Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλαδι.%ή
κΩΔικοΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΡ|ΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 20] 6 | ΕΤΟΣ ί6ο | ΦΥΛΛΟ 3.8] 7 |Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ · Δ'ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓ'ΟΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ'ΚΑΣ
@2) «ΣΤα δικασΤήρια» είναι ακόμη οι πέργκολες Της παραλιακής οδού Χώρας καιω. που Το ζήΤημα που αφορα σΤα περί νομιμόΤηΤύς Τους ίή
Ξι μη). δεν έχει μέχρι σήμερα κριθεί Τελεσίδικα... Λ Τώρα. Το μπαλύκι Της ευθύνης περνα σΤα χέρια Του Δήμου Νύξου & Μικρών κυκλαδων
και Του λιμενικού Ταμείου... Λ οι καΤασΤημαΤαρχες όλοι - από Την πλαΤεία Μανδηλαρύ μέχρι και Την σΤροφή περιοχής Πηγαδακια που έχουν πληρώσει αρκεΤύ χρήμαΤα σε πρόσΤιμα¦ φέρονΤαι διατεθειμένοι σε περίπΤωση που βρεθούν με Την πλύΤη σΤον Τοίχο¦ να
' “4 ο διεκδικήσουν αποζημιώσεις από Τον ημέΤερο δήμο μεΤερχόμενη Την... μέθοδο που Τους δίνει ο νόμος. ΑυΤή Της Εξώδικης Προσκλήσεως¦
ιιενώπιον πανΤός δικασΤηρίου και πύσης αρμόδιας αρχής. με Την επιφύλαξη πανΤός νόμιμου δικαιώμαΤος μου»... λ ΣΤο μεΤαξύ¦ σήμερα
σΤο Υπουργείο Ναυτιλίας. ένας ολόκληρος κόσμος. αυΤοδιοικηΤικός και αλλος. με επικεφαλής Τον δήμαρχο Μ. Μαργαρίτη - και ενώ ο
υπουργός κ. ΔρίΤσας θα βρίσκεται εκΤός Ελλαδος- προκειμένου να διεκδικήσει Την νομιμοποίηση Της χερσαίας ζώνης...
Παραλιακή :ώνιι,Δμενικό Ταμῳ,ΜμοςΜξοο και κατασΤιιμ@ρ!ς στο προσκήνιο...
'· ° Π.. ι · - ι ή __ 9 _Γ ·-ἶ»-ὴἀ· -" . _
οντΤιιτηιΜιΤσμ η
.να-γιαειναιΞ_ιγιγιιει_ιιγρςνιτικιΨ ^
“ Ε ..Λὁἑἐ@ἔθ , . ..  
.. . 
' Ότο-Μ
ΆιΔυΔΣΤΕἘΤιΣΣΕΛιΔΕΣ απο
ΜΒΜ" ΜΜΕ" Γρόττα: Ούτε τον αρχαιολογικό
< Εντός Τον Οκτωβρίου θησαυρό που κρύβει στα
ο ΑλέξηςΤσίπρας «σωθικα» της αλλα ούτε και
αναμένεται να θέσει την βοτσαλωΤΠ Παραλ!ας της.
Ι αναβαθμίσαμε. ..
Το υς στ0χ0 υς της Το περιβαλλον Της¦ δεν υποβαθμίζεΤοι από
ί μόνο Του. Εμείς Το οοκοΤεύουμε.
 για Παρα ταύτα¦ μήνα Οκτώβριο ακόμη και οι... Κινέζοι
την  επιμένουν να την επισκέπτονται να... δροσίζονται!!!
-Εκείνος ο ΕξωροἱοΤικός σύλλογος Της
και στήριξη των ΓρόΤΤος που χύθηκε;
καποτε -επί Μα ρακη- είχε... ανθίσει ο εν λόγω σύλλογος! "ήταν
  τότε οι «δεξιοί» ήθελαν να πόρο υν στα χερια τους από τους
ΠΑΣόκους το τιμόνι της εξουσίας. Αφού ο εν λόγω στόχος
' Σελ! επετεύχθη¦ ο «Εξωραϊστικός» της Γρόττας που στηρίχτηκε και
  Η από τον νυν αντιδήμαρχος (και μόνιμο κάτοικο της περιοχής)¦
Δημήτρη Λιανό¦ το . .. λουλουδα κι της Γρόττας μα ραθηκε. ..
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 22850.2468ί. ΡΑΧ: 22850.235ί ί. ΝΝ: 69743] ί .260 ε-Τ°ηαί|:ίηίο@κνκ|ααΜ.αΤ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα