Πρωτοσέλιδο Αυγή: 2017: Έτος - καμπή με ανάπτυξη 2,7%
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'[Φ!85'5 ΡΜ ΠΡΩΙΝΗ
 μ ΜΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΒν8ἰ8τ
ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12701 Μι 1,5 €
«Στασα» 'στα  ως πως το δυΡσΜΦΨΜ του
Βίκτορ οΜανγιαΜΜΜΤΜΜω
:ώρα  των  “Με ΦΜοαν  στους :Μα  οικεία Μουργός
υπόσκεται τώρα  μεταρρύθμιση. ενώ το φασιστΜΚόΡΡ“Μ ΦΡΜΠν Μώτ0ϋ-ΒΜΡΜΦ
.ανακοίνωσε  σέβεταιεκεΝούς πουψόφισσν αλλά και εκείνουςπουδεν Μαιου. ΧΜίζΜας τσ 8πυοΦόΦισΡα
άνομικάάκυρῳ. Μ κι
το πΡοΣχεΔΙο τον πΡονποΛοπΣΜογ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Π“Ρ““Μ““Ρ
Έντονη ανησυχία
από τις τουρκικές
201 7 ' ΕἙΟΞ · ΚΟ "Η δ“^ὡ°εις
· » 'Πιν έντονα ανόσυκία του για τις
πρόσφατες τουρκικές δπλώσεις υπο
Φιόσκο το· ρατσιστικό
;ῖ·0ΨήΦιοΡα στην ουνναρί7ο
Η  δεν ξεπέρασε το 40%
· ·“·”·Μ'””Μ|”·'ΟΜ”·Ο'·ΟΤ
γράμμισε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας
| ο στον ανώτατο συμμακικό διοικπτό Ευρώππς του ΝΑΤΟ. στραΠιγό Κέρτις Σκα
° παρότ. με τον οποία συναντόθπκε Χθες.
, Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε ότι τι ασφάλεια και
τι σταθερότπτα στόν περιοια°ι μπορούν να
εξασφαλιστούν μόνο στα βάσπ του Διε
Αναοτροφό πορείας έπειτα από εννέα Χρόνια ύφεοπς ΜΜΜίου- ΣΕω-3
» Πρώτο έτος μιας νέας περιόδου ανασυ- ντος έτους θα εξελικθεί το 2017 σε ανάπτυξπ κό αντανάκλασπ των θετικών οικονομικών "ΜΝ-"ΑΜ ^Ν^°εΩΡ"Σ"
γκρότπσπς και ανάπτυξπς τας Χώρας, έπειτα 2.796. ενώ το ΑΕΠ θα ξεπεράσει το συμβολι- αποτελεσμάτων είναι τι δέσμευοό για κατα- Την 
από εννέα Χρόνια ύφεσης και σκλπρός λιτό- κό όριο των 180 δισ.. φτάνοντας στα 182.33 βολό κοινωνικών ετπδομάτων 87 1 εκατ.. από
τΤιτας. αποτελεί το 2017 σύμφωνα με τα στοι- δισ.. από 176.) δισ. το 2016. Κρίσιμας παρά- τα οποία τα 571 εκατ. κατευθύνονται στο Ει- η Επιτροπή Διαλόγου
κεία και τις προβλέψεις του προσκεδίου του γοντας στα νέα πορεία θεωρείται π πρόβλεψπ σόδτιμα Κοινωνικός Αλλόλεγγύπς και τα 500
κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθπκε για αύξπσπ των εξαγωγών κατά 55%. Αργά. εκατ. σε Υγεία. Παιδεία και κοινωνικό προ- » Τόν Πέμπτπ αναμένεται να ανακοικθες στα Βουλό. Η ανάκαμψπ που παρου- αλλά σταθερά μειώνεται και τι ανεργία. με σταοία. νωθούνταμΘότπς Ετατροπός Διαλόγου
σιάζεται από το δεύτερο τρίμόνο του τρώω- πρόβλεψτι για 22.496 από 23.596. Η κοινωνι- Σεπ. 5.7 για τα Συνταγματικό Αναθεώρπσπ. Σύμ
φωνα με κυβερνπτικές πιπες. ο πρωθυ
πουργός θα συναντπθεί μαζί τους και
αναμένεται να δοθεί στα δπμοσιότπτα
κείμενο το οποίο θα αποτελέσει τα βάσπ
επιτελείο.. το. ΣκοπΕΥπιΡιο ΔιιόΔοόιιΚΕ
Στοπ-ΜΜΕ πιτ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
τας συζότόσπς. ΣΕΛ. 2-3
_ . |` _ . Δ Η Δ Ω . .
Απ. Τσιπρας. «·|'|αΠευουμε Μ...Μ,ΜΜ
. ί να . ρ . _ η _ _ .Ι
για τπ Χαμενπ Ανοιεπ» ΜΜΜ Των!
' - '4 ' ' ' ' τράπεζες και κόκκινα
ταινιάτ. οπρωθυπου"όςΑλ.Τσίπρας τίμπσετπν·7 511 επέτειο.ίδρυοπς του ΕΑΜ παραδίδοντας ΜεΨΠΡ°Πκα
σκοπια στουςδιιυωςωςΜΜιωόςτο ΡΜΜΣΚΜΜώΡΜδΜαωυ Με· δάνεια
φασιστικού αγώνα.ζ θυμίζοντας μάλιστα τόν ΜΜΜ  επί Εμφυλίου και ' Ρ
τις διακόσια ΜΜτΜνΑαΜύΜωΜΜΜΜπου: Μ€οΝΜὰΦ ΜΜΜ Ευ. Τσακαλώτος
ωκττ›ω.οΑκτΜςαωΜ στα αωωΧαΜ ΑνοιεπΜψ ακομα». , γ
Μ” ΕΣταθάκπς Σεπ. 13
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΝΗ ΑΜ"
. ρευσπ
Κουδούνι για " 6εε'ὐ “κρ°ωω“ δακρυγόνων
, του κατ
τα Δικαιώματα » Σω , ή" δε· έπειτα από
του Παιδιού ξιάς κυβέρνπσπς Ρα-  
κόι. με πειθαρ›αιμέ
”Ἡ" πμ! Μ. __ υ » 'Πιν απαγόρευσπ κρόσπς δακρυγόνων
ΜΥ Με" ον κο ἔἔἔ8ἶἑΒΞ λ: στις διαδπλώσεις συνταξιούχων και εργαζο» Η έναρξιι του σχολικού έτους 2016-2017 Ρ 5 ο Ε ΜΗ. Διαχείρισης μένα” ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας
δεν σπμαδεὐπικε από τις συνήθεις διομαρ- του Σοσιαλιστικού του Πολίτπ έπειτα από ΜΜΜ παρέμβατυρίες εκπαιδευτικών και γονέων για ελλεί- Κόμματος μετά το ωῖουΜ ΜΜῖω Ν Τόπο. ο 0ΠΟί·
Μις σε βιβλία και εκπαιδευτικό προσωπικό. «πραξικόπημα» και την ανατροπό του γενι- ος "ΜΒ" πωπω Μ ΠΠ Παω·
Ωστόσο. για κάποια -και μάλιστα πολλά- παι- κού γραμματέα Σάντσεθ. Επανεξετάζουν πι "ή ωθεί" Κω διέταξε ΕΔΕ· ΜΜί£ς
διά και αυτό τι σκολικό Χρονιά θα είναι εξί- θέσπ τους τα κόμματα της Αριστερός που αναφέρουν ότι εντοπίστπκε όδπο σπασμσου προβλπματικό με τις προπγούμενες. στπρίζουν τους Σοσιαλιστές σε τοπικές χυ- κός που ᾶανεΧρόσπ δακρυγόνων και κλήθη
βερνόσεις και δήμους. Σω· 19 κε σε έκτακτα απολογία. Σελ. 4
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα