Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προϋπολογισμός αβεβαιότητας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαΕτεήιΡοΠκί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτή 4 Οκτωβρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.177
Βίκτορ ^0ρμπαν
πρωθυπουργός της συγγαρίας
ΣΥΡΡ||(ΝΩΣ|·|
ΚΑΤΑ 32%
ΣΤΗΝ ΕΠΤΛΕΤ|Α
Μ |ερώνυμος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδα
'Υφεσή 0,3% το 2016 - Προβλέψεις για ανάπτυξή 2,7% το 2017, Που αμφισβήτσύνται αΠό το Δήμοσιονσμικό Συμβούλιο
Π ρου Πολσγισμός αβε βατότήτας
Οριακά Πάνω αΠό τον σι:όΧσ το Πλεόνασμα για το εΠόμενσ έτος, αλλά με νέα μέτρα 2,6 δισ. ευ ρώ
σήμερα στη Ν
«Δακρυσε» το Μαξίμου
Ως στίγμα στην πολΠεία της «κυβέρνησης της Αριστεράς» εγγράφεται απο το συνολο της αντιπολίτευσης η
ρίψη δακρυγόνων, χθες απο τα ΜΑΤ, εναντίον συνταξιούχων, πλησίον του Μεγάρου Μαξίμου. Το γεγονος
προκάλεσε δυσφορία στο πρωθυπουργικο επίτελείο
και ο Αλέξης Τσίπρας, σε επικοινωνία του με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τοσκα εξέφρασε την @τονη ενόχλησή του, ζητώντας να
μην επαναληφθεί παρομοιο περιστατικο.>25
Ανάκαμψη του Δείκτη
οικονομικού Κλίματος
Ανέκαμψε τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον |ούλιο ο
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, κινουμενος στις 91,4 απο 90,9 μοναδες, επΒοση υψηλότερη
έναντι της αντίστοιχης περσινής που ήταν στις 83,8
μοναδες, συμφωνα με το |ΟΒΕ. Ωστοσο, ο δείκτης
ΡΜ' υποχώρησε ξανα τον Σεπτέμβριο κατω απο τις
50 μοναδες, με τη βιομηχανία να επανέρχεται σε καθεοτώς υφεσης. >6
Νοοαγ'5: θετικό πιστωτικό
γεγονος η καταβολή της δόσης
Πολυ κοντα στην έγκριση της εκταμίευσης της υποδοσης των 2,8 δισ. ευρώ στο επόμενο Ευι·οει·ουρ,
στις 10 Οκτωβρίου, «βλέπει» την Ελλαδα η Μωαβ,
θεωρώντας την εξελιξη αυτή ως θετικό πιστωτικό γεγονος (£ι·εαίί Ροείυνε). 0 οίκος βασΖει την εκτίμηση
αυτή στην ψήφιση του νομοσχεδίου την προηγουμενη Τρίτη όπου περιλαμβάνονταν και τα ί 5 προσπαιτοίιμενα μετρα. >6
Ρίτσι
|'|0Λ|'|'||(0| Κ|ΝΔΥΝ0| Λ|'|Ε|Λ0ΥΝ
ΤΗΝ ΠΛΓ|(0Σ|'||Α 0||(0ΝΟΡ||Λ >22
εγκύκλιος
ΠΩΣ ΠΝΕΤΛ|
|·| Δ|ΑΝΟΡ||·| ΚΕΡΔΩΝ
Σ'|'|Σ Δ||(ΗΓ0Ρ||(ΕΣ ΕΤΑ|ΡΕ|ΕΣ >10
ευρωπαϊκές τραηεζες
«ΨΑΛ|Δ|» ΣΕ 20.000
ΘΕΣΗΣ ΕΡ'ΆΣ|ΛΣ >23
Σε ΜουΧία θετικών Προβλέψεων,
οι σΠοίες θα ΠρέΠει να ετήβεβαιωθούν
στήν Πράξή, αλλά και αΠό νέα μέτρα
ύψους ΠερίΠου 2,6 δισ. ευρώ εξαρτάται ή εκτέλεσή του ΠρσύΠολογισμσύ
τής εΠόμενής Χρονιάς όΠως ΠροκύΠτει αΠό το ΠροσΧέδιο Που κατατέθήκε Χθες στή Βουλή. Βασική Παράμετρος είναι ή Πρόβλεψή για εΠιοτρσφή τής οικονομίας στήν ανάΠτυξή
και μάλιστα με ρυθμό 2,7%, έναντι
μικρής ύφεσής 0,3% Που ΠροβλέΠεται
για φέτος, ή σΠοία θα οτήριΧτεί στήν
αύξήσή των εΠενδύσεων, στις εξαγωγές αγαθών και υΠήρεσιών και στήν
αύξήσή τής ιδιωτικής κατανάλωοής.
Τήν αύξήστ1 του ΑΕΠ κατά 2,7% αμφισβήτεί ήδή το Δήμσσ:ιονομικό Συμβούλιο, Χαρακτήρίζοντας αισιόδοξο
τον στόΧο, ενώ, αντίθετα, εκτιμά ότι
μΠορεί να υΠάρξει καλύτερο αΠοτέλεσμα φέτος αΠό τήν Προ βλεΠόμενή
ύφεσή 0,3%. Ο ΠήΧής του Πρωτογενούς Πλεονάσματος τοΠσθετείται το
2017 στο 1,8% του ΑΕΠ αΠό 1,75%
Που ΠροβλέΠει το μνήμόνιο, ενώ για
φέτος εκτιμάται Πως θα κλείσει στο
0,63%, έναντι 0,5% Που ΠροβλέΠει το
μνήμόνιο. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις κομμάτων και φορέων στο ΠεριεΧόμενο του ΠροσΧεδίου του ΠροϋΠολογισμσύ. >2 - 5
Εκτιμήσεις προσχεδίου προϋπολογισμού 201 7
ΑΕ" (μεταβολή °/ο)
πλεόνασμα (σε % ΑΕΠ ›
-Ο,2 03
Δημόσιο Ωω (σε % ΑΕΠ ι
ι80 ι78,9
20% 20ί5 20% 20ί7
'έσοδα (σε εκατ. ευρώ)
[έσοδα]
Στο 1 ,464 δισ.
τα «έμμεσα»
φσ ρολογικα
Αήό το σύνολο των νέων φορολογικών εσόδων Που ΠροβλέΠονται για το 2017, ύψους 2,591
δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος
αφορά έμμεσσυς φόρους, το
ύψος των σΠοίων ανέρΧεται σε
1,464 δισ. ευρώ. ΙσΧυ ρότερο
Πλήγμα θα δεΧθούν οι ασθενέ
52.0] 8
48.4] 7
20]6 20ί7
20% 20ί7
οτε ρες οικονομικά ομάδες του
Πλήθυ ομού, λόγω τής αύ ξήοής
των έμμεσων φόρων, αΠό τα
24,804 δισ. ευρώ στα 26,268 δισ.
ευρώ, ενώ και οι εΠιβαρύνσεις
στους άμεσους φόρους κατά
371 εκατ. ευρώ θα σδήγήσουν
σε Περαιτέρω συρρίκνωσή τα
διαθέσιμα εισοδήματα και τους
τζίρους στην αγορά, με ό,τι αυτό
συνεΠάγεται για τις θέσεις εργασίας, αλλά και για τήν ανάκαμψή τής οικονομίας. >3
[α' εξάμηνο] Γιατί για Πρώτή φορά έΠειτα αΠό Χρόνια υΠερίσΧυσαν οι κερδοφόρες εταιρείες
ΧΑ: Οι Πρωταθλήτές τής κε ρδοφσ ρίας
Το Πλέον σήμαντικό στοιΧείο αΠό τή
δήμοσιοΠοίήσή των εξαμήνιαίων αΠοτελεσμάτων των ειοήγμένων εταιρειών
είναι ή έΠειτα αΠό 6 Χρόνια υΠερσΧή
των κερδοφόρων έναντι των ζήμιογόνων. |ΟΠως αναφέρει ή Βέτα ΑΧΕΠΕΥ,
ή οΧέοή 60:40 υΠέρ των ζήμισγόνων
εταιρειών «γή ρισε» σε 54:46 υΠέρ των
κε ρδοφόρων. Οι εταιρείες Πλέον κατάφεραν να ισορροΠήσουν τα δεδομένα τής ζήτήσής με το οργανικό τους
κόστος, βελτιώνοντας τα λειτου ργικά
Περιθώ ρια, έμαθαν να ζουν Χωρίς τή
συνδρομή τής τραήεζικής ρευστότήτας
και εκμεταλλεύτήκαν τήν έξοδο των
μικρών ή αδύναμων εταιρειών στή
διάρκεια τής Πολυετούς ύφεσής. >1 3
Επένδυση «εισιτήριο»
για την κρουαζιέρα
[ιδιωτικές κλινικές]
ΑΠώλειες
τζίρου
750 εκατ. ευ ρώ
ΑΠαισιοδοξία εΠικρατεί στις
ιδιωτικές κλινικές, Που αΠό τή
μια καταμετρσύν αΠώλειες τζίρου άνω των 750 εκατ. στήν κρίσή και αΠό τήν άλλή δεν βλέΠουν καλύτερες μέρες, Παρά
μόνο μείωσή του ρυθμού των
αΠώλειών στο 2% ετήσίως. > 1 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα