Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙ!" ΣΠΟΡ
Δ/υτιὶς: ο. Νικοπο'ι'οπς
Διευθυντπς Συν'°ξΒΜ: ΠΡΑῖ0Ε ΜΑΚΡΗΣ
Μπι ο οκιοονιον 20% Ο ΑΩ. πιο"
"Μ οπποτο ο ¦
πρῶτος μονος τον '
επιοπμυν υποχρεΜυν
του οπυι·ιιοκου αν οτον
το” νει·οτος
ΠΟΛΛΑ Μι... ΤΙΠΟΤΑ
κρίνοντοι ο· ένο οιοοτπμο
περιερνο. οπου οι
πειροιοτες ου προπει νο
Βεπτιῶνωτοι ονυνιοτικο.
οππο κοινο πωπω"
επΜυνες ιιττες
ευκοπο ΜΜΜ. ο
σπυμπΠος 0ο ονομτ·πιο·ι που. Μπ
νοικο. 'ως. μου”
κι· ΜΜΜ
ο Μ πιο"
επιοτρο“ι οπο τπν
που· κοι μποινει οτο
"Ν'Ν"Ν 'Ν ΜΜΟ·
πουπου
Ο ¦|ΒΒΛ¦ θ¦°ΔΩΡ||Η¦ ¦'|'° ιι0Ω¦ιι ¦¦
"'Λ ¦"Δ|ΛΦ¦Ρ°Υ¦| ¦Υ"¦"Τ¦ΥΞΗ '|'°Υ
-ποτο οεν εκει
μενους ουο μπνες·
υπορΕει προοππμο με εμονο
κοι τον οπυμπιοκο ο ουτε κον
ΜΜΜ: νο κονε· κοποιος κοτι
ενοντιον μου ο ο προεοΜ μου τις·
μενοππ εμπιοτοουνπ κοι στν ενω το
πορομικρο ποροπονο ο Μπος υππρΞε
οομο υνειος ο ποροοο ποπυ
ουοκοπο τους προπνου
·ι'ιοτι ο Μτουνπς προ· ο· εμονο οτον
που το ποπ: οικου· που·
ουςπτποπ με τον Μοτο πριν οπο το
μοτς ο 'οπος κι τη τον Ηορτινς ο
Αυτοι οι πυρ πρέπει νο Μοουν
μετοΕυ τους. νο κονουν ορνιοι Διοτι
Εερουν μενοππ μποπο κοι εινοι
νρπνοροι ο ΕΜι ποιας που
μπορουν νο ποιρνουν το κεντρο οπο
κοκ οντιποπο οτπν ευνοο
-ο πως το· οτον ονονο νο Μου" προνμοτο που του
εΗο. νι' ουτο κοι κκε· ο· ως" ο Το “ΜΜΜ
σορτουνπς εινοι ποπυτιμο κοι πωπω νο πρωινή ο ῖου
εικο πει απο" οτι οινουρο 0ο ως· ποπ ο πτεοορμοριομοτο μπορουν νο ουμοουν ο· οπους τους ποικτες.
που· μου" οτον εινοι π ομοοο Μουτ· ι· τις
πως προπονπτἀν κοι ποικτὁν ο Δεν πτον κοπο το
ποιοι ι.υκοπονικο ο οπο· ποικτ·ρος επι τον κρειοζομοοτε
ο ιι Ουκοπονιο νιο τοτοιους Μίκτες εινοι ως κοι το ο.
ουτο αν πω οσο τροπο Μπι με το Μιρα
αυτου" πρέπει νο
τον οοιινεις επώνυμο
με" οτο νππεοο. που εινο·
ποικτπς πορινος που των"
οπο ως τις ππευρος. εινοι
τοκυτοτος. αν" οροιο τπν
μποπο. Βμορκορετοι
κοι αν πιονετοι·
ι εινοι προνμοτο που ουν στο. κον νο απο”. ο Σε εμενο
-'ςνινον που οποιο προνμοτο μεσω οορτοονπ. Μορτινς.
Μάκρο ο εινοι 4 .κοιπ.... ΜΜΜ ως τύρο του Κορντοοο ο". π ονον'ννποπ το
ιντεν·ι Απο τπ οτινμπ που ονινο ουτπ π μετονροοπ.
Μπουμε οππον Ντένις. εινοι ο πωπω” νιο εμονο οτο
τεπευΜιο πιτς ο 'Μι Μι ποντερ Φορ με το οπο του·
Οἔ°ΒΠ°'ΒΝἘ
ων πουμε προοπει Η
τπν ομυνο κοι τπν οικου· 'ΓΠ Υ' ζῷον·
' _ 0 που
ο ε' κι ·Μι Μπομπ” κοι τον
°ο=ἴἑ:2'ἄ Ξέρει κοπντ·οο. νο
οπυμπιοπος που .τοπους "'°?“Μ' ° ΜΒΜ. κοτι
τπν Δεν πρωινές. ειπ “ ΡΜ· περισσοτερο νιο τπν
τεμ πο'κτες Μ ° πο·νυοτιπι τον πιο κοι ο·
ῖοορι. ο Μοριν κοι ο ϊ" Μι· 'ο ΒεΜΜετοι ο
πορντο νιο τον οποιο 'Η απο" πως οτι οτ το
πιστευω οι· ΜΠζ'τοι ουτως που· ννιπς ο
οτπν Μαι- ομορ
-Γιο τις υποκποπος τππεωνιΜν ουνομιπιον μου που
Με" οτον οορο νο μου επιτρέπετε νο μπν οποντποο ο
οτπ ων μου προοεει π πεποι
τπν πππρῶνεις που οπω
-ο τον· “οι ποππο προοοντο. οππο οκομο Ί
κοτι του και ο που ο οπνμπιοεος
του οπυμπιοκος κοι τπν τον· ποπ·
·ιιοπυ οορορος ονορυπος ο
μπεν" ο Η κονο ουο μοτς
ομως με τπν Δεν “εως οτ·
.ο ποπινο νο
πωπω οε ποπυ
μενοπο τερμοτοουποκο ο
πρκει νο πουπεῦει ποντο
οκππρο κοινο εινοι οομορος ο
Ξινοι ποπο ποριο π συνοπο του
0πυμπιοκω ο κοι ο που· εινοι
ποπυ νοπος τερμοτοουποκος ο
'ομως εινοι ωνε·εος ο
Κοτοπο·οινεις τι
εννοώ·
εινοι ικονος προπονπτπς·
εκπονος τπς ΕΜ ο 'στον
αν ονοκοτευομοι με
και. ουν πιστευω τιποτο
κοι Μενα ο ο ωμος
ουκοπειτοι. οπος
ο ενώ
ο" εμ·
“ο κοομος του οπυμπιοκου πρέπει νο
εινοι ποντο οτο· οπως ήτον με τπν
ποιο ῖο πως.” οπιοτον.
ΜΜΜ" ποπυ ο ο οπυμπιοκος τους
έχει ονονκπ Φέτος περισσοτερο οπο
πως ο Από το το" προνιο που
οριοκομοι στον οπυμπιοκο Ξέρω κοπο
Μ προνμο: Η μενοπυτερπ ουνοιιιι
του οπτ·μιιιοκου εινοι ο κοσμος του·
απο" νο ου
κοι τους νοους τπν
πως” το πρωι. οτο 7-0
επι τπς Αεκ ο ομοοορο
έχουν ο ποιο κοποι
ποικτες οι μικροί ο οο
πωπω"
τοπεντο·
ΓροΦει ο ΟΕΜ"¦ τιινπποΜον
μιορει νο οκονε κοποιο ποση.
κονυ προΒπεσπ νιο τις
οκουνετοι Μου τον ΜΗ!
ΜΠΝΟΠῖΗΙ
·οι Ροτοος κοι Μονοοτπς
εινοι νιο τπν πρῶτο ομοσο.
νιο τους μενοπουςι Διοτι
σον οκουν μόνο τρομερό
τοποντο οπος. κοι οροοος ο
Ποικνιοιο κρειοζοντοι
απο:: 32
ποπ Η" ποπ ο οι ειοικοι
ροπο· νιο ποπονικοποον - ποποΜτρου.
που μοε με τον πνρηονπ 0ο εινοι το
.Μιαο- τπς ωτινιις πορειος
ο ΜιπΜποε οτπρι8τοι πππρος οπο
τους προπονπτος κοι κοντ” οτπ Γοποτο
του πως κοπυτερος οπο ουτο που
πωπω. πρεπει ομως νο Μπορει
περιοοοτερο το· νο ω· Μρ-·ο“.
Με πιο μ.μ. οο ακινποουν οι ονῶνες με
'πως κοι Ηοκοι·ιι οτο πιο νιο τπν Ξυρυπινκο.
ως τις ουνηκρΜνκς πέμπτος οτο ΚοροΙΜεπ
απο· μ.μ.ι ο· που π “Μω“ω ομοοο μ ποτονο κοι
Γιουννκ Μπόις οντιοτοιεο νιο το Γιουροπο πι"
_> -νε“π““ῖιπΜοο
ο τιπιιποπονποτ
Απιοτευτο προνμοτο εεοκοπουοουν νο ουμροινουν οτπν
πρωινο οιοιτποιο ο :υμωνο
με π·πΜΜ. Μετα·
προοπο·ειο νο οποσονει τπν
τιμωριο ο πως τιοπΜουπος
ιπποεκονποουι. ο οποιος οεν το·
το πωπω του ποπ” οτον
ΟΜοιρος οτο ντορμπι του
οπυμπιοκου με τον ΔΕΚ ι8-οι
εε τρονο νο 'ο ,' ς, *ς
πομιονος Ευουμιοοπς ιι'ιιεριοςι. ο οποιος. οπως οπο αικνουν. ο· Με' το
που” ο ο ς “ως ' ποσών οτα πει·οοπκο
των” του Μόνο. οπο οε μορος των “ερυ·ροπει'·κυν·
Π|Ρ|'|'-'|·"|| Δ|||ῖΝ'Η¦ ΚΔ' ¦'|"·|
Αντιθέτως. ο Μοκπς Μοζοροκπς
Εινοι επιτευνμο του
:ιοπροπουπου που
ΕΠ" ΗΒΗ" "Β ικοοοπππνιοωοοωο ωτποε τπν τιμωριο του
.ο καμπ _ ' ευ· του
ΜΗ" ϊ" "Μ Ο πωπω οπμιιτρπ τοτοπ ιιιπειρου). πινακα ο"
Μ ° ^""="='” ΜΜΜ" πονοοομονο οτπ οοοπ που κοτοπονι'““"°Νἔἔ" οτπκε το πριν" πὲνοπτι υπορ του πονοοπν·κου
"ως 'ω "ωΜ' στο ποικνιοι με τον ποτορο τριποππς οι·
το πιο πιοονο νο
Η!" Η ΜΜΜ· ο ποροτπρπτιις οιοιτποιος Μιτοππς ΜΜΜ
καει απο τον επι· ΜωνΜω› πωπω· τον πανω Μ
κοτπνοριο τος · _ που με `
απο· στον οποία του οκυρῶ·πΜ το ποπ του παοκ. που επρεπε νο
”κατω
ι·τρποει. οτο εκτος “ως μοτς με τι· Μο" ιο-οι
Γράφει ο ΜΩΡΗ: :επεΒετπ: ιοεπιοο ο)
ΜΠΟΜΠ'. Ο ΠΛΗΝ! ΤΟΥ ΜΝΗΜΗ"
ο :πομποντον Μποοκον οο ο
κ νέα
ινοι εκτος ουνκπονιοτικου
ο τπς ,Δ ποιοι
ν! του οπυμπιοκου. Μουιοτώντος τον οποιο πωπΜπι
τοπ·υτοιοτ οτοομος
Μ "Ω-"κ Ο
πονους Μ“ΜοΜω“ῳ
' η ΜωΜννΜ. ενο '- ·ΡΜνι· το νετ"
› το το" το· πωπω ι°”·Μ°. τοΜΜτος
το ΜμΜω¦η "Μ πως· κοι το πρυτο·ππμο.
γ κοτοκτποπ του Μο Ν" ""Ψ'"| ΜΒΜ Ο·
ρ πωπω οτο Η πωσ". πραπο κοι
οτπ νοππικιι
ΜΜΜ Με
ιι τον· με τπνΜ ινοορΜπς· νιο τον οπυμποκο ιπς
πως οεζὁν ο τους το πωπω ο ο 'ποντοι αυξο
που οτπν προσωπο πανια τπν που. περιμενοντος
ενω" οπο πομπο το· ΜμΜυΜι μετο τπ οιοκοππ
0' "Μ°β¦ "Η που”
. εμ0ονιακ 'Μ ΦΟΡΑ ΟΞῖ°¦ οποΜν
¦ ΜΜΟ· ως τον· μοι' νιπΜνεπττ.
ο· Μμοτο με Πορτινς το· οορτουνπς
ού· κονονικους στον ω" ο κοι οποιο"
απο· πομπο - τον ο" οποκππρπς
ΜΜΜ το: Ωω
ππποτ ο οτπν" ΠΝΓ" ο τον Με”
παοκ - οπυμπιοκος ο-2ι που το πρῶτο του πςροινο
νκοπ ο κοι Φετος “οι ποπ το ο πινπριονος
"0 '·¦ῖΡ0 τον Τ|ῖπ°'ο ο, εντος Μπος νικος οτπ
οειρο ο οπυμπιοκος τος τουπερ Μπος ο Μο τον
Δεκέμβριο του 20" ως με τον Με. πιο οι “Μω
πευκοι· εεουν Μιτου· ήΒοτο· οτο απο". με τον
οπιοτευτο ουντεπεοτπ πιο Μπι
ΓροΦει ο ΜΜΜ: ΔΗΜ: ιοεῆιοπ κι
ο ένος οι τον τριών πως"
ιουκοππτον· οσον· τοπειν·μενος
οπο το ΚΜοκοκπ. όπως το
ουοιτοπο το" σκίζουν νιο τους
πρυτο·ππτος ο πρι νιο ουτο πο
προπει νο εινοι το πιο κοι οκομο
περισσοτερο ΜΜνοι
στις οντως “ΜΜΜ τους.
οντος που οποτεπουν του ΜΒΜ
ΠΜ!) ΣΤΟΧΟ 'ΔΟΕ που”
Ο "ΝΕΜΟ "ΜΙΒ
ποππους ποντους στον πορτονοπο ο πιο". ο
.ερυοροπευκος- τεκνικος κο·ιτοι νο κτιοει πονο
ρε ουτιι τπ ' ' οοου το ^
οτο Μωρο- οτο επομενο πντκοποτπτ· μοτς
πρυτο·ππμοτος ο· -8μονοκιοοει· τον
υπυμπιοκο οτπν κορυοπ
ο» οεονο
Η"|¦|Η° ΜΠΡ|Ν|ΚΗ "Π ΚΕ"ῖΡ|Κ'|
Χ°Ρ|'|'|| "Η¦ ἱ°Υ"ΕΡ ||"Κ|¦'
Η ονηῆοουν οιο
Η ΜΠΕ' Η": "Ξ ΑΕ. που πορ·
τππεοπτικπ ως". με επιοτοππ τπς
οτον Πορνο Στροτο Μπα ομεοο
ροντ·ρου προκειμενου νο
ΜΜΜ προοοορο νιο νο πορει
τπν ονομοοιο του πρωτοθππμοτος
Απορριωπκε οντιοτοιως
π ορεικπ προτοοπ του
Μ. οπο· υπορ-ι
περιθώριο νιο νεο
"που" Μπι τπν
ποροοκευιι
Απο τις υποοΧεοεις νιο Με” ΜΜΜ του
που” Σουκιονοκπ με ονοικτο ο: νιο τους
Μρομους το ΜΝΞ κοι οτομοτποε οκομο
κοι τπν ενπμορωοπ του πωπω προς τους
ουντοκτες μετο το ουμοουπιοι
ΖΟΥΝ!) το Μοινο ο!. νωρις
Μιας οποοοοεις. μόνο
ως. εντοοεις κοι ουοικο
ουτε μιο ΜΜΜ... ο Δευ
Βουνο ουτε ους ο Μπανιου
το πρωτο·ππμο τπς αυτερπς
ποτπνοριος. οοου οκομο οεν
μπορει" τππεοπτικπ οτενπ
977||08852| 9 4|
Σουπερ υπο νιο νο τπρπ··ι ο
Μπος νομος νιο οικονομικο
ΜΜΜ οτπ ο· ΕΜΠ
ΜΜΜ ο ΜΜΜ7Η£ ΛΙΜΝΗ" ΜΜΜ· ὅ!
Γιοτι ΜΜΜ το· Ηορτινς
Δεν εινοι τω το οπο· Μ π εικονι· 
του ορυπου οτο μοτς με τπν Δεν που οΜε "η "ΗΜ π"
εινοι το Μπος τος
τους; Το Μου” που αν
ειοον ποτε οι οπυμπαοι
ΠΜ κοι ιμπονΜ
πωπω" μονο" ν· ο'
ΜΜΜ" Μοτο οτον ΜΝ· επι
πος μποροῦν νο το
μονοι ουνεκιοτος τους: ο
σοροουνΜ πως περοι
] Ι Ντομιννκεζ ενο ο
, πορτινς Μονο· Φωτο
οπο το ΜΒ του
το ΠΑΡΑΣΚΗΝ|°
ΤΟΥ ΞΕΣΠΜΜ|Τ°¦ "Ω"
"ΡΩΤΑθΜΤΩΝ!
τι ειπ“π·ε οτο που· ονομεοο ο·
προπονπτο το· ποικτες πιο πριν
μπουν οτο πουπμον πρωινος. νιο νο
που· οτο ΜΜΜ"
ποιος ο ροπος τον ή
ΠυΜΕΞΝ το· ΝΝΑ". οι οποιοι
εΜον οτους νοοτερονς νο
ΜΜΜ τπ οπμοοιο τον
ονομα" με τπν Δεν
Το νρπνορο Ποπ που αυτια ο 'ΝΕΜΟ οπο ι
τους Πως του κοι το ηπμοοι· οε
Μυπ·οπονπο κοι "0Χ|Μ0Ν με τυπος
ως Μ πυποττ·ιπ
Με... ενοενοοο Μονών νο οπουοιοοο το πω οεεοπμτρο
οπο το προπονπτικο κεντρο ο ο Μποντο νο πορτυιει ευρις τους
ΜΜΜ. ωΡῖ°'Νπ. ΜΜΜ": Η" 'ΦΠΑ. Μπιτ.
ΜΟΝΗΣ'. ΜΒΜ". ΜΠΕ!ΜΗ¦ Μπομπ. ΜΝ 'οι ΠΜ"
Σ πιΡοιπιι: ιουνίου νει
ΚΕ"¦"Α"|Α ΚΑΒ..
ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΗ" ΑΕΚ'
Χθες το οπονευμο υποντποππον ο ΜπονεΒιτς κοι
Ξ°'θ" ΚΩ'
ή.. ρ :δ
Μππιππκπτ του τπ·οοπ
Η' ο" κοι
νωρις ουτε υιοιιι κομενπ Μο" ευκοιριο ππρον οπο ονον
ο ροομο... κοι ποπυ τους πτονι ιι νππεοουκος με τπν ειοοοο
ιοο· οντι νιο τον μπω ονεπτυΒ κοποιο
· επιθετικο οροοτπρ·οτπτο μετο το 80'. οππο οεν Μειο` οτπν· ο Γεορυπουνοο νο ενερνοποιποει ιοιοιτερο το
κοριο-·πποκομιο· του ο ο Γιῶργος κοροεοκπς. οε
. ουνουοομο με τπ νικπ επι του πως". μοππον κεροιιοι
τπ μονιμοτπτο στον περιοτεριοτιπο πονκο
ΓρἀΦΕι ο ΦΑΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤ°ΠΜΚΗΣ (ποιου Ξ!
ο 'Μουρ το· ονεπυοον το οΙτιο
τπς πυρος πττος κοι
τος ποκιις
·Μνιοπς οτο
ντέρμπι ο
Μιπιιοομε ο ¦
ο ο Ντουοκο.
ποντυς. αν οπο" κομιο
ΜΜΜ. ενώ κοι π Με
οικου" νο τοπω·τπ·ει
;="""' επιοιιμος ο ο Κετοπονιο ποιρνει τπ
Μ ω σουκου ευποιριο. απο τουτοεοονο 
'ἔ°" '· . πως “ουκ ονοζπτειτοι οπο τπ
ε . Μα* Μιιοιοπ ο οντικοτοοτοτπς του. ο·
”"" °"° Μριπτυοπ νεου οτροροποτπ
'° "Με" μοτος ι· τπν επονενορΕπ
° """'"“ τον προτοοπιι
τεκνικος Μ”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα