Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σο· ·_` Η
·.·····.__ .
Β @ ρ Ο Ι ϊ · δ '”
,ξ ΜΒ" ΜΜΜ· ΜΜΜ»
Π τ.¦“ωωωω α·ῶ··ωωΜΜ·σΜ
ο τωμωωῳΜω ω····Ι- ΩΜΜι .πω
ΒΕΝΤ80ΗΕ ΒΑΝκ: ΑΝ ΚΑΤΑΡΡΞΥΕ|, Η παω ΒΑ ΜΔΕ· ΜΜΜΜ
Σω μπακ ωιὰλτης για
ευρω, φωτα-99, ανο να
15 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΕΠ 'Μ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ Β.Β. · ΠΟΙΑ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΕΙ · ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΙΙΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
° ·ϊ·ΜΜ·Μ··
ωωωΜω“ωω
ΡΜ"“ Π ΜὐΜιωΜκαπωΜΜ
αΜωΜ.ΣοκωΜ
Π ΗΜιωΜΜ
αΜΜΜ42 Φσ.ῶΜΜ
ΜΜΜαΜΜΜ
·οΜωΜΜωωΜ εθν|Μ
ΜΜΜΜΜπ
Με”. επικίνδυνα
Μ' ¦ Ω" Η Μ ΡΜ Μ' ΜΨἄ“Μ“ Μ=Μ
ΜΗΝωογΛοΣ
ΗΜ"Μ'
κοκκιΝΑ ΔΑΝΕΙΑ  β
' Οταν «Μο “Μη η κι»
βέρηκιη αη(› την “ΜΙ ας
την αφησει ιηυΆ(ωοπον
@ωωΜωω“ ΕΜΗ
δεδομεΜ› (κι θα ένα κα·
να ζμ μια αα›νοικονημία.
στην σιικ£ιρημα1ΜπηΙα
αλλα κιη στην κοινωνία.
Μ θα ἐν! γημὑω την
Β).αδα 805088 χρόνια
Πίσω. ΑΜΑ ας μη χαρίσω
η χρόνω ιὰκ› η έσω, ένα
να έχηιΙν αμφΙ0βΜηθτί
ακώμα και ια εδαφηώ κιτκιημΠα της χώρας.
Η αναΜη αμφιαβίιιηοη
ως ΣΔ·νθηΠΝ ως .Ναών
νης α η(› την Ρω“.γω και
της Ολιμπίκ η1·μιαμχἰω
ΠΠ Μη· νησιών Ιω! Αιγαίου. “Μο κα1 το Ολην17›α).βσν1κύ μ ὑωη0 Που
ηρ0έκηψε α η(› τα χείλη
ιηυ ΠιιΙωηαα ΜΜΜ
Χαν. η Μαϊος · τα; 
Η «ΜΧΜηωιμωΜων»
απο Ισ ΒΜΜρ. ,
ο Μπος κι" ο Μπος ΜΜΜ·
'Μ Πο ααο€Ες ΜΜΜ Πω ώη όφοωωωε ΙΟ Θεατ
ωοαΒενπη πες ωαῳΜς0αΜμα·φοωΜσα σωμα.
' ΠΑ 188
 οι··· 'Μ4“7
Ι. ωωΜΜβηΜ
ΜΜΜΜμΜ“ Μ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜωΜΜ