Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΝνν.εχιερωε.9τ
¦_ Βγαινουν ΜΜΜ 
γ . = σγσρἑε τ ΕΠΕ...  ..ΜΜΜ
. : “ · ·-*· ··  ΜΜΜ@ σειιιῳσησεΧω›
ΙΜ°Μ° η Κυ ισκσσ σε τ Ι Ι
Η Μ Μ Μ Μ ! Ψ' 6ΠΕωκύΠο Μο ι(ἑιἔοΜ|σε ἩσΚκσι 530 Τσησ
, _ δ. -· | γ ;μιεἑ“ ι - σωση η σμισι νο
Μ Κ" Η Μ Μ Ρ “ ω= 6|ψἡΦ|0 θ·0ΦΟΩὁ σνσφεσθει σπινΕκΒεση Προόδου τηε ΜΒΜσε
“ Κ η ΜΥΦΒΗκΕ ΤΠ 0Μ0^Π[Π Η" 'ΚΕΑ σε ισ σε Μησσκω Μμσσσ σηωε ω 'ωσμικσ"»
' γ 'Με. .· τισετηε τι
σ αἱ!! .
Η απόρρητη εκθεση Με
ΒΙΑ. η στενή σχεση με την
ρωσικό ησρσγσνω κει τσ σχεδιο γισ
θησισσργίσ ησνεῆῆσΒικσύ δικτύου
ηεσιφεσεισκὡν κονσηιών... · . ' .
ΜΒ Φ Ε | Ν Ε | | | | | Μ 
_ΏΠσ@σσἱστσΠωτ@ι Με. εναντιον τηεκιιβἑσνησηε σε επισημη τον Βιστωνισμὁ __ 
γιγσ_σε.σηῷσηειιςεε@εεεἔσω! βγει τσ τισχσἱσισ στη Δικσισσὐνη; '(σσισσχἱσ Με ___
Βέτο· τωνἐἑνῳῳῳχων_στσ-τρσηεσ@σὐστηιισ και σηοΒυν6ιιωση του κσὐτσυε
. ι..
. 7 ε -- σ.
η 4' ·` Δ
ΜΜΕ! Β
τ -Περίμενσνσησσ · η
-Πτετσστσε ΜσΗμσιι συμμετοχη Δ. Μεση
"Μ Μμειστσυε · η.. . κσιΙΙΙ.Μιισμτισῇσ
ΑῆσφσΠΖσ, Κσσισκσι], “·
Ματσε Η _ .Ο . . σ η; ΜΜΜ
· ΜΜΜ του κ. κσρσμσνῆη, Η: ΜΝ" κι" ο
τσσ Π. Κσμμἐνσσ @Εσυ ιιγσσιιένσσ Εφρσιμ! 'ΠΛΗΝ
Μ 4847. Ο'
-ΜμΜσΜΜ
ΜΜΜ" . .. .. ¦
ΜΜ,ωωΜ“ _ η __ , Ξ " 
Το “φσινσμειισ>› 'ή | Ξ
Μσριιτστισσῆσε ιισι
η δέσμευση Με ησρισσσισε
υπογραφἐ5 Μουσείο κσιιδρῦμστσ
στην«Ιτσλικῆ . ; ' · σων...σσρσγισΙιε ' '
“ΜΜΜ σε · Πισω" ΡοΙετοΜ8 του Τσρκσφσκι _. .
τον Λουισισ . 8 Ί" ΠΜ ὅ , .
Φοντάνα να . . ο β Υ.8-“ . Σ . “ . Μσν_σ6ρσμσε η νικιι με ΔΕΙ(
πρωταγωνιστεί _ ' + . ἑΖ:ἔ%:2 ;ἴἔνἔ;:: Ανωνισ γισ ΦσρΙσι]νη
' . . _ ' - Τσ ιιὲσ ηρὑσωτισ
ΗΛ 38 35