Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ~ ο 'ο 4 Παταααττα
Ι ΚΗ ΠΜ Έ “Μ ΤΙΜΗ 060 Ε.
Η ημ=ρ|να Π Μπα ΜΜΜ ›
 ατττυαατατταα
5 πατατα“ταα“
της ΙξρῇυΠς ατα του"
Ε. ΜΑΗ: Μαν[email protected]ειΞοΠο8ΚΠυ8.Ξτ ΝΕΒ: αναντν.οΞοΠυ8ΚΠτἰ8.81^ ΤΗΑ:. 28210-74544 ΜΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.156 (41943) σελ_16
αταα·αααατ τα αααατααααἱα κααταα ταν Εφ. Σαν για τα αἱαααταα Μ
ατα α | αωνατΜ
ά ~_ ' | | 
>υ ματαα“ ταετταταααΒατααα
4 "1 α· 'ο ~ η
0821016
“ααα ταα του ααααααα" ατα Ναααααααία για τα Μααα των ααατααὡα ΜΒ
Δ Β | | · · Ο | | 
161 ο σ τε Μο ο Τα Εντυπα Κατα κρ"τοΔο"" ΑΕ ›
· Απιδρούν οτ εργσΖόμενοτ  " ν _ 1- - - Π
στον υ1π1ρεσίο Πρασίνου του Δήμου  - α Η :
γκι τη μετεγκστόστυσττ τους σελ.10 
· Κ1νδυνεύε1 με κλείσ1μο το ΣκοΠευτ_τἰρτο σελ.6 ··················· ·· σελ.8
· Συμ1τυρόστσστι ως ΕΛΜΕ _ .- : .   _
στο ΕΠΑΛ Κ1σόμου σελ.3 Ω ¦ 7  Ξ1~ἔ:ἔ-: ;: Ξ: ?Ξ :
· Περ1σσότεροτ οτ θόνοτοτ κατ στον Κρήυτ σελ.3  Ι “ -  5- “ Έ.:
τπτ-Μα μ η¦μ γ
α τα Στ α “ΜΜΜ · '
Δρ. Γιάννας θ. Πολυρόκτις σελ.4 ν Β _ 12 _
Γιώργος Λ1μ(1ν[ΖόκΠς σὡ_8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_12
Κανόκτις Γερ(Νυμό1σις σελ.12 
υ. Στυλ1ανός θεοδωρογΜκΠς σελ.13 " | _
ΙωόΜΜΜ τα] ................... .. Με ,,...τωΞαΜ9τΜ;392ωΨ__

Τελευταία νέα από την εφημερίδα