπεμβάσεων,
αρκεί νά έχουν τήν έγκριση των ίατρῶν. Αύτή ή
απόφασις θά στοιχίσει
9,4 έκατομμύρια δολλάρια τόν χρόνο!
Ο Ἀκουσον, άκουσονί
Οί άνδρες γίνονται βιαιότεροι όταν γύρω τους
ύπάρχουν πολλές γυναίκες. Ἀμερικανική μελέτη ύποστηρίζει ότι στίς
περιοχές όπου ύπάρχουν
περισσότεροι ανδρΞΞ. τά
κρούσματα ἐπιθέσεωη βι
γωτερα, από ό,τι όταν
ύπερτερούν οί γυναίκες.
Ἡ αφθονία γυναικῶν σημαίνει μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των ανδρών.
ο ~Εχουμε δεί κατά καιρούς παιδικά κρεβάτια
σέ σχήμα αύτοκινήτου,
πλοίου ή αεροπλάνου.
Ἀλλά καί σέ σχήμα άρματο; μάχη; Κ ι ὅμως. ρωσική έταιρεία τό έπραξε μόνον πού προκάλεσε σάλο,
διότι τό νέο κρεβάτι έχει
σχήμα έκτοξευτού βλ ημάτων Βίας, όπλο μέ τό
ὁποίο έπλήγη τό αεροσκάφος τῶν Μαλαιστανῶν
Ἀερογραμμῶν στήν ανατολική Ούκρανία τό 20Ι4
καί συνετρίβη, μέ αποτέλεσμα νά σκοτωθούν 298
ανθρωποι. Ἀτ·υχής κίνησις, αν καί ὁ διευθυντής
τής έταιρείας δέν τό κατάλαβε, λέγοντας ότι άλλα
παιδιά γίνονται ίατροί,
άλλα ζαχαροπλάστες καί
αλλα στρατιώτες...
Ο Συνελήφθη ταχυδρομικό περιστέρι-κατάσκοπος! Δέν αστειευόμαστε.
Τό περιστέρι συνελήφθη
στήν 7νδίά όπου έφθασε
από τό Πακιστάν, μεταφέροντας ἐπιστολή πρός
τόν Πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, ή ὁποία
έλεγε: «Μόντι, μήν μας θεωρείς τούς ίδιους ανθρώπους πού ήμασταν τό
Ι97Ι (κατά τόν ίνδοπακιστανικό πόλεμο). τώρα κάθε παιδί είναι έτοιμο νά πολεμήσει έναντίον
τής 7νδίας»ί Τό περιστέρι
«κρατείται». Άραγε θά δικασθείκιόλας;
εΗ Εστία
κάθε πρωί
πόρτα σας`
, ΜΜκΜμ“Μ 213 0170 τ
Με καθε ετήσια συνδρομή. δωρεαν όλες
οί προσφορές που κυκλοφορούν με τὴν ΕΣΤΙΑ