Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'ο Μαιο πιο αιιοια·ιιτιιαιις
νιιι τον 'πιουν.
ειναι Βοιωτια"...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Α0ΥΠ0Σ Σελ. 2 'Ἡ
ΜΜΜ 'Ο ν"""
`#χ ὰ;;; ραφειοκΩΣΤΑΣΤΣ|ΛΗΣ Με
Τριτη Δ ΟκτωΒριου 20'|5 / Φυλλο ῖ295 (2495) / ε 1.30
Αθ^ΗἶΠΚΗ
Μια χαρα θα μπορούσε να τιαίξει
με τον ΟΣΦΠ · Ποιο ειναι το
Πραγματικό μέγεθ08 του
τιροβλήματοε Που «κουβαλαει»
η Ατιοκαλυιττικό ρετιορτύζτιι5 «ΩΡΑΣ»
Ο Ταοο8 Τοαταλα5 ατιοκαλύτιτει την εύλογη ατιορια των οτια6ὡν
τικ ΑΕΚ Προ8 τον7Κετοιταγια, το βραδυ Με Κυριακἡ5 ο!οΞξἔνοἑοχείο:
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|κΟΣ αΠΑΗΡ0ΦΟΡ|ΟΔΟΤΗΣ»
Με ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΛ|ΑΤΣ|ΚΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ του Σπύρου Δαρσινού
, , , ι ~~  ΜωιιΦιιιτο·το τον"
Μι!" ΜΜΜΜΜΜ  τον ναυτια Μια
'Μ Η" Μ σ"'° Μ" "Με Ϊ ` ' “ Μετα του ανατοΦΑΝιι
'Με οκτέθιικαν Λαριιρόιιουλα8. Λέακοτ. ΜΜΜ, ακομα και ο '   
ΜΜΜ. απο τα λαθιι του Γεωργιανού · Το Μοτο!. στον ΜΜΜ.
ο... τρύπα αιιροατο αουτ οτύιιορ και οι ραοαριν8 ιιαρομΜοω
000 για 8005. χαρειτε το τωρα. 0ιτω5 και Περυσι
στον α| γυρο γιατι' θα <ι0κουζετεν Παλι στον β'
Ξ ι γυρο κι ελιιιζουμε να 0α5 ι·ιετυκΟυμε ξανα και
κ Ι = Ι ο ι
 Πε Θ Πακο χε!ε@Που στο ΚυαεΜ0 τΣΔκαΜεινΟι Με ΤΗΝ ΑΛΗθΕ|Α.
υ η τι  , ι ' Αυτα Που ελεγαν οι ιόι0ι στον Σιὁιιροιτουλ0
Ϊ  ἐ"9ἐτ"ΨΓρανοὁο ῇ Ατιογοῇτευσττ και Προβληματισμὸε στο ταξει5 των Παικτών όιεόιὁαν μετα οτι του τα ελεγε, ο Δηματριαὁα5