Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Κατάσχουν σπίτια για 500 €
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το κουΙΙονι ειναι εδώ! Δωρεαν θέατρο 
Τα Μγ ΜΜΜ, τι 100% ελλΠνικΙὶ αλυσιδα σσὺΠερ μαρκετ, και το Πρώτο Θέμα εγκαινιαΖουν Παρακολουθὴοτε εντελὡ8 δωρεαν ταν Πρεμιέρα μια8 αΠο τισ ΘΕἑΤρἑ
μια αΠοκλειστικ1ὶ συνεργασια και οαε Προσφέρουν δωροεΠιταγΙὶ 5€ για αγορέ8 25€ και ανω Πέντε μεγαλυτερέε Παραοτασει8 των Αθαναῖκὡν Θέατρων
3υϋ
.ά λ
Ψ κογΠοΝι ΠΑ ΕΝΑ Ι
σ ΔΩΡΕΑΝ Ε|Σ|'|'ΗΡ|0 θΕΑ'|ἘΟΥ
ΕΕα ργυ ρὡνεται μονο στα ταμεἰα του θεωρω ΠΑΛΛΑΣ (Βουκου ρεοτἰου 5. Α0ἡνα) ΞΘΗΝ ΑΜ- Α
αΠὁ 3|10 ὲω5 και 7|10. ὡρε5 12:00-20:00. και αφορα ΜΟΝΟ οτι: Πρεμιέρε5 ΗΕῇΤἑ '
'των θεὁΤρων ΑΑ|ΚΗ. ΛΑΜΠΕΤΗ. Μ|ΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ. ΑΠΟΘΗΚΗ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ -_ 
λεΠτομἑρειε5 σελ. 59
Καθε ΜΜΜ αντιο-τοιχο σε ενα δωρεαν ε|σ|τὴρ|ο. δυο κουΠον|α αντιστοιχουν σε δυο δωρεαν ε|σ|τὴρ|α κοκ.
θΕΑ'|'Ρ0 ΑΑ|ΚΗ θΕΑ'|'Ρ0 ΛΑΜΠΕΤΗ θΕΑ'|'ΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ
των τα μωρα Μ Από τΠ αιωΠὴ Πε την ανοιΕΠ
ΙΙοΙοΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΑΙΙοΕιΑ 
ο ΙΒΑΝ ΚΑΙ
ΙΙον ΒΡΗΚΕ ·
τΑ ΛΕΦΤΑ
Το όγδοο Παιδἰ Ελλὴνων Ποντἰων Που αΠὁ καΠνεργατΠ5 έγινε ολιγαρχΠ5 - Οι συ2Πτἡσει5 με το ΠΑΠ
' ' ' ' ' 1'
Δεν οταματουν ουτε στον Α' κατοικια τραΙιέΖέέ και Διιμοοιο ι_ _ η γ
Π ο 4 ¦. ακα Νῳ
- _ Η
ΚατασΧουν Μ “Με
' Δ ω" Π 
οττιτια α 500 έ  - -    
6τΘΘκ ΜΜΜ: η όταφττμτσΠ τΠ5 ετατρεἰα5 Που στελνετ
Ελλην(ὁε5 στο Λογότνο για νται/ταὁε5 . Σω. 3889
ΕΞΕΙἙΡΣΗ ΠθΛΙΤΩΝ ΜΑΡτγΡιΑ: «Επι ΜΑΖΕγΩ ΑΕΦτΑ
έ και αυτοδικἱέ8 σε Ο κὸομ08 δεν το αντέΧέι "Λ ΝΑ "ΑΝΤΡΕψΩ ΤΗΝ κο" ΜΟΥ»
Ξ ΠλέιοτΙιριαομοι38 στο και οι τραΠέΖέέ δεν το θέλουν
ἔΡ ΔΠὑ ρω, [ΓΤΠ Νέα Ιωνἱ“, ΜΙΧ. Σὰλλ418: «Δεν μΠσρέὶ να Ζουν οι Πολἰτε8 με τον τρομσ στο
ἔ - έἔωσΠ8 και στο καταοΧέοΠ8 στα ακὶνΠτα. Δεν ωφελέὶ κανέναν, ουτε
ἑβ στο Ιλιον και Ϊ" Νικαια τισ τραΠεΖε8. Θα καταρρευσουν οι τιμέ8. Πσισο θα τα ασφαλὶοει,
ἐξ ΑνΠμὲν8τΠι παω-ΠΟ ΚὺμΠ γ Ποιοο θα τα φυλαἔέι και Ποιοο θα Πλαρὡοέι τον ΕΝΦΙΑ;» · ΣΕΛ. 10-11
τσυε εΠσμενου8 μὴνεε · ΣΕΛ. 8-9
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ Ε|ΝΑ| ΚΑΛΗ... Ε|ΔΗΣΗ !
ΕΕαφανιοέ
και Την Η ι πατατα::
Π ν ' κ ι · ~ ' ν στοα::
κ ὅ ὅ ΠαννΜΙ(αραγιὡργΜ Ο;ΞμτΞν;βἔἩ$
Μιτοφιλιου
κατ ΝαταΜα
ΠλαρΠ8 έἔαφανισΙ1 βασικών
Ο Γιαννη:
Καραγιώργη:
στην Παρουσίαση
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
1 ε Πὡ8 έμπλεξε ο 
τα ΡΙαγοογ έφοΙτλιοτὴ8
ΗΜ Μ η Μ ΜΟΝΗ" του ΧρισἩςΜσμΟὺ στο Ι· Η συλλΙΙ ΙΙ του «και ολὶ ον ΜΜΜ Χα»
Η «συδέτέρὸθρΠσκα» νέα βιβλὶα Η Ι γ ¦ Ο
Με) τον υΠΟυργὸ ΠαιδεΜ8 (ΗΜ ι για το σκανδαλο στον Ολλανδια ·ΣΕΛ. 42-44