Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
...και κάθε εΒὁομ66σ. τα
ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ποΡτΡἑτα
των παικτών του θρύλου
ί ΞΒνΓΟ8Ξτ
.ΜΜΜ 'Η
η “ΣΗ
της χρονισὅ!σε|σζσνΙἰ σρΜῖσκσσησ ιΪσσλσ
σσσ ησΒΜη κσ·ἄίκΙες κσ· σἱησ|ΕηἩσ τηνἔ£ὲὁσσ
ΧΑΣΤ0ΥΚ| ΣΤΟΥΣ “ΕΥΓ|ΜΤΕΣ”
ΑΠΟ ΤΗ" Ε"|ΤΡ0'|Η ΔΕΟΝΤ0Λ0Γ|ΑΣ
ΠσσσἩμσ ΕΜΠ Μην ΕΠΣ Σσμσσ κιτ Ισν “μωρό Ιης -σρωΙσησΜκσσσ Ιης...
εΕσγίσνσηηΝίκσΒσ1κσληγισσηλὡσε·ςΙσσενσνΙἰσνΙηςὁισ'κησηςΙηςΕΠΙ]
Ο... ΜΜΡ|Τ||Σ ΜΝΗΜΗΣ ΠΜΣ'.
"ΣΑ ΟΕΜ' ΠΜ. "ΤΜ
ΚΔ' ΕΥΡΩΛ|ΓΚΑ"
ω·ηω"η”ω σΡσΒΜΖεηΕΡΜε...
_···*"· ΣελεσΜσ φωσ Πισω 'ΠΜ. ΠΜ Μ Η
η πωσ στη ΣσλσΙσσσω στη Σλσφὡσ
Ο... ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΜΜ): ΜΜΕ' ΚΗ'
Ο... ΠΡΧΜ|ΚΠΣΤΝΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΜΜ!
Ζ "Ο” θεσσσΙ·κη η σνσΒσΒμιση Ιης Δικσισσσνης επί ημερών ΣΥΡΜΑ
ΜΝ ΞθΝ|ΚΗ ΝοΡΒΗΠΑΣ ο ΕΛ|0ΥΝ0ΥΣ| Στη ΠΙΝΩ ΠΜῶσΜΜ0ΠΦ ἄ“Μ" "ΜΜΜ