Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΒΜ-ΜΜΜΜΜ
ΜοΜ-|Ε|-νΜ!
"ρήτρα ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 2 ·:!
“Αθ Γ
ΜΜΜΜπΜ ΝΔ_Ε|ΠΕ;|'|ΜΙΛ 
Φ" “Μ ΜΜΜ η.  _κΜ;πΜτον¦ 
Τροφε| ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
στι0ρ /_Δ"|““ΐΣΤ"" ΑΕΚΑΡΑ!ε“
κυβ!ΠκΗ 2 Οκτωβριου 2015 / τρωω τ294 Τ2494› κ ε τ :το Η 7 ..Ι · Δ' 7/ Η γ ' “/ 
Ο   ΜΙ" Μ" ΜΜΜ ~ -ἐ ~ “ 
στο τεπευτΜο ΜΒΜ  - κ ·ὲ 4
-  Ξ . η! τ _
τ Τ λ Δ ά ΤΙ Ε Η
Πρωτο' οκορερ οτ Ουτλτομ8 κοι Ντ·ξον, Που  
ήὲτυχον οήο Τ5 Ποντουε. ενω οήμοντικε5 βοήθειε5 η
ὲὁωοον κο' οι “μικροΜ. Τσολμήουρή5 (Ί3ή.) Ι ι ω
κο' Σκουλτὁοε (Μή.) στο <·τεστ» με τον Αμυντο (( ς» ή. 
· Με κοροΙβο στο ήροήμ·τελΙκο του κυήὲλλου. η _ “ 7· Φ ώ η 
τήν Τετορτή των». σε κεκλειομενων ΜἩΝχΔΣετεΣΗΜεΜ3τῇΝ «ΠΡΑ» ΕήΔἑοχήΡΔιΣἑΜρ ΔΦ|εΡοΜ“,
των θυρων μοτ5 στο οΔκΔ οἑρΣ:τΑ ήΔῆΑΣκεγοήογΛογετΗΝ.ερΜΗ ΜΑΔ=ΑΣΚΤΤΣ Δεκ Η
ΑθΛΗΤ| ΚΗ
Με ήΔοοΣ κατ ιΣ-τΗ τΝ|·εΗ,_.Πορο τα°ῇροβΜμοωττΜΕκ Παει οροψε (έἶῖἔ3'ο'.- Μ' 8% .
στο Φολήρο για ν“ο`τκερ6ίσει γιο τρίτη σερί φορο τον ΟΣΦΠ
 ό=ήορομείνἑΤστήν Κορυφή τή5 βαθμολογίο5
.η / Ν
ΜΑΝΞΑΑΟ βασικο «έὁετξέ»ἐοτήν|τελευταίο, δοκιμή το .ΤιμοΩρ
· Π'θΑΝΗΞΕΝΔΕΚΑΔΑ σε 6ι/ήτ;ο|ξή 4-2-3ε]¦: Ανέστή5,ΤκολοἑΛἔὅκ'ο Π
ΤσινΚρίνσκτ¦ Ντίντοκ,Σ Γιοχονοον, Λομῦήροήουλοε; Μόντρλρε
”"Ι·1~ ' ή | Η) Ι Ι γ
η· Ρἰοντρ|γ'κε8, Χρἔστοὁό(υλοήουλοε, Μήοκοσετοε 
Η Η _, _ ' τὶ_ _.|Ψ“ > .3ἔ@εἑ)· 
ΟΗ|Ο|ΝΑΕ «ΝΤΟΠΕΣ» ψΥΧΟΛΟΓ|ΑΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ 400 «ΕΝΩΣ|ΤΕΣ»
· «Παίξτε με καρότο, ψυχή κο· μυαλο, οήω8 κονοτε στο κυήελλο κο' κάντε
μο5 χαρουμενου8 όΠωε τοτε»
εκ.. ¦ρ¦|
θωμή5 Μαυροε στην «ΩΡΑ»:
~ '·ἔἔῶ¦Μ ΑΦ|ΕΡΠΜΑ ΣΤ|Σ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΟΣΦΠ