Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/ντος: ο. ιν ιιιοΗοῖ6ιις
οι·νονντος ΣυντοΜς: τυποι ΜΑΚΡΗΣ
ΑΜΡΑ ι ακομα Με ο το. Με
  ιιπ πε
ΔΕ|Χ'|°'"Α¦ ΣΕ
ΟΛΟ ΤΟ" Κ°¦Μ° "Ο|°¦
Ε|"|| "Ο |'|Ρ||'Μ|'|"Κ°
ΑΦ¦'|'|'|Κ° ΤΟΥ
"ΡΩῖΑθΜ|Μ|ῖ°¦
τι·ιο“. κπτπκοπτσ
Σ'ω· Εκποπντικο ο τριοοο σορτοονο - Μ===
"'63 ° Μορτινς - Ντένις που οχι μονο Ξ"°°|°"·
σοοΠ;ς στο στορορτΒοοπο το· σ==οροοιοσεἔε 'Β |"π"Ξ
ων· στο” τον ποι τπτο τπτ ν ς ομοντικ
οιοστπμο τομ μστς_ ΠΜ" ω" κ"°Μ° ο Πορτονοπος οντιιπωσΙοσο με
επι.” την μεν απο τον ποιοτοτο του. πο'ρνσντος
τον ποιμο στοοννοοι- Δ.: σε οπιιιοιιρνιο το·
τοπος οπο νωρις σ Κ··'0·'·¦ τππιι κι!! ΜΒΜ" · Επεπσ808 στο
κι” “πιω της Ξ 'Πο' ΕΔΩ ντο· ο πορικονος. ο οποιος
νι" "Πω Πο προσωπο τον Μτσονπ ο οποιο το σμιῳτιο των
ωωΜ°μ¦ σπμμπιοιιος Εονορρονο τον Μοτο προ οντιπσπων στοπερ με
σττροοοπο στο πρῶτο μοτς τος σεζον το τρτειμοτο
πομπτπ σορι Ποπ το'
τος ο" στο σοοορο
στον οποιοι Μορινοκο.
ο οποιο έχει Μι το
ποπ τοι σον “οι
Νοε· οοτο ένο σε
μοτς πρωτοσΜμοτος
η οι -ερνοοο- ω" Μορς-σποΒοπο του
°°“°··“ 47··.Μ·=·ν= Ροντριγιιος ποτιτο σε)
το · .
ΧΣνρἔἔἶἔ?ἔ“ ωἑἶἩ=¦κ-› σον ειοε στο ένο μέτρο ο
Ἑ::=Ξ¦;;::: Ν ν:Ἑ===“·· τιοοροποσοος ο Μποονιο στον
ΜΜΜ” “ω Φινκειρος έριξε ο πρνεντινος!
το ποσοσοοιριιοι...
ομοριο οι οιοοττνοομτνοι μέχρι το
το'. οιτσνον το ενο οοοος μττο το οποσ
τοι σον μπορούσον νο οοοοτων '
ποσο ο τρονινες οι τπιπονος τον
κττσπονιο. με πορπΜωΜ.
ποιο” το· Μποτοσοτσ
τει·οττιο ειπσΜι:ιι οπο τους τρεις
σκορερ. σοπο κοι τον τομπο · ΜΜΜ
μοτς μοι ο οινκοιρος
ΑΜ' Η ΑΕΚ στο 87' με
τον Μποκοσττο
'οπο το νοποοο στο ποοι
νιο νο οποοοώσοι
00Ρῖ0ΥΝΗ. ΜΑΡῖ'Νὶ.
|Ν'|'Ε"|Ε κο' το σΠΠσ
ποιοιο του οπομπιοκοοι
'Β Η·
·τ'νοι
στομονο. Μο.
τινοι στπμἑνο-.
ΜΒΜ ο κοσμος μττο
τον Μπιουτ τομ τρίτου
τορμοτσς. οοοοντος με
οικον τον τροπο νο
Μπορει τομς
ποοοοσοιριστὲς
τος ΑΕΚ
” ο 'ι Δ πονονσρισμοι το·
Μο' ι
 ' στον... Αννπ'ο οπο τον
Έβο ° ι ι ΜΗΝ'. "00.868 το
Μ" Α·ΜΜ' ¦ Δ ποοινιοι μέσω ιντερνετ
Παοκ. ο Μακ ¦
“το τπνσντ·τσ- ι
ΜΜΜ τομ Ι
ΜΜΜ ι Γιο τον ονώνο γροοσον: ΛΙΜΝΗ! ·
Ἡ::$ ΕΜΗ: ΜΜΜ κι. Πορτο: ΧΛΜ:
ΜΜΜ το· ο Δππὁσεις το· ποροΜιπομπο οπο το κορσιονοκπ ο ΑΛΕΞΗΣ
ΒΡΕΜΗΣ (σεΜοες το. το)
Με ·σπρῶΕιμσ· οπο τον οιοιτοτο κοΠονεροποοοο
¦ ο ποινποιιινπιιςοτ τη
¦¦ τοπ ποτοι·ο τριποπιιτ
Δύο ντο· μ· ισοριΒμο πονοπτι ο ΜΜΜ Μο'. ο7'ι τοι ένο ο Μπρνο
στο ο" σοστοοοΜπτο τομ "ο" ο οι ως που
μτΜ στο το· ιιοοννιοπς. Μοτο. οποιςον με
Μ οπο το Η: κι· οπο·οποτ τον Μάν
ΠΜῖΜ|ΛΣ
· "ΜΜΚ0Σ 0-0
Μοτο τι· ινο
ττιιιι τονπιππ. πππι ο-ο
'7 ΒιτσωΜτπσνπνὑ 
'ι Ν . 'τ
,οι Δ   -_
Μα ο Μονο ΑΜ Μ Μοιαον· τους σμονκο Ζωα ΜΜΜ;
τσιννρσσμ ι ο ΜΜΜ το ΜΜΜ
Μποστ" νο τ ΜονωτΜρονν ο η ¦ Ι πως.. οσον· ων τπν
ΜΜΜ πέτο” Μπι· Μινι· τον
το το ΜΜΜ τοσ Μι· Μι πτονο οντως
ποπ στπ στων έ ἔέ
7 - 7 Χ | · ι Δ - : ἔι
·'σποι μοι' οιμοστο
πιο σωστοί' ΜΜΜ μοτς.
οπ'στομτο νικο·. οποιος στο
ιοοτοοτοοι ο κοπινο. που ονοοοσο
ΦωτονοΜο του μπι με τους
οσοτοονπ το· τσιμίνο
"Η". - πτοομιιτοτ ρων σομτρο
τον ομποιο τος σος ονωνιστιΜς στο :οοπτρ
Νννο ο ¦ωρπ·ι ο ΓΙΑΝΝΗ: ΔΕΛΦΑΚΗΣ οπο
τον πρτοοιο. μτ σωρούς τονς κοπο"
ωωΜ·“Μνοο - πτττιιππ ΜΝ) ο
το μστς Μπα· στις 7.8ο μ.μ. τοι το
μοτοσο·τι οπτν·τισς οπο το πονπ8οοοπ τ
Ματ οι Νέα
τον σονμπιοτοσ στπν 3
ΜΜΜ Μακ
ναι· οι! τπτ ΑΕΚ
Ο' ΝΕΟ' ΤΟΥ ΦΡΥΛ°'
||Ε¦ΥΡΛΝ ΤΗΝ ΑΕΚ
Χστ τρια ο πνσοοοτσος Η? πωπω.
Η'. 45' Η' πονοπτιι. Μο ποπ ο
'Μι του. το) τοι οπο ένο οι
Πονοοτπς ΝΒ' ποντικι!. Κπποι·ρος ο"
Κο· το τπτο
ντο· στο πρῶτο
πμορσνοι
οι παντες τον τύπω πωσ· το οικον νομονο στο
προτο Βποπτο τσι τον μποκσον νο οντιΜοοιιν ουσια
στιτο σοττ Μο το 7ο'. οτον οι ηρν·ροποιι·οι· ομτινον
μτ σοτο ιτρονμοτιστο" στο προσωπο ο πομπροσ. μτ τον
σοοζσ νο τη· νοντι τοι τις τρεις οπως·
ΓροΦει ο ΦΑΙΔΩΝ κοπττΜτονΜκπτ ισεΗἰ6ο 2!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα