Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΙΟ-20% Ο
Με ΜΥ
Μ μαρια
ΑΜ λ στον
(ΜΜΜ)
Μ λ Μ
(ΜΜΜ)
(ΜΜΜ)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Νεφώσεις τοπικά αύξημένες στά δυτικά καί βόρεια μέ τοπικές
βροχές.Ἀνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί (Δ
3 μέ 5, στά νότια καί τό Αιγαίο έως 6
μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία έως Ζ9β.
Τρίτη 4 Όκτωβρίου 2016
'ιερσθέσυ Ἀρεσπαγίτσυ, πρώτου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν
Σελήνη 4 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.24' - Δύοις 7.08'
Ἀριθμ. φύλ. 40587 | Τιμή ],5Ο €
Ἐρατσσθένσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@οειι8ηονν8ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Φαξ: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Ἀκατάλληλος
πρωθυπουργός
Αύτεπίστροφα
δημοψηφίσματα
εΗ Κολομβία, ὁ Βίκτορ"Ορμπαν καί ὁ Ἀλέξης Τσίπρας
ΤΗΝ περασμένη Κυριακή συνέβησαν, σέ δύο διαφορετικα σημεῖα τής ύφηλίου, δύο γεγονότα
φαινομενικα ασχετα μεταξύ τους.
Στήν μακρινή Κολομβία, οἱ πολίτες έκλήθησαν να έπικυρώσουν
δια τής ψήφου τους τήν συμφωνία εἰρηνεύσεως πού εἶχε ύπογράψει ὁ Πρόεδρος τής χώρας μέ τούς
αντάρτες ΕΑΚΟ μετα από πενήντα
χρόνια εχθροπραξιών. Στήν έγγύς
Ούγγαρία, ὁ λαός έπίσης έκλή θη
στίς κάλπες νά δηλώσει έαν συμφωνεί νά έπιβάλει ή Ευρωπαϊκή
<Ένωσις υποχρεωτική μετεγκατάσταση αλλοδαπών στήν χώρα χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ έθνικοῦ κοινοβουλίου.
Στήν πραγματικότητα, έπρόκειτο γιά δύο ακόμη δημοψηφίσματα τα ὁποῖα γύρισαν αύτεπίστροφα στούς έμπνευστές τους,
πού ήταν καί σέ αύτή τήν περίπτωση οἱ ήγέτες τής κάθε χώρας. Ό
Κολομβιανός Πρόεδρος, Χουάν
Μανουέλ Σάντος, έκτίμησε ότι οἱ
πολίτες θά ύποδέχοντο μέ ένθουσιασμό τήν έπιτυχή κατάληξη τών
διαπραγματεύσεων μέ τούς αντάρτες, πού διή ρκεσαν τέσσερα χρόνια. Τό αποτέλεσμα τόν διέψευσε. ¦Ο Βίκτορ“Ορμπαν δικαιώθηκε
από τό αποτέλεσμα, πού ήταν συντριπτικά ύπέρ τοῦ «όχι», αλλά έξι
στούς δέκα πολίτες γύρισαν τήν
πλάτη στήν πρωτοβουλία του, καθιστώντας ακυρο τό δημοψήφισμα,
πού απαιτεί συμμετοχή τουλάχιστον τοῦ 50% τοῦ έκλιογικού σώματος. Κι αὐτό, παρ, όλο πού δαπάνησε 34 έκατομμύρια εύρώ γιά τήν
έκστρατεία ύπέρ τού «όχι».
Στή ν Β ρεταννία, ὁ Νταίη βιντ
Κάμερον έτάχθη ανοικτά ύπέρ τής
παραμονής τής χώρας στήν ΕΕ,
προχώρησε στό σχετικό δημοψήφισμα, καί ὁ κόσμος ψή φισε πανηγυρικά ύπέρ τού Β1·οΧἰΙ.
ἱΗ σύγχρονη ἱστορία βρίθει παραδειγμάτων ήγετών πού προκάλεσαν δημοψηφίσματα πιστεύοντας
ότι οἱ πολίτες θά στηρίξουν τήν θέση πού οἱ ίδιοι προάσπιξαν, γιά νά
βρεθούν τήν έπομένη πρό δυσάρεστης έκπλήξεως. Οἱ πολίτες σπανίως ψηφίζουν γιά νά απαντήσουν
απλά στό έρώτη μα πού τίθεται στό
ψηφοδέλτιο, αλλά αξιοποιούν τήν
εύκαιρία γιά νά έκφράσουν τήν
συμφωνία ή τήν δυσαρέσκειά τους
μέ τήν εύρύτε ρη πολιτική κατάσταση καί οἱκονομική πορεία τής
χώρας.
Ό μόνος πού έπέτυχε τό έπιθυμητό αποτέλεσμα -καί μάλιστα
μέ μεγάλη πλειοψηφία- σέ δημοψήφισμα ήταν ὁ κ. Τσίπρας. Άν,
ωστόσο, πιστέψουμε τήν μαρτυρία τοῦ τότε ύπουργοῦ Οἰκονομικών, κ. Βαρουφάκη, ή έτυμηγορία τών πολιτών προκάλεσε κατήφεια στό κυβερνητικό έπιτελεῖο.
Μία έβδομάδα αργότερα, ὁ Πρωθυπουργός αναγκάζετο νά ύπογράψει μιά συμφωνία πιό «σκληρή»
από έκείνη πού εἶχαν απορρίψει
οἱ πολίτες στήν κάλπη.
Τό «κατηγορώ» Δικαστών
καί Είσαγγελἐων
Κορυφαίο ζήτημα ανεξαρτησία τής Δίκαίοσύνης
ΕΝΤΟΝΑ πολιτικό καί παρεμβατικό χαρακτήρα θεσμικής διαμαρτυρίας έλαβε χθές ή έκδήλωσις πού
πραγματοποίησαν στήν αίθουσα
Γερουσίας τής Παλαιάς Βουλής
οἱ δικαστικές ἑνώσεις αλλά καί ὁ
προσπάθεια χειραγωγήσεως τής
Δικαιοσύνης ακόμη καί μέ οἱκονομικούς όρους. <Η κ. Πρόεδρος έπικεντρώθηκε στίς έπιθέσεις πού δέχεται ή Δικαιοσύνη από ύπουργούς
καί πολιτικούς γιά ύποθέσεις πού
γράμμισε τήν συνταγματική ίσοτιμία τής δικαστικής μέ τήν νομοθετική καί έκτελεστική ἐξουσία.
Τόν κύκλο έκλεισε ὁ Πρόεδρος
τοῦ ΔΣΑ, κ. Β. Ἀλεξάνδρής, πού
τόνισε ότι «οἱ σκοπιμότητες τής
Μ τους πολέμίους
τής Ἐκκλησίας
_ Γράφει ὁ Κάιν. Δ. Πυλαρινός* _
ΠΡΟΣΦΕΥΓΩ καί παλι στίς στήλες τής «Εστίας» για να φιλοξενήσει καποιες απόψεις πού
δέν συμπλέσυν μέ τόν <<συρμό» ένός ανερματιστσυ προσδευτισμσύ. Ἀπόψεις σύνεσης, καταλλαγής καί ύπενθύμισης, για τίς όποιες δέν
ύπαρχει φαίνεται, τήν τελευταία περίοδο, χώρος
στίς στήλες τών «έγκριτων» συγκρστη ματων,
πού κύρια ενασχόλησή τους έχουν τήν αφόρητη πολιτική ίδιστέλεια, τήν είδική προβολή διαπλεκσμένων προσώπων τής αύλής τους καί τα
μετα βίας ύπσκρυπτόμενα σίκσνσμικα τους συμφέροντα. Ἀξίες, αρχές καί έθνικό διακυ βεύ ματα,
περιστασιακα μόνον τούς απασχολούν. οι αναγκες ίσχυρσπσίησης του 'Ελληνισμού καί ή ήθική καί ύλική ένδυναμωσή του έναντι τών κινδύνων, πού νσμστελειακα έρχονται από τό μέλλον,
σχεδόν σύδόλως τούς προβληματίζουν.
Προσφεύγω λοιπόν σ' αύτόν έδώ τόν αδέσμευτσ (διαχρονικό καταξιωμένο καί φιλόξενο χώρο), για να σημειώσω ότι σ° αύτή τήν πολυύμνητη χώρα, σ° αύτή τήν χσανη αλλα καί
<<έργαστήρι του παντός», σ° αύτή τήν αγαπημένη τέλος γή, όπου ανθεί ακόμη καί... ή <<φαιδρα
πορτοκαλέα», γίνονται στίς ἡμέρες μας τα πιό
απίθανα καί λέγονται καί γραφονται μέ ανεύθυνη ανεση τα παντα: οι... αθεσιπήραν έντολή να λύσουν τα όποια προβλήματα μεταξύ
Ἐκκλησίας καί Κρατσυς. οι ποινικοί, να καθορίσουν τούς όρους του σωφρονιστικού έγκλεισμσύ τους. Τήν ταξη στό Κρότος τών Εξαρχείων (έναντίον τών έμπόρων ναρκωτικών), να τήν
Σ υνέχεισ στήν σελ. 8
λίου καί προέτρεψε καί
τούς ύπουργούς νά συμφωνήσουν μαζί του... Ό
πλήρης έξωτελισμός. ..
· Δραστήριος καί αποφασιστικός αποδεικνύεται
ὁ πρίγκηψ Τζώρτζ? Μετά
από οκτώ ήμέρες ἐπισήμου έπισκέψεως στόν Καναδά, ὁ μικρός πρίγκηψ
ανεχώρησε γιά τήν πατρίδα του, μαζί μέ τούς
γονείς του. Ό πατέρας
του, πρίγκηψ Ούίλλιαμ,
τόν πήρε από τό χέρι γιά
νά ανεβούν στό ύδροπλάνο στό λιμάνι τής Βικτώρια καί ὁ μικρός ένθουσιάσθηκε. Ό πιλότος τόν
έβαλε νά καθίσει στό πιλοτήριο, καί ή μητέρα
τού πριγκήπισσα Καίητ,
κρατώντας στήν αγκαλιά
τήν κόρη τικ. Σάρλοτ,
τόν ρώτησε: «Πού θά μας
πας;» Καί ὁ Τζώρτζ σοβαρός, απήντησε: «Πίσω
στήν Ἀγγλία».
· Ρεζίλι έκανε τόν Νικολά Σαρκοζύ ὁ πρώην σύμβουλός του Πατρίκ Μπυισόν, μέ τό νέο
του βιβλίο μέ τίτλο «Εκ
στους: ασ ΡευρΙε». Ἐκτός
τού ότι κάνει διόλου κολακευπκά σχόλια γιά τόν
ίδιο, χαρακτηρίζοντας
τον ώς «ψευτομάγκα»,
ο Ἡ Κίνα τό έχει βάλει πείσμα νά γίνει πρώτη στά θαλάσσια πάρκα. Ἐτσι, χθές, ή κρατική ώκεανογραφική
ύπηρεσία της ανεκοίνωσε ότι θά δημιουργήσει
έννέα νέα πάρκα, ανεβάζοντας τόν συνολικό
αριθμό τους στήν χώρα
σέ 42! Τά πάρκα αὐτά
θά γίνουν στίς έπαρχίες Λιαονίνγκ, Φουτζιάν,
Γκουανκντόγκ καί Χαιναν. Ἡ δέ ώκεανογραφική υπηρεσία τόνισε τήν
ανάγκη βελτιώσεως τής
προστασίας τού θαλασσίου περιβάλλοντος στίς
περιοχές αύτές, όπου θά
υπάρχουν τουριστικές
δραστηριότητες καί ύδατοκαλλ ιέργειες.
Ο Στήν Ταιλάνδη κατασκεύασαν τό πρώτο μή
ορθογώνιο γήπεδο ποδοσφαίρου στόν κόσμο!
Σκοπός είναι νά δείξουν
ότι κενοί, ασύμμετροι
χώροι μπορούν νά χρησιμεύσουν γιά ύπαίθρια
διασκέδαση. 'Όμως, παραμένει μυστήριο, πώς
θά έφαρμοσθούν οί κανόνες ένός ποδοσφαιρικού αγώνος σέ αὐτό τό
γήπεδο. Κατά τούς κα
δΙσΤαΚΤΙΚὁ. ἀνασΦαλῆ. τασκευαστές, τό ζητούεύθραυστο γόη, ύποδουλωμένο από τίς κατακτήσεις του καί δυστυ
μενο είναι νά αμφισβητηθούν οί περιορισμοί πού
έπιβάλλει τό αστικό πε
χισμένο, ύποστηρίζει ότι
ὁ πρώην Πρόεδρος τής
Γαλλίας «έξήρε τά έκστατικά στήθη» τής Κάρλα
Μπρούνι κατά τήν διάρκεια ύπουργικού συμβου
ριβάλλον καί νά τεκμηριωθεί ή πεποίθησις ότι «ὁ
χώρος μπορεί νά αλλάξει
τήν ζωή οποιουδήποτε
από μας»! 'Ό, τι καταλάβατε καταλάβατε...
Ίστορικά ντοκουμέντα
<ἐΗ τρομερή κυνάγρα
καί ἡ'Ημέρα τών Ζώων»
Μ Ἐλευθερἰου Ε Σκιαδά (σελ. 4)
κ.  ἑικηγορικός ΣύλλογρἐἈθΣνών. είναι έκκρεμεῖς. έκτελεστικής ἐξουσίας  μποιτια, ο εορτασμός του γ. ιονυ- , . . ι . ρουν να υπαγορευουν την ασκηΜ Μ Μ Μ ὁ ω Μ Μ σίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, προστάτου . Εν .συνεχ ε Ψ Κιμ] σε ο α ση τής δικαστικής έξουσίας, ήτοι
 τού Δικαστικού Σώ τος Παρών αντιπροεδρος της Ενωσεως Δι- ιας θε ελιώδους πολιτειακής
ΜΝ ΜΜΜ στ 'ν έκδ 'λωσ ήταἱ?ὁ Π· όεδ ο καστῶν καί Εἰσαγγελἑων° κ· Πα- λειτου μία »
ἈΜΜΜΜΜω -η η :ηη η ρ ρ ς ναγιὡτης Λυμπερόπουλος. ὁ 'η ς ί
 της ΔημοκραΉαΤ και εγκρκΟΞ νο- ὁποῖος μέ ένταση κατήγγειλε Εἶναι έμφανές ότιή αναταραχή
Μ ωωΨω μικἔ° κ' Πρ'ἶαυλο:υΜΞ' ζήν ύποβάθμιση τής διἶαστικής σἐόν χώρο τες Δικαιοσἑνης συνεώΜ“Μ -ΜΜη ως ρώτη μί ησεή ρόε ροςτής ειτουργίας καί έκανε όγο γιά χ' εται σέ ὅ τα έπίπε α, καί ὁ κ.
Μ* .ι ωωΜ° ἱΕνώσεως Διοικητικών Δικαστών, «ένυπόγραφες έπιθέσεις πρός δι- Παυλόπουλος, ώς Πρόεδρος τής
 "ωΜῇ Εἰρήνη Γιανναδάκη, ή οποία, στήν καστές από έλλειμματικά αξιακά Δημοκρατίας, αλλά καί ὁ ΓΓ τοῦ
 παρέμβασή της, έκανε λόγο γιάπε- πρόσωπα», πού αναγορεύονται 'Υπουργείου Δικαιοσύνης,απετέριφρόνηση τής Πολιτείας στίς δι- σέ «έπιθεωρητές». Δέν είναι τυ- λεσαν τούς αποδέκτες τού όλου
Ζ καστικές αποφάσεις, αλλά καί γιά χαῖο ότι ὁ κ. Λυμπερόπουλος ύπε- αρνητικά φορτισμένου κλίματος.
Σ ί Τ” < ί
ΜΜ"Μ ν οτ ~ Ι
Μωω Στις οχθες του δρομου...
Πρόσθετους φόρους 2,5
δισ. εύρώ προβλέπει τό
προσχέδιοτού Προύπο- ΤΜ8ΜωΜ ΜψωΜ.Μ ΜΜΜΜ Μ ΜΜωΜηω
λογισμοῦ τού 20ι7 πού ώΜΜΜωήΜ ΜΜὐΜΜὺΜ Μ ΆωΜΜ ΜΜΜ
κατετεθη χθές στήν ΜωωΜωΜ ΜὺΜο Μ Μ·ϋΜΜὐ ΜΜΜΜΜψ
Βουλη' ΜΕ ωΜωΜωω ΜωψωΜ Μ"0ΜΜ·” ΜΜΜΜ
¦¦¦||| Η" Η Μ" 'Η' ' ι ¦ ΜύΜΜὐΜ ΜΜΜ”
ΜΜΜ Μ Μα Μ Μ _ Μ Μ Μ Μ Μ Μ
Τήν δημιουργία μητρὡ- ΜΜω#Μ*Μ ΜψΜ Μ Μ~ὡΜ_·_ΡΜα Ἡ
ου πολιτικών στελεχών ωαΜπΜωκ ·Μ"ΜΜΜ ω __ Η”
Μ Με Μ ΜΜωω
ι ι ¦ .   
σνεκοινωσε χθες ο Κυρ. ΜΜΜ ηΜψΜΜω ΜήΜωῳω
Μητσοτάκης. Μ· Μ&ΜΜΜ“ ή
-ΜΜΜ%ΜΜ 'ΠΜ ΜΜ Μηῶ.πΜΜ
=ῇωῳ“ω Ἡ Μῖ“ήΜ ωὐψΜΜ.
ΜΜΜ Μ ΜΜΜ “Μ Μ
Μ ΜὡΜΜ" -&ΜΝὺΜ ωωωΜἩΜ ή'
τό Μπι σε φέρει καί ΜωωΜ¦ωω ΜΜ““Μ ΜΜΜΜὺ Μόνο την η:
τήν αποχώρηση πολλών Μ- η ψ ω ω _Τω Μ Μ
Εύρωπσίων ίστρών, δή- =ΜΜἩἑ“η Μ Ψ ώ Μ ΜΜΜψΜΝ
λωσε ο Βρεταννός ωΜωΜ"ω -ΜΌΜ·ΜΜΝ ῆΜ ΜΜΜ” ΜΜΜΜΜ
ύπουργός 'Υγείας, τζέ- ΜὡΜΝΜἡ π ὺωΜΜωΜ
. τι. ΜΜΜ ο· Μ η Μ τα. ”ο Μ ή κ
ρεμυ Χοντ- Μ6 Μ ι ΜΜΜ ¦. ¦ η
ΜσΜΐΜιἑ ΜὡΜΜὡ ἴΜ=Μ· Μ Μ"Μ“Μ
Η Μ“Μ.Μωωο ΜΜωωωωψ ωΜωΜΜ Μ°'Μ“*Μ“
ΜΜΜΜΜ ωωΜωωωω ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜ ΜΜΤωὐωΜΒ ψΜ)-ΜΜΜω Μ
ο ,Η 'ο ,ω η _