Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σχέδια για πιο ελαστικές σχέσεις απασχόλησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.οειίτεοιΡοτ11α.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογον
προεδρος της Τουρκίας
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.176
ΣΤΟ ΜΜΜ
ΝθΝ|Σ'|ΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΝΤ
Μ Τερέζα Πέ·
πρωθυπουργός της Βρετανίας
σιίμερα στη Ν
Όροι επιστροφής του ΕΜ(
πετρελαίου στους αγρότες
Σε ισχύ τίθεται το νέο καθεστώς γιο την επιστροφη
του ΕΦΚ πετρῶαίου στους αγρότες για το 20ί 6.
Δικαιούχο πρόσωπο είναι αυτο που προσδιορίζονται
ως γεωργοί με βοση τις οιτιίσεις - δηλώσεις τους για
την ενιαίο ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι
στον ΟΓΑ και τα στοιχεία τους είναι καταχωρημένο
στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιστροφή των ποσών πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμοτων,
σε μία η περισσοτερες δοσεις. >ί 2
Διστακτικοί οι επενδυτές
για Καστέλι, ΕΕΣΣΤΥ
Απροθυμοι να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε δύο
σημαντικο έργα/ εταιρείες -το αεροδρόμιο στο
Καστέλι κοι την ιδιωτικοποίηση της Ελληνικης Εταιρείας Συντηρησης Σιδηροδρομικού Τροχοίου Υλικού
(ΕΕΣΣΤΥ)- εμφανΚονται οι ξένοι επενδυτές, έχοντας
το βλέμμα στρομμένο στους κυβερνητικούς χειρισμούς, αλλο και στις επαφές γιο τα ανοιχτο θέματα
της ελληνικής οικονομίας με τους θεσμούς. >ί 3
Άνοιγμα στην Ένωση Κεντρώων
επιχειρεί τώρα το Μαξίμου
Άνοιγμα στην Ένωση Κεντρώων, υπό το βαρύ κλίμα
που προκαλούν το νέο δημοσκοπικο στοιχείο, επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου μεσω της κυβερνητικής
εκπροσώπου Όλγας Γεροβασίλη κοι του επικεφαλής
των ΑΝΕΛ Πονου Κομμένου, που έθεσαν εκ νέου
στο τραπέζι το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κυβερνητικού σχήματος. Η Ν.Δ., ποντως, κονει λογο γιο
κυβέρνηση σε πανικο κοι επισημαίνει ότι το αίτημα
του Κυριοκου Νητσοτοκη για πρόωρες εκλογές
καθίσταται πλεον πλειοψηφικό στην κοινωνία. >27
ΕχΕτυτινΕ: ΕΚ"|Α|ΔΕΥΣ|·|
Γ|Λ Β|ΩΣ|Ρ|ΕΣ 5ΤΑΠΤϋΡ$ >ι7
[εργασιακές σχέσεις] Στόχος να Πε ριο ριστεί ενδεχόμενο κύμα ομαδικών αΠολύ σεων
Σχέδια για Πιο ελαστικέ ς
μο ρφέ ς αοασχόλοσος
Η μεγαλύτε ρο ευελιξία των μορφών ελαστιιαίς αοασχόλοσος στο Χώρα μας, σύμφωνα με τον ευ ρωΠαῖκο εμΠειρία, Προκειμένου να Περισριοτεί ενδεχόμενο κύμα ομαδικών αΠολύσεων μετά τον αΠόφασο του Ευ ρωΠαϊκού Δικαοτορίσυ για τον υΠόθεσο τος Ιοίατεε ΑΙΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ, είναι ένα αΠό
τα θέματα Που θα κυριαρχήσουν στον ατζέντα των
διαΠραγματεύσεων με τους θεσμούς. Το θέμα τος
μεγαλύτερος ευελιξίας στον αΠαοχόλοσο ώστε να
αΠοφευΧθούν οι ομαδικές αΠολύσεις έχει οδο τεθεί και αΠό το Πόρισμα τος εΠιτροΠής εμΠειρογνωμόνων Που Παρέλαβε ο υΠσυ ργός Εργασίας. Με
δεδομένο ότι και το ΔΝΤ έχει αΠοδεχθεί ότι το Πόρισμα θα είναι ο βάσο τος συζήτοσος για τα εργασιακά, εκτιμάται Πως στα σχέδια των θεσμών για
«μεγαλύτερο ευελιξία» εντάσσονται βασικές ευ ρωΠαῖκές Πρακτικές, οι οΠοίες Περιλαμβάνουν μέταξύ αλλων: το διαλείΠουσα εργασία, τον εργασία έοειτα αΠό Πρόσκλοσο του εργοδότο (πνοής 0ο σου ο το
μοίρασμα μιας θέσος αοασχόλοσος σε δύο εργαζόμενσυς. Στόχος όλων αυτών των Προτάσεων είναι
ο αΠοφυγή ο ο Περιορισμός των αΠολύσεων. >7
Βασικές Πρακτικές ευελιξίας
με βάσο το διεθνή εμΠειρία
Μορφές εσωτερικής - αριθμοτικής ευελιξίας
Μ «Δανεισμός» εργαζομένων για ορισμένο
χρόνο σε άλλο εταιρεία
Μ Μοίρασμα μιας θέσος εργασίας Πλήρους αοασχόλοσος
σε δύο εργαζόμενους μερικής αοασχόλοσος
Μ Εργασία έοειτα αΠό ορόοκλοσο, ανάλογα με τις ανάγκες
τος εΠιχείροσος
Μ ΔιαλείΠουσα εργασία: Εξαρτομένο εργασία
για ορισμένες μέρες τον μήνα
[ΗΜτ|Ωτ] Το τρίπτυχο Πις εΠιτυΧίας Πίσω αΠό το ομόλογο των40 εκατ. αΠό οι θυγατρική τος Εοι1τΙίε
Πιλότος για νέες εΠιτυχείς εκδόσεις
Χαρ. Γκότσος: «Πολλές εταιρείες Προετοιμάζονται για να βγουν στον αγορά»
ΚΕΡΔ|Ζ0ΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΑΦΟΣ
ΤΑ ΠΟΛΥΑΣΤΕΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ|Α >ι4
ΗΝΕΡ0Λ0|'|0
Φ0Ρ0Λ0Γ||(ΩΝ
η γποχΡεοΣεοπ
ο σκτοι3ι>ισγ
>ΖΖ-23
Ραπ' Κατατίεπ
επικεφαλής
της ίορσπίω Ρώτησε
Το θέμα
δενείναι
τσχρέσς >11
[προϋπολογισμός]
«Στοίχομα»
ο εΠιστροφή
στον ανάπτυξο
Η επιστροφή στον ανάΠτυξο -και μάλιστα δυναμικά, καθώς ΠροβλέΠέται ότι τσ ΑΕΠ θα αυξοθεί τσ
2017 κατά Ζ,7%- θα αΠοτελέσει το μεγάλο «στοίχομα» εκτέλεσΠς του ΠροϋΠολσγισμού τος εΠόμενος
χρονιάς. Στο Προσχέδιο Που κατατίθεται σήμερα εκτός αΠροόΠτου- στο Βουλο θα αΠοτυΠώνέται και
τσ νέο φορολογικό «τσουνάμι», με τις Πρόσθετες εΠιβαρύνσεις στους άμεσους και έμμεσους φόρους να
εκτιμάται ότι θα ξεΠεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ. >2-3
Κορυφώνεται η αγωνία για τον ΜΜ Μπιτ
Στην τελική ευθεία αναμένεται να εισέλθουν αυτή την εβδομοδο οι διαπραγματεύσεις της θευοςηε Βεπκ με τις αμερικανικές αρχές, καθώς καμίο απο
τις δύο πλευρές δεν θα ηθελε νο αφήσει την αβεβαιότητα νο επιμένει επί
μήνες, με απρόβλεπτες επιπτώσεις. >25
Πρόκας]
Αλλαγή
στρατηγικής
στον αγορά
των Βαλκανίων
Στο μοντέλο τος Πώλοσος ή
εξεύ ρεσος στρατογικού εΠενδυτή Προχωρούν οι ελλονικές
τράΠεζες για τις θυγατρικές τους
στα Βαλκάνια, αφού ο λύσο τος
ενοΠοίοσος δυνάμεων ανά Χώρα και Πις συμμετοχής στον «κοινοΠ ραξία» ξένων εΠενδυτών δεν
Προχώροσε. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα