Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αντοχές δείχνουν οι εισηγμένες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ααίτεΠιΡοτ11αΒτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016 | τιμά: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||Κ|·| ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.175
Γιαννης Στουρναρας
διοικητής ΤρόΠεζας της Ελλαδος
Υ|'|ΕΡ|(ΑΑΥΦθΗ|(Ε
Η ΑΗΜ0Σ|Α
|'|Ρ0ΣΦ0ΡΑ
ΠρωθυΠσυργός
Αλέξης Τσίηρας
σήμερα στη Ν
Παραταση μέχρι 7 οκτωβρίου
για τις συγκεντρωτικές
Μέχρι και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου Παρατείνεται η Προθεσμία υΠοβολής των συγκεντρωτικών
καταστόσεων Προμηθευτών - Πελατών για το δωδεκαμηνο του 201 5. >4
εργασιακό
Το Πόρισμα της εΠιτρσΠής
βαση για τη διαΠραγμότευση
«Το κοινό ανακοινωθέν των Πέντε σημείων Που
υΠέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι αΠοτελεί τη βασική
θέση της ελληνικής κυβέρνησης εν όψει της διαΠραγματευσης με τους θεσμούς», συμφωνα με τον
υΠουργό Εργασίας. Ο κ Κατρουγκαλος τόνισε ότι
«το Πόρισμα της εΠιτροΠής σοφών για το εργασιακό,
αν και είναι Πολυ κοντό σης ελληνικές θέσεις, εντουτοις δεν είναι δεσμευτικό για την κυβέρνηση, αλλα
θα αΠοτολέσει τη βαση της διαΠραγματευσης με
τους Πιστωτές». >5
ΑΠσστόσεις εΠενδυτών
αΠό την Πευτεεηε Μπι(
Στην Πουατιέ Βεηκ Παραμένουν στραμμένα τα
βλέμματα των εΠενδυτών διεθνώς. Χθες οι Πληροφορίες Που ήθελαν μεγαλα φαω ίυηα5 να
αΠοσυρουν εο|ίετετα|5 και να ΠεριορΚουν την
έκθεσή τους στον γερμανικό κολοσσό ξυΠνησαν
μνήμες αΠό την εΠοχή της τεηηιαη Βτοτηετε και
οδήγησαν Προς στιγμήν τη μετοχή σε νέα βουτια,
κατω αΠό τα 10 ευρώ. >ί 8
μερική αΠασχόληση
Χαμηλότερος του εΠιδόματος
ανεργίας σ μέσος μισθός
Καθηλωμένσς στα 403 ευρώ μικτό, δηλαδή ΠερίΠου
338,52 ευρώ καθαρα -χαμηλότερος αΠό το εΠίδομα ανεργίας των 360 ευρώ-, είναι ο μέσος μισθός
για 527.999 εργαζόμενους με καθεστώς μερικής
αΠασχόλησης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του |ΚΑ για τον μήνα Φεβρουαριο του 2016. >5
Ταμείο Πολιτικών ΥΠαλλήλων
Μειωμένα μερίσματα έως 34%
Μειωμένα μερίσματα έως και κατα 34% έλαβαν
χθες 280.000 δικαιούχοι του Μετοχικού Ταμείου
Πολιτικών ΥΠαλλήλων. ΥΠενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή των διαταξεων του νέου ασφαλισΠκου νόμου
το μέρισμα δίνεται Πλέον ανα τρίμηνο (|ούλιος Αυγουστος - ΣεΠτέμβριος) και η αρχή έγινε τον
Περασμένο |ούνιο. Τα μερίσματα των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016 θα
καταβληθούν στις 30 Δεκεμβρίου 2016. >5
Μο: 0Δ||(0Σ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ|ΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΡΥ"|ΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤ|Α|Α > 9
[α' εξαμηνσ1 +36% τα καθαρά κέ ρδα χωρίς τις τράΠεζες και τις εταιρείες Πετρελαιοειδών
Αντοχέ ς
δείχνουν
οι εισΠγμένες
ΖΗΜ|ΕΣ |'|Α το 44% ΤΩΝ ΕΤΑ|ΡΕ|ΩΝ - το '|4% |'ΥΡ|ΣΕ ΣΕ ΚΕΡΔΗ
Συγκραταμένα αισιοδοξία ΠροκύΠτει αΠό ταν Πορεία των εισαγμένων εταιρειών κατά ταν τρέχουσα χρασα, καθώς σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθα Που ανακοίνωσαν για το Πρώτο εξάμανο Παρουσιάζεται ιοχυ ρα άνοδος καθαρών κερδών Που
φτάνει οτο 36%, Πι στίγμα, όμως, Που ο τζίρος καταγράφει στασιμότατα στα 24,3 δισ. ευ ρώ εξαιρουμένων των διυλισι:αρίων και τα ΕΒΠΌΑ Περιορισμένα άνοδο, στα 4,03 δισ. Π οΠοία δεν ξεΠερνά
το 3,9% με τα διυλισι:αρια. ΕΠί τας ουσίας, δαλαδα,
αυτό Που αΠοδεικνύ εται είναι α τάσα συνταρΠσας
δυνάμεων σε ένα ιδιαίτερα κακό κλίμα για ταν οικονομία. 'Ετσι, ναι μεν οι εΠιχειρΠσεις κατάφεραν
σι:Πν Πλειονότατά τους να αΠοφύγουν τα χειρότερα, αΠό μιν άλλα μεριά, όμως, φαίνονται εγκλωβισμένες σε ένα τέλμα εντελώς αντιαναΠτυξιακό, το
οΠοίο δεν εΠιτρέΠει εκτιμήσεις για τα συνέχεια.
Εξετάζοντας τώρα τα οχέσα μεταξύ κερδοφόρων και
ζαμιογόνων, αυτό δείχνει ικανοΠοιΠτικΠ, καθώς μό
νο το 44% των εταιρειών είναι ζαμιογόνο, ενώ αΠό
το σύνολο το 14% των εταιρειών είναι Που έκανε τον
ανατροΠΠ αΠό ζαμιές σε κέρδα. >11-13
-17,3%
Χρηματιστήρια:Τιέφερετσ9μηνο
ΒτεηΙ 32,1 %
Χρυσός
10ετες γερμανικό ομόλογο
Λονδίνο
Δείκτης 5&Ρ 500
ΑΗΩΑΕ|ΕΣ
38% 7 Α|Σ. ΕΥΡΩ
Η ΑΘΗΝΑ,
Μ|ΝΤΗ
Ε||(0ΝΑ
ΣΤ|Σ ΞΕΝΕΣ
αυτοι ΑΓΟΡΕΣ
Δείκτης 5Τ0ΧΧ
μετοχών Ευρωζώνης
Νικο 225
Μετοχές Σογκοης
-10,43% Αθηνα
Φραγκφούρτη
[ΕΨθ] Κλείνει α διαΠραγμάτευσα μέσα στΠν εβδομάδα - Ανοίγει ο δρόμος για τα δόσα των 2,8 δισ.
Βρυξέλλες: Αισιοδοξία για ταν αξιολόγασα
Σε εκκρεμότΠτα ο τομέας τας ενέργειας και α ΥΠΠρεσία Πολιτικός ΑεροΠορίας
[Σκλαβενίτης για ΜαρινόΠουλο]
Η διάσωσΠ
θα φέρει κέ ρδα
αΠό το 40 έτος
Κερδοφορία, έστω και οριακά, καθώς και τζίρο
1,450 δισ. ευρώ ΠροβλέΠει α Σκλαβενίτας για το τέταρτο έτος λειτουργίας τας νέας εταιρείας Που θα αΠό
τελέσει το όχΠμα εξυγίανσας τας ΜαρινόΠουλος.
Τα ΠαραΠάνω αναφέρονται στο Βυ81αε·88 Νέα για
τα αΠοτελέσματα τας «Ελλανικές ΥΠεραγορές Σκλαβενίτας ΑΕΕ», το οΠοίο Περιλαμβάνεται οταν αίτασα άμεσας συμφωνίας διάσωσας τας ΜαρινόΠουλος, Που κατατέθΠκε Χθες στο Πρωτοδικείο και θα
εκδικαστεί στις 21 του μανός. >10
[καναλια]
ΕΠεισοδιακΠ
συνεδρίαοιι
του ΣτΕ
για τις άδειες
ΑΠροσδόκαι11 εξέλιξα είχε α
χθεσινά κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψα τας Ολομέλειας
του ΣτΕ για το εΠίμαχο θέμα των
ταλεοΠτικών αδειών, αφού διεκόΠα λόγω αντιΠαράθεσας του
Προέδρου του δικασταρίου με
ΑΗ"0|'ΡΑΦ||(0 20" 5
ι30.000 σου
120000 _ ίί6.67Ο
ητ009 Πίπη
ίί3.740
110.000 - ΡΕκοΡ
Με 42 ΑΡΝΗΤ|Η0Υ 'ΣοΖΥΠ0Υ
ιωοω α Δ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ - ΒΑΝΑΤΩΝ
92.ι48 91.847
94.ί34
90.000 80.000
2ου 20ο 20ο 20ι4 20ι5
δικαστές, με αΠοτέλεσμα α οχετιιαἰ διαδικασία να βρεθεί «στον
αέρα». >20

Τελευταία νέα από την εφημερίδα