Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
9 Μ'!'!!!Μ!'Μ!" Μ"
«Η ελληνική οικονομία έχει υποστεί «Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μος
ισχυρό πλήγμα από την πολύχρονη ότι το σχεδιο για μεγάλες επενδυκοι βαθιά ύφεση, την υψηλή ανερ- σεις στο λιμάνι του Πειραιά κοι
γία, την κοινωνική δυσπραγίο». ονε- οτο| θαλάσσιο τουρισμό δεν τεφερε, ο πρόεδρος της Ευτοοεπκ λειωνουν εδω», δήλωσε η ον.
Νικόλαος Κορομούζης. Σελ 8 υπουργός Ελενα ί(ουντουριίἑελ 5
χρόνιοσεόλο
Στη βούληση των Ελληνικών Πετρελοίων νο διαδραματίσει πρωτογωνισπκό ρόλο το επόμενο
το ενεργειακό
φάσμα αναφέρθηκε ο δ.σ. του
ομίλου Γρηγόρης Σπρνιωἔ- 4
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 20% Ο Αριθμός φύλλου 828 Ο 0,50 ευρώ
έ ΠΠΠΣἔ'ἔΠ[ΡΠΠΜῶῖΠ[ΚΠΠ
οΙκοΝοΜΙΑ
Σελ. 3 ·
η, `@ι]ωἐς 
τ· “  - -   ε' Κ
 ΝΕΑ "ΕΝΑ ι.ιοΗτ '  ΣΤΡΑΤΗΤ|ΚΟΣ ΣΧΕΔ|ΑΣΝΟΣ
Την τελευταία οκταετία η Λουξ έχει Στην υλοποίηση του στρατηγικού
κάνει συνολικό επενδύσεις 20 εκατ. του σχεδιασμού προχωρά ταχύταευρώ, με την τελευταία επένδυση _ τα ο ΟΠΑΠ. στο πλαίσιο του θράσι·η νέα μονάδα παραγωγής να αγ-  ματος 2020. που παρουσίασε πρόγίζει σχεδόν τα 8 εκατ., ανεφερε ο  σφατα ο διευθύνων σύμβουλός
πρόεδρος της εταιρίας Γιάννης 0επ1ίεπ Φορο, με την επιλογή της
Μαρλαφέκας. 'περίτεσ για την εισαγωγη νέων
νίπυε| προϊόντων.
Σελ. Η Σελ. Η
.Τι κ -'· Θ_ἴζΝ ΜΤΒ:: Φ '
- Θε.  ω Π :›-.' ` η Π _ 
Ϊ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 4 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΟΟΡ'ΑΣ
Η αλυσίδα Εοτογ Μετ'ίπ τοποθετεί
πάνω από κάθε αξία το σεβασμό
στον άνθρωπο. ανεφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας σε Ελλάδα και κύπρο Παύλος Φουρλής,
επισημαίνοντας πως αποστολή της
είναι να εμπνεύσει κάθε επισκέπτη.
Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
Στα 852,7 εκατ. ευρώ σε σχεση με
τα 594,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2045 εφτασε το
α' εξάμηνο του 2018 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Η: θτουρ,
με την αντιπρόεδρο Καίτη ΚουτσοΜούτσου.
Σελ. 8
στον ιστότοπο γννννν.ννεαίπί.8ν
ΧΡΗΜΑ
Η . ε . ι
Τ'|ΤΝΡ'Ο - ¦Π¦'Α'¦"| - ΑΓΟΡΑ
ΜΜΜ ι ε ΜΜΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ανοδικές τάσεις με'
απελπιστικά χαμηλό τζίρο
ω-ω=Μ κι” ΜΜΜ.
Μ"'κ'ν Με... κΜη·Μ·ω = τι
ωω““ι··ηω μοι! “ΜΜΜ