Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέοι φόροι 2 δισ. € στον προϋπολογισμό του 2017
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟ Β|ΒΛ|Ο ΠΟΥ ΕΣΤΕ|ΛΕ
Ο ΑΡΧ|ΕΠ|ΣΠΟΠΟΣ |ΕΡΟΠΥΠΟΣ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Π. ΟΠΑΠ
Το ΠΡΩΤΟ ΠΕ©Π©ΔΜ
ΔνΤοΤσΜΤΤ©ν ΣΤΟΝ κοΣΜοι
Μ νουν” Σ
· ι›ιιῖΕ .
Οι" Μ ΤΗΝ ΜΜΜ
ΜΗ, ιι) Ο.
Ί ιιιΕκιιιιιιι0
- ` Τ ι. ' > ιιιοΡικ0 ΤΠ
.ι η χ η
~ Κ; η Η» , ' ιιΤοκ0γιιΕιιΤ%
 μικρη ~ Μ? - ~
εξερευνητρΙα ΕΝΑ ΣντκλοΝιΣΤικο
ΜΑΘΗΜΑ |Σ'|'0Ρ|ΑΣ
3 Διινιιιιοοοιιιπ επιπλα 
50 ΝΟ
ΤΩΝ ΑΝ|ΣΤ0Ρ|·|ΤΩΝ
/7ὴΧ, ΣΕ _ ι]/7
ι ι Τ ιι σ οι Λ
Μ.·|·Μ·ταΞτγραε.°τ ι Τ 
ι ΤΣ' 2/ ` ῦ ιέ Υ ` / / ΣΧ ΤΤ ιέΤ Γ`Ν Τ //`ἴ Ο ἐκ ιέ "κ " / / Τ  |//Σ`Ν "ι έ
 Ρ Τ / η π” Τ Υ  ῳ/ Θ ΕΕΧ χ Ϊ Ριν  "χ `/ //  22 2/ Τ Ν
2 2  '/ 22 2 2 Ο  Τ// ι / Ο Ξ Η τ“///2 Α /2// / 2  ι// Ο! Ο  22 22//
     χ   Κ / // /     Κ /
/  Νο έ _// ι / ἑι ι;Τ ι ι `χ___ὴ// ι
Τ_©:ι'ιΞιζνἐιεΗ 2 Τ:οικ;ΤοΒΞι_:ο¦ν απο οΜΜ©Ψ Τ ποια Τα Ξιε;ο©Σ= ΜΕ Τε οσοι
Ο] ΟΠΟΣΟΣΠΟΠΠ] ΕΥΠ! ΘΕΟΣ]
ΠΑ' Ο' Ε|ΣΠΤΠΣΕ|Σ Γ|Α ΚΑΛΠΕΣ η
ΜΕ... Λ|ΣΤΑ ΕΠΣ ΤΟ" ΜΑΡΤ|Ο
' Τ ιι
ΣΑΡΑΤΣ|Α Τ|Α ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟλ|ΤΕΣ ΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΣΥΡ|ΖΑ
Νέοι φόροι 2 δισ. €
στον Προυποῆογισμό Του 2017
ΥΠΕΡΦ|Λ0Δ0Ξ°| -- ζ* Τὶ - Δ Ξ “-  -- | ΠΩΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΤοχο| εως 0,13 θ Το εως 20% ο καφες, λΞι0λοτΗΣΗ ΜΠΟΡΗ
ΥΠΕΡΦ°Ρ°^°Γ"Σή λίτρο καύσιμα |.Χ. - 8% οι λογαριασμοί ΝΑ Δ|0ΓκΩΣΕ|
_ _ αγροΤικό πετρέλαιο, σταθερής Τηλεφωνίας Το ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜ0
ΚΔ' ΕΞΤΡΑ ^γ="Σ" 0,07 θ Το πετρέλαιο από Την επιβολή νέου ΠΑ' ΠΟΤΕ ΟΑ
Ε|ΣΦ0ΡΩΝ ΥΨ0ΥΣ θέρμανσης και ΕΦκ, ενώ ανεβαίνει κΡιθΕι 0ΡιΣΤικΑ
800 Εκ^Τ_ ε έως 1 θ Τα Τσιγάρα ο ΦΠΑ σΤα υπόλοιπα Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Τογ ΔΝΤ
λόγω αύξησης ΕΦκ νησιά Του Αιγαίου . ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝ|0
Η ΣΕ^'^ΕΣ °'8 “- ο οικοΝοινιιΛ & ΣΕΛ|ΔΕΣ ιο-ιι
ΗιῖΩ2'ΜΠἩἩἴ ο ··ποΛεινιοΣ·· ι-ιπΑ - Ε Ε Με"
σε» · · ΜΑΡ|ΕΤΤΑ
Με στήριγμα την Ιστορία Ϊ ς ο ·
, - και Ο ΤΡΟΜΟΣ ΠΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ [)ΕϋΤ50ΗΕ ΒΑΝκ ΠΑΝΝ^κΟγ
ααα δυναμωνουμε , , ·
το βηματιαρό ααα `
ι ΣΕ^¦ΔΑ ¦ 3 ΝΕ ΠΑΡΑΝΟΠ|| ΤΠ" ΤΟΥΡΠ|ΠΠΠ ΠΑΤΟΧ|ΠΟΠ ΣΤΡΑΤΕΥΜΤΟΠ ΠΑ' ΕΠ ΠΕΡ|ΤΡΟΠΠΣ ΠΡΟΕΔΡ|Α
ιιιιιοιι>ΤιιιιιιιιΡιιιιΕΣιικΑιιι...χιΣοιΡι _ Ιω_γΠ“““Ο¦ . Ξ ` ' Στο τρα"εζ|
ιντσ- < “ · υ " 
ζ, ή 02
?' ί! Ο Ο Η -. 
γ ΤΡ ι
. _ . Ν ..ΔΕ Ι .
.Δ_ 7 Οι' "ἑ¦ μ>- 'Χ 'Ν τη
· ια υπριακ
›` Τ 7 ρ η Γ ι '7 . Ο·
'ῦ” ι γ_',ν> η* 'ι
. μ Ν .Ι ι
| 7- “ ν / Τ .5 μ
 Ο “ ΠΩΣ ΕΠΕ|ΣΛΝ 1 :ἴέιδεία
°Τ0 ΤΑΠ|^Τ·ΛΤ ζ - -. στον αυτόματο
ἔ ¦/|¦ ΝΑ ΒΑΛΕ' ΣΕΛΙΔΕΣ Τ -- _ ' = ` 'γ πιλότο και
 55,5 ΕΚΛΤ_€ 22-23 Μ Τοτε:: η τ ' . Τ · να προοδεύαει"
[Ϊ ΣΕΛ|ΔΕΣ '|4-'|5
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΤ||(ΗΣ
Π ΣΕ^¦Δ^ 2ο ΦΩΣ ΤοΣκΑΣ ῆ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΤΕΛ. ι6-Π "Ο ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΒΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα