Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ο ΜΟΕΝ"Ο
ΕΟΟΕΕ |'ΕΡΟ
ΜΟΟ|·|ΜΟ
ΕΕ ΟΛΟΥΣ!
Χ - _~· ξ _ · :δ ξ; ;_ 7 _;  ; '_ ς Ω ' Ο ΝΕΟ!! Σω' 2·!6·Ξἶ Η! ιη!!!ὸ!.ς χμε;!ωςι›ν!ωι χρωνω
- __» Ξ _ ν 7 7 `- Η μ _` Γ - ξ -: χ μτ Ν ο  ς γιαν!! <<χι!ο!ωι!ν» Σεῆ.5
ΣτοΙΧΗΜΑΠκΗ 8
παω! ΕΧΑΣΑ!!  ΜΜΕ
Τα ΜΜΜ Τα Ι  :Τακ Μακ
ΜΝ· - ~ !ΤΡϊ° να!!!
Ακόμα κ· εντός...
οκΤΩΒΡ·οΥ 2016 Τ! ουζηϊοΟοαν να! τον Μεξ!κανα
ΟλυμΠ·ακού ε: . Δ
Σελ 11-23 Ο μέ:: _ 7  .7 ¦ ξ' Ο Κ Χ `!   
· | 4 -- · έ 'τ κ:
` · αν] ' ν 
κΙΔΛΛΛ · Ἐ;*“ῦξἶ ἴκἶ“-, _ἀ Ο ^=ΧΥ~ `““
ΛΕΦΤΑ!!!  · 7/-  
_ “  ; ως ἶΜΎΪἶ Η Ίἔ^Ἡ
Ο ' ατα`
ΓΙΑΝΝΗ" ς!!
Τα ΣΥΣΤΗΜΑ , “ - Ο
ΠΔ Ε·Δ!καγΣ _
Το ΜΕΒΔ
ΒΠΟ5ΤΕΗ
Η ΒΔΣ!κΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΡ" Ε
Μ' "ΠΑ
ΤΗΕ Ο ΑΜ
· Πλήρωσε με 275 η
«βόμβα» της θέλτα
· Πέρασαν και ο! «βόμβες»
Ο??Ξἱῖἔ°ΞΜἙϋἔ Ο ' '
ΜΜΜ! _ Ι _ Δυο ανω · ααες
· «Μέσα» κα· ῖ0 η Ν έ_ Ζ Ι Ι
«σ·νο“ωκ·»τηςΜβερ“ο“λ ο -» Ο! κ ὰ μ στο συγκεκρ·μενο συστημα
απο ε·ώουν τις αποδόσε·ς
Πρόταση να Ρωταύν α! παίκτες ΜΜΕ! Μ Με! «χτύπησε» την
|χαραγήαε!τα   ' ααύ...αήγαν ΟΜΩΣ.. κατάλληλη ώρα
Λιγκα τα καναλι τα!! Ο Ο ` α! οργανωμένα! · ΜΕ Β|ΝΣΕΝΠ ο Ανσαριφόρντ