Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
25 εισιτήρια όταρκεία5 για την
 τ αΒααιΆισσα» ( 73 κατηγορίαε
 ε ΑΕΚ 6108 7 και 72 κατηγορία5
ΑΕΚ ΜΙΒ 2) “ω 30 “ΜΜΜ |'|| ΝΠ Η!" ΠΑΝΤΑ
4 διαρκεία5 για όλα τα τμήματα
Έ! Δ Με Ερασιτεχνική5 ι 
 - ιιιιιιιιι:ττιιιι ΜΜΜ!
).οΒΒοτο Ί Οκτωβριου 2Οτὁ / Φυλλο 1293 (2493) / € Ί 3  Β β 
_< ω»ἔ·-ε·ω-7.“ “ ι-- Χ ' 7 Ξ ι υ
ἐ!!)Λ|ἰ ' Με Η
/ Τι λεει για τον Κετσιταγια και τον Προσέγγιση του για το ματ5 με τον ΟΣΦΠ
./ Η ατιὡλεια του ΜΜΜ και τι ικανοτητα Με ΔΕΚ σου θα κανει το οιστρορα
Ο τιροΠονοτα8 Με ΑΕΚ
μετραει τα Παντα σε σχεση
με τον κατασταση
του ΟΣΦΠ και με βαση
αυτα σου Περιμένει
ααα τον αντίιιαλο
ΟἩιμουρ-ιτιἶρε ολουἑτοΞιμαχιμου8 οτ" διαθεσα|του, Προχώρησε σε Με δοκιμε8
μ ΛαμΠραιτουλοΔ και Μανταλοεστον Παω και κραταει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτα,
!γιατελἶο σχἶιΞμα αουἔα ειιιλ|εξε'ι, αναλογα και με το «διαβασμα» «του αντιτιαλου
  ¦ ε ι '= Ξ Ι 
φα. Μ ο ί εε' ἶἔἑΙ ' ' 7 ¦ ¦ ρ Δ _ Ι 1
 Μεἑῳ!ἑωΤ""Βος » ἔἔΩΞἔ@ἩψΜἩ«ΠληροφοριοὁοωῖΜ :ε"ωϋ|Μ"" ι
_ _ Ρ" ' Μ_ἔ .¦ 4 ή ¦1.¦=Α.:“μΒφϋῳω: :4 : _ ί
¦ για=τοα2οτο+2Μ =Ε'εΒ.. β“ΒΙΒΗ““Β!!!|!ΠΔ",©=!!!ΞΦ9Π!Μ ε . ;·
ΜΑ8ιι~Υ`Μ .
,, ῖτΑ: . . ο· Ι Ι» ·Χ|,._ν- ε Ω ὶ 'το.τοσωστοσπιτιαιιιιεῖοιιιινοατοιιΜΦΠἔ
8' κ· Μ τ@“Μ:#“86 Με ->Ἡέη· ' ·<Ρςῳ“τ-:_·7 -·- :“->Μ“ω
<η!>“σ` 
 ,σε '
Ό μ 7¦ Ι
-“_ κ Ρ .ε _ Ψ Η: κ >ι*·:ἶ·”# Δ· ' =·_ *ι · τ α. -$·.·'=·7
·./«Εγγραφιι διαμαρτυρια του ΠΑΟ στον ΜΕΡΑ και Πορσιιονα στον θεοὁωρο θεοὁωριὁο _
“ε- __ . _“ _'.= - τ_ ·· γ Δ ¦ .· . ' για τον 'ταλο ρεφερι Λουκα Μααντι / Το αωλοττιριο του Λουμτιοε Μιχελ σε ΤζαβελλαΕνα ακομα ντερμττι γ'Ο τον ΩμΟὁΟ χαντμτιολ. Που ΩΠΟὁΣΧΕΠΙ| η', ζλ - Π _ Μ - , _ · , - κ , -' -.
οοοψε στι5 20:00 στο Καμοτερο τον ΑΜΕΑ δη η,σφΥ4 ` _/_ ` ηνΕκ9ῳτ_ηο"ΨΞ ο κἶοω8 ΡΨΤΨΣοεΥ ΠΕ. › ·_ ·