Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το μεγάλο κούρεμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τοιστορικο Η η Ἡ Η Οιανατα- __ _ Μ __ __ «Μ'αρέσει
Τρίκερι σας ραξεις στην να τσαλακὡκαλωσορί- ΜΙΒ νομαι», δη·
ζει και ανα- Βαηκ κλονί- λὡνει η Αθηλαμβανει Ξ ζουν τον να Οικονονα σας . σκληρό μακου και
μυήσει ηυρήνα του Μο για τη
στον ξεχω- Ξ τραηεζικου νέα σειρα
ριοτο του ' συστήματος ΜΜΜ «Ελα στη
κοσμο · ' ἶ;ἶ” ή'  ” ` της ΕΕ τι; η Ϊ ἔ θεση μου» '
· Δ μ ι - Ι ω" β
· . Π Χ Ό γ : 
“έ ι(γΡιΔι-ι α2/ι:ι/ιΞ
ΛΥΣΗ·ΠΑκΕΤΟ ΜΕ ΤΗ ΣγΓκΑτΑΘΕΣΗ ΤΩΝ θΕΣΜΩΝ
ζ  Το ε όλο
τΣιηΡΔΣ -.ι ' Ξ Η γ
ιιιιιιιι8ι·ιιΣιιΕιιιὶιιΜΕιι ε ο
ΜιιιιιιιιιιιιιιΜΕΣιιοιι
γ για την οριστική διάσωση
88 θα ΤΙΜ ·Ι@ρσι·ἄ »20
Μωβ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ι 7 | |
7 ή των υπερχρεωμε νων επιχειρήσεων
Β ι
Ξ  “ Εξωδικαστικὁε μηΧανισμὁε διακανονισμοὐ για ελευθερου8
Ξ  7' εΠαγγελματίεε, μιιςρομεσαίου8 και μεγαλε8 εταιρείε8. Γενναία ρυθμί`ἑ τ σεβ κρεων ηρ08 τραΠεζε8, Εφορια, ασφαλιστικα ταμεια και Προμηθευ
  “ ζ '[έ8. Στο τραπέζι και τα οφειλόμενα στου8 εργαζομένου8
Π' Δ|Μ|ΜΣ|ΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ Η ΠΛΕ'0ωΗΦΜ-ΚΛΕ|Μ Η ΤΡΑ"ΕΖ'Κ" ΜΜΜ
@τι ...εν Δ
σενα·
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
>- ν>ἑ .7 Ι Υποχρεωτική Αησραίτητη η συμ- Αρση των ποινικών
· διεκηεραίωση · φωνία των Πιστω- ευθυνών των στελε
›  κάθε υηόθεση5 τών Που κατέχουν χών ηου υπογρα8
 28427 εντόε διμήνου το 60% του χρέου5 φουν τι5 συμφωνίε5
ΜΜΜ" Η" "ΡΜ" ΔΗΜΑΡΧΟΥ “`ῦ ή“ » τει-τι
Β_Μ°“Σ__ Λ"- )) 'Ξ :ΜΥ ΗΛ ~. .' :Ι κι! ἱἐ!ῖΞι.Ξ馦|ιΞἩ ΙΜ! ΜΗΝ ΜΝΗΜΗ Ι|Ξἰἱ.||.||| ο Μέι Η Η Ξι Η Η" ΜΜΜ" ΜΗ Ξ! Η ¦¦ 馦ὶιΝ|'ι.Ξ|ΙΗ!!.!Μ Η Η ιιιιιιιιιιιιϋ!!ι!ιιι "ΜΙ :|ι!Ι ΗΜ
ιιιιιοιιιιιιιι - ι ~ 3
ἔ¦γιιἩΜΜω ἩΜΜιΝι ιιιιι·ιιιιιιό
Η . . ·
ΜΜΜΜ ΜΜΜ" ιιιιιιιιιΜιιιιΝιιιΜιι
))ΒΞ