Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ένα τείχος δυσπιστίας απέναντι στην Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ε) _
τι τ - ι ν
τι Χ σε.
Ν; , .
.. μ , `
.. (ς .
Η ΚΑΘΗ ΕΡΙΝΗ“ ιιιιιιΓ
. Ημερασια Πολιτικα και Οικονομικα Εφαμεριδα ς . 
Ετος 98ο · Αρ. φύλλου 29.354 · Ιδρυτιις: Γ. Α. Βλαχος . Α ΘΗΝΑ , Κ ΥΡΙΑ ΚΗ 2 ΟΚ ΤΩ ΒΡΙΟΥ 2 016 ¦ γ ` ωφιν.Καιαἱηιετιπι.ετ · € 2,00 · Με τις προσφορές θ 4,00
 ι Ενα τεικος δα σπιστιας Ύ Μαιας
Τζειμς Σταυριδης: · ι _. . γ, 
Ξιιιιι.ιΞιιιἑιΞι“  απέναντι στην Ελλαδα  με Δωζανν1ι
ι Απρόβλεπτος εκτιμαται
ότι ειναιοΕρντογαν.Ο , ' Σ . .
ι Νεοοθωμανικπ στρατηγικη
πρώην ανώτατος διοικπτας ν _ ' ν , Ι . ι ν ν ' ν ι
..“ΝιιοιζὲΜΜ- Οι φοβοι ξενων επενδυτών το. κρισιμο Ευτοἔιοιιρ και το αγχος Τσιπρα για ΟΕ και χρέος κα, α,,,ο,¦Μ,,,ς Αθήνας
δης, με συνέντευξα του ' ι ι · ι , , · ι ' - ι 7 '
α στην «Κ», τονιζέι: Το πρα- οι αστοΧες καύσεις ταε κυβέρνασαε κατα το πρώτο ' θε». Ετσι περιγραφει τον εντύπωσα που αφασε ο δεΧθει και αντιθετεε εισαγασειε, φέρεται διατε- ι Τριπλό ανοθεωρατικό μανυμα προε το
Ε ξικόπημα προκαλεσε εξαμανο του 2015, που υπονόμευσαν ταν αξιο- πρωθυπουργόε Αλέξαε Τσιπροε στουε εκπροσώπουε θειμένοε να συζατασειποραΧωρασειε στο πλαισιο ' εσωτερικό και το εξωτερικό έστειλε ο·
_ < σκλαρυνση των θέσεων πιστια ταε, οικαθυστερασειε σε καθε οξιολόγασα, 7 των μεγαλύτερων αεαεε Εμααε στα Νέα Υόρκα. ταε δεύτεραε αξιολόγασαε ακόμα και στο πεδια Τούρκοε πρόεδροε Ρετζέπ Ταγιπ Ερντου Ερντογαν σε όλα τα μέτωπα. Ενδέχεται, ι αλλα και τι μεγαλα εκκρεμότατα τα8 έντοξαε στο τουε οποιουε συναντασε πριν από δύο _εβδομαδεε, των εργασιακών, εαν λαβει απτέε δεσμεύσειε για τογαν, με το οποιο ομφισβατει τα Συνομως, να τον κανει πιο διαλλα κτικό στο κυ- πρόγραμμα ποσοτικαε Χαλαρωσαε (ΟΕ) ταε ΕΚΤ ~έναε απο πιααεεετ. Ο κ. Τσιπραε επιδιώκει να το Χρέοε-. Ο φόβοε του πρωθυπουργού ειναι πωε, θακα ταε Λωζαννα8. Η Αθανα ποροκο- Ι
πριακα. ακόμη και να μειώσει την ένταση και ταε ρύθμισαε του Χρέουε οικοδομούν ένα αντιστρέψει το κλιμα. Ωε εκ τούτου, εκει δώσει' Χωριε το Χρέοε και ταν ένταξα ταε Ελλαδαε στο λουθει ταν «επικινδυνα» ρατορικα του
στο Αιγαιο, ενώ εκτιμα πως η λύση στο κυ- τειΧοε δυσπιστιαε απέναντι οταν Ελλαδα,,που εντολα να ολοκλαρωθούν.όλο τα προαπαιτούμενο πρόγραμμα ποσοτικαε Χαλαρωσαε,α προσέλκυσα .κ. Ερντογαν. Στο εσωτερικό, ο κ. Ερνπριακό ειναι πιο κοντα από ποτέ. Σελ. 15 ι αποτρέπει τιε ξένεε επενδύσειε. για ταν υποδόσα των 2,8 δισ. μέΧρι το Ευτοετοι1ρ επενδυτών και α επανεκκινασα ταε οικονομιοε ιτογαν έχει εξοπολύσει μια ανευ προ“ «Ελεγεόλο τα σωστα πραγματα, αλλα δεν έπει- ταε 1 0α8 Οκτωβριου. Παραλλαλα, παρότι έχει' θα παραμένουν ονέφικτοι στόΧοι. Σελ. 4-5 ` αγουμένου επικειρασο υπονόμευσαε
¦ ς 'του κατεξοΧαν κεμαλικού θεσμού, των
' _ - “ “ - - - Σ ” ' -”“““”““””““””““””°““Σ“““““““““““ , τουρκικώνενόπλωνδυναμεων.ΠαραλΔρΘΡο ΣΤΗΝ «κ» λαλα, επαειρει να ενισΧύσει τα θέσα
' ' ' ' ο ' . . .
του οταν κοινα ω α ταε Χω σε του
αννεφειΗογα Σχολεια ανακαινιζοντοι απο τον Δ. Αθηναιων και το ιδρυμσ Ντι,αρχου 
και Ευκλειδης Τσακαλώτσς ,_ μ _ ` Ι η ,γ ύ ¦ , · ' ¦ ~ · ριτσα του Συνταγματοε ώστε να αυξαΝέα συμφωνια για την Ελλαδα ~ , , . . , , θούν οι εξουσιεε του προέδρου. Τέλοε,
με μια κουλτούρα καινοτομιας Σελ. 19 ' ~ , ~ η > · . ' ” · 'ι Ι ώ .. χ το μανυμα φτανει και οταν Ελλαδα και
~ ” “ θ ' ο ' ' ” ' όλα αυτα σε μια ιδιότυπο διασύνδεσα
με ταν αποτύΧαμένα απόπειρα πραξι
|κοπαματοε ταε 15αε Ιουλιου. Σελ. 8
- ι Αθωὡνονται
,οι 7 στους 10
για φορολογικό
αδικαματα
Πρόβλημα οι τρόπος ελεγχου
Επτα στους δέκα φορολογουμένου8 που
προσφεύγουν στα διοικατικα δικασταριο
δικαιώνονται. Σύμφωνα με στοιΧειο του
υπ. Οικονομικών, που δημοσιεύει α «Κ»,
σε 604 αποφασειε,44Ο αταν θετικέε για
τουε φορολογουμένουε, έγεγονόε που
προκαλει ερωταματα για τον τρόπο διεξαγωγαε των ελέγΧων και τα ποσα που
βεβαιώνονται.'Ποργων ταε Η'. Εσόδων
λέει οταν «Κ» ότι ο!λόγοε που τόσοι φο- “
,,__καειαζονταικ
σαν τον Πιτσιορλα ἔ ρολογούμενοι κέρδισαν στα δικασταρια,
> - _ Ξ . “' ι ' _ , οφειλεται στο ότι ο ελεγκτικόε μαΧανιοι συνδικαλιστές διοι- Επιδιορθὡνουμε, βαφουμε, καλλωπιζουμε, κανουμε κυριολεκτικό το σχολειο δεύτερο σπιτι μας. Γιατι; Μα γιατι «Ετσι μαθαινω καλύτερα», όπως λέγεται το ι σμόε: α) Υπολονιζε λανθασμένα τουε φόκούν τις κρατικές επιχει- πρόγραμμα που υλοποιειται σε σχολικό κτιρια από τον Δαμο Αθηναιων με τη οτὴριξπ του ιδρύματος Σταύρος Νιαρχος· μόλιοτα,οι ζωγραφιές των ποιδιών έδω- ρου8 κοιτα πρόστιμα. β) Βεβαιωνε υφαβιισεις,οιΠ0ι ειναι Ο σον εξαιρετικές ιδέες. Παραλληλα,,διευρύνεται σε δεκαδες σχολεια το «Μένουμε ανοιχτα» έως τις 9.30 μμ. με πολλές δραστηριότητες για τους μαθητές, “ , λότερα ποσα φόρου από ατι Μαν στον εκλονικὸς στρατός του Που... ενθουσιαζουν και τους γονεις. Στη φωτογραφια, το 13ο Δημοτικό Σχολειο Αθηνών, στο Μετς, πριν (αριστερα) και μετα (δεξια) τις πορεμβασεις. Το χειρο- πραγματικότατα. οικονομικα Κ. σελ· 4 ,
. ΣνριΖΔ, λέει στο Γεύμα κρότημα των μαθητών έδειξε ότι βαθμολόγησαν το δειγμα γραφιις .με αριστα... Σελ. 23 ` με την «Κ» ο πρόεδρος · ' . ι έ >
του ΣΕΒ, Θεόδωρος . - · · · · ο ------- · · - - · - · - · · ~ · - - - - - · - - - - - - - · - - - - - - ο - - - - - - - - - - - - - -ι - - - - - - ι ι .
 Φέσσας. Μαλιστα, ανα- _ " λ ' ο _ ζ ' ' _ ' 7 , κ ν Ρ Ι ο Λ Ρ θ Ρ ο
φερόμενος στις ιδιωτικοποιιισεις, τόνιζει: · · ¦ ι' θ ' ελ ι Β τ ΙΙ Β 1( ι ν
«Χρειαζονται και αλλοι σαν τον Πιτσιόρλα  Ι    θ Είναι και
στην κυβέρνηση». Σελ. 22 ο ι ' ' Ϊ - ' > ' ι γ ι . ι φ . ι ι Οι προσπαθειες διασωσιις της και το «φαντασμα» της Εειιηιαιι Βι·0ιιιετ8 > θ ` ι
, Υ . θ ._ . , Ν γ , ι να σο αρευ ουμε
Γρἀφ°"ν μ|λ°ὑν στην «κ»  ,η ο,τι συμβαινει τιε τελευταιεε μέρεε Θα εκει τον τόκο 'ΕΠ8 ΜΜΜ Βτο- προσπαθειεε για τα διασωσα ταε Οι προκλασειε που αντιμετωπιζει α
. ' · · με ταν Βέυτεςαε Βαακ δεν δοκιμαζει ταετε; Μόνο τυΧοιο δεν ειναι το γε- τραπεζοε συνεκιζονται, ενώ στον Χώρα σε θέματα ασφαλειοε και εξω'   μόνο τα αντοκέε ταε μεγαλύτεραε γονόε ότι α εφαμεριδα Βια Ζειτ απο· Αθανο ο διοικαταε μια Τραπέζαε τερικαε πολιτικαε ειναι πολλέε και
ο Τομαςντε Μεζιέρ, ' , ' ο ' ς γερμανικαε τραπεζοε, αλλα και έ καλυψε πωε σε έσΧοτα αναγκα το ταε Ελλαδοε Γιανναε Στουρναραε · αμεσεε. Η Τουρκια διανύει μια πευπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Νέα στοιχεια Ακριβογιαννιι εκεινεε των αγορών, του Βερολινου Βερολινο εξεταζει ταν κρατικα στα· δαλωσε πωε δεν υπαρΧει λόγοε ριοδο έντοναε ασταθειαε και ο πρόΠαιρνετε λεφτα από τπνΕ.Ε.,. ' . . και ταε ΕΕ. Το κρισιμο ερώταμο ριξα ταε με ταν εξαγορα του 25% ανασυΧιαε για το ελλανικό τραπε- εδροε Ερντσγαν γινεται όλο και πιο
εφαρμόστε λοιπόν το Δουβλινο Σελ. 6 ο φακελος ταε Υπόθεσα8 των Αερο- _ που βρισκεται στα Χειλα·όλων ειναι: των μετοΧὡν ταε. Οι αγωνιώδειε ζικό σύσταμα. οικονομικα κ, σελ. το απρόβλεπτοε. Το Κυπριακό μπαινει ”
Ο Σῖὲφανος Μἀνος , πόρων. που συγκλόνισε ταν Ελλαδα _ ι / ¦ , σε η”, Κρἰσ1μΠ'Περἱοδο, ,από .ΠΨ
. Αξιες και παλιές συνταγές Σελ. 23 το 1951· ξΟνΟνΟιγ€Ι- Νεο υλιΚΟ Πλθε - ° - - - - ” ” Ϊ ' Σ - - Σ “ ' Σ ἴ - - ° ° “ - - - - ' ° τ - - τ έ τ “ ' τ τ τ τ “ τ “ τ τ τ γ όποια θα λαφθσυνιστορικεεαποφα· χὁ "ς ΜελεΠὁ6" στο φωε, επιστολεε του κεντρικού . ' ι σἔιε.Β0ρεωηΡπονε8 Με απιμεΤω_ γ
. ρ ς . . προσωπου, του Νικου Ακριβογιαννα, Αντ' Π Ο ρ Ο θεση · τπζουν ταν Αβανα με ΤΡΟΠΟ Που απο·
Ευπεπτπ επιστημολογια Σελ. 2ο θὑμοτοε ,1108 σΚΠν©θεσω8 που βα_ ς , δηλώνεγὁτι βλέπουν ταν Ελλαδα ωε
, _ πτισθακε «πατριωτικα αποστολα». - | κο |ι Ε. Ε. μια Χώρα μειωμέναε ισΧύοε. Το κρατα
' _ Μετα ταν (επισαμωε) δολιοφθορα - ~ _ ι που διαγουν ΠοροΤετ0μἑνεε Περιὁ·
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟΥ ΣγΣΤΗ ΜΑΪΟΣ κατα πολλούε σκευωρια- στο αερο- Στον εαρωσκεπτικισμό στρέφεται δόσε κρισαε και παοαΚμα8 δεν Κιν
.· . δρόμιο του Τατοΐου που Χρεώθακε ο ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέν- δυνεύουν μόνο απο ζΠμἱε8 Μαν Οι· `,
γψ "λ" συνταξ" , · σε μέλα του ΚΚΕ. ο Ακριβογιανναε τσι για να εξασφαλισει την πειραμονα κονομιο, ειδικα οταν ἑΧοον πολλα
αν ειστε;” 111 ετών διαταΧθακε να «κλέψει» αεροπλανο Ξ, του“οτην εξουσια ενόψει του δημο- > ανοικτα μέτωπα. Ειναι καιρόε να σο
' · . , και να «καταφύγει» οταν Αλβανια. ' έ ψηφισματος για τη συνταγματικό ανα- ι βαρευθοόμε και να αποδώσουμε τα
ο ασφαλισμένος που θα παραμεινει πι- Η πραξα του Χραοιμευοε ωε απόδειξα ἔ θεώρηση, το οποιο θα κρινει το πολι- . δέουσα σαμασἱα και προτεραιὁτατα
στός στο νέο σύστημα υπολογισμού των ότι ο νεορόε πιλότοε αταν κι αυτόε Ξ τικό του μέλλον. Θέτει, όμως, έτσι σε στα ζαταματα εξωἘεΡι1Φ8 Π0λιΤιΚΪι8συνταξεων, για να παρει πισω τις ασφαλι- δολιοφθορέοε και διέφυγε για να μα Ξ κινδυνο την εύθραυστη ενότητα της Αλλα πρωτιοτω8 να μπούμε σε μια
στικές εισφορές διεκδικώντας την υψηλό-Ι συλλαφθει. Στον Αλβανια φυλακι- ΕΕ., η οποια δειχνει σε μεγαλο βαθμό πορεια ανόρθωσαε και αποκατασταῖερΓι σὑνιΟξΠ. ισως Περιμένει μέχρι τα... στακε ωε κατασκοποε και εκτελέ- ἔ να εξαρταται και απότην επιτυχια του σιτε του διεθν0ὑε 1030008 ΤΜ Χώρω111α γενέθλια του. οικονομικα κ, σελ. 5 στακε. Σελ. 24 ε στο δημοψήφισμα. Σελ. 16 ' ~
τΣιπ·ΡΔΣ κΔι οΡι>ιτκεντικΔ ----------------------- -ῆ ------------------------------- · -< ---- - 
Συμφωνει με Φιλη, αλλα Η ονοματοδοσἰα
σκέπτεται την Εκκλησια . γ . 
· τέκνων οργιζει
ο πρωθυπουργός συμφωνει με τις αλλαγές στα Θρησκευτικα, που προωθει ο τ
υπουργός Παιδειας. Ωστόσο, ανησυχει του ς παπἩΟΠδες
για την αντιδραση της Εκκλησιας. Σελ. 12
γ Μόδα πλεον τα διπλα ονόματα
κ Η οιΜΕκΑ ΤΟΥ ιι3ΑΝ ΣΑΒΒ|ΔΗ ' ι
, . , , Στα ρωταω ο παππούε ξέσπασε:
Επενδυει τωρα, αλλα «Θα δώσετε στον εγγονό το δικό μου
χ θα α"0σβἑσε| μετὰ το 2026 όνομα κι εσειε, πατερ, τα δουλεια
ι · οσε». Τελικώε α Χρύσα τομα βρέθακε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕιΡΛιΩΣ γ ο
Τι προοπτικές έχει μια εταιρεια που ο ιδιο· στο ποιδι δόθακαν δύο ονόματα και
κτιιτπς θα πληρώσει την επόμενη τριετια ακολούθασε γλέντι. Αυτα ταν` προτόσα ώστε και μέχρι το 2026 δεν θα έχει ' κτικα εφαρμόζουν πολλοι γονέα, διαποσβέσει την επένδυση; Η περιπτωση νοντοε ένα «κλασικό» και ένα «επι- 
της Ματσε του κ. ιβαν Σαββιδη. Σελ. το σαμο» όνομα στουε οπογόνουε τουε.
 Και μαλιστα, έγινε μόδα; Μαρια-Νε
αρχαια ΑΡΓνΡοτεχΝιΔΣ , φέλα. Γιανναε-Ιασων και πολλοι αλλοι
' . ' ' συνδυασμοι υπερτερούν στα επιλογέε
Πως δενοταν το ασημι από το «σκέτο» Λατώ, Δαναα, Αλεστσ Γ|ἀννενα 'ξανδροε, Φιλιπποε. Παντωε, οι Γιώρι _ γαδεε με τιε« Μοριεε κρατούν τα σκα- , ι ι
Επισκεφπ στο νέο Μουσεισ Αργυροτε- πτρο οταν ονοματοδοσια των Ελλα- «καμικοι επι το έργον». ιστορικό φωτογραφια του συλλέκτη Γιώργου Παυλόπουλου από την
πως. ιδρύθηκε από το ιδρυμσ της Τραπε- νοπαιδων.αφού «μαα» εκτιμαται πωε _ έκθεση «Βιομηχανικα Ελευσινα. Ανθρωποι και Εργοστασισ|», που μόλις εγκαινιαοτηκε στο Διοικη
,ζας Πειραιώς. Τέχνες και Γραμματα, σελ. 7 αριθμούν ένα εκατομμύριο. Σελ. 23 ταρω στο' Παλαιό Ελσιουργεισ, στην παραλια της πόλης. Τέχνες και Γραμμστα, σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα