Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοε“εν@οωΜα ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
Η" | ,Θ · εἴ· μ;
ΜΝ] _
Εγκιι_ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ανησυχητική ενδεχόμενη °ὅ“λ:ἴ·
αναβολή για το ελληνικό χρέος
Το γάντι σαιν κυθέρνπσπ ρίχνει ο
αρχιεπίσκοπος 'ερόνυμος σχολιασντας τα περί διάσπασπς ΕκκλπσίαςΚράτους. "Αν το θέλει ο λαός”. κάπως
έτσι απάνπισε μεσω τπς ειοήγπσής
του οταν συνεδρίασπ τπς |εράς Συνόδου. "Τήν απάντπσπ τι· δίνει πάντα ο
 ι :η - ' ΕΞΔΓΓΕΛ|ΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
λαός", τόνισε καρακτπριστικά ο Αρ
 “  -- , 'κ
κιεπίσκοπος.
·ΟΠ0τσΧὡς· γ'α το  Π _ Ν _ __ς,_. Μ- “Μ "Η Εκκλπσία, π οποία οφείλει να
της  ή _ > η μ' ι Η τι Ι Η Μ | () Λ (Ί η Ν ί Ι Ν °Ρίπ'"9 Μ°ε'9 ως "Μ Π' Πω!"
() 7 (_›κ ( ) Μ. ν, τεία με όρους κοινωνίας και όκι με
Με  Ν . κ
όρους ιδεολογίας, δεν γνωρίιει τον
λ και. “ ζ | Φ ὅ
χιονι ιι οι  ρ ω Τε  
έχει αναλάθει απεναντι ως Εκκλπ
-~· όρο "Χωρισμός" στπν πνευματική ως
Μἑχ|φΩ σ
σίας και τις ακετικές συμθάσεις."
αποστολή, αφού δεν μπορεί να τον
“ Ξ  ι κι 5 ο ΜΜΜ:
αν επιθλπθεί μονομερώς από ττιν Πολιτεία με ιδεολογικούς όρους, γι αυτό
τπν οριστική απάνπισπ στο Μμα
αυτό τι· δίνει πάντοτε, ”θάττον π θράδιον” ο ίδιος ο ευλαθής ελλπνικός
λαός. Η Εκκλπσία κατά τπν άποψή
μου δεν πρέπει να :πτήσει ποτε τον
καιρισμό από το λαό ως. από αυτό
επιδιώκεται. Εκεί αποθλἐπει το επείρπμα. Η Εκκλπσία υπήρξε, είναι και
θα υπάρκει μάνα αυτού του λαού με
ό,τι αυτό στιμαίνει. Η Πολιτεία, αν το
θελήσει και έχει τπν συγκατάθεαπ αυτού του λαού, ας το επικειρήσει ωρώντας θεθαίως τις υποκρεώσεις που
Στη «μαχη» του Μπέλλου _
και οι «αιώνιοι» ί  ·1Ξχ_ ει ε
Σελ. 7  
ΘΔ.ήεις σημ. ή Ι