Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/πτἡς: Ο. Ν··ιοῆπ”ι'6πς
Διακοπής ΣπνπΟΞΜ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ Τ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20” Ο ΑΟ. "Ο”
οπνκπονιππικος οππππιοκος
οπο ππν κοπρο. ο ΣΤΑΥΡΟ:
ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟ¦. μπω στο ΜΑΣ»!
επιΜνπ· ο Μπάνιο:
Μπι·πι π πιοοπ· ο
·Ξπ·οποο·οπ· ο·
πιο “οι πποονιοπ·. απο πιο ππν
πνοι·ποποπ ι· πον
ΑΠΟΕΛ
ππιππος πο ποπ ππς ιι·ιπιππς πο· π·
“ΜΜΜ ππΜππ· πιο" οπο πον πονοο
ποπ. π· πιο" πο πππιπνο. ππὡπο οπος
Πῶς πποΜπππππ ο σοπ
πποπ ππς Σοππππ Μπος
·ΜνοΜπέκι πονο
ππ οιοοοπιι πως
προποππππ% πο
ο ΜΜΜ πππς
ο· ο: πως
ο ποπιος Μπιένπερος οἑνπεο πποκ ποπ
οππππιοκππ πο ππνοππς οπ·ι- ι
ποιος γιο ππ πππρεππνπ
" ποπ οπως· ν ο
πΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΟΑΥΜΙ'ΙΙΑΚΟΥ οο£ΜοΥπ πιο Ι' ΕΜι:οΥιν
ΑΣΦΥΚΤ ΙΚΑ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ Ι'Α ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΝΙ·
πιο.” και· ππν ΑΠΟΕΛ. 0ο πο πο 8ππ0οππ= Απονοππ·ππππο “πιο ο Μπν
, - ^... πιο· οπο ^ οπ· ' ο ΜπονΑΜΞΛ
έποιζπς. ποπ ο ππνον·ιιος οππππιππος πο πον νιππνπ ππποπο ο πιο· πο· πο
πππς πο ππ πομπο. ποιο πππινο ο Μισές. Μος” ϋποπππς ένο γκοπ
πως. ππποοινππν οππο οπο “Μ“ω. απο ποοπ οπο κπΜοππ
πως “ιι ππν ονοππ νο ποπς πονας πππποοπιπ πονο· Το κοπο" πο ποποππποπο οππν οππνο. ο" πνιοπποποπππ παπι ο 'οπος πο· οπο οππ·ππονιο
ποπ ΜΜΜ π οποοο Μπα· καποιο παω π· ππνοπος ππππ·πςι·
·ο ΤΜ ο· οικον
πον Οππιπιιοπο ποπ
ΜΜΜ· πιο· οι." οινοποπι
κο· οποιοι ποπ πο· οππ Μπι” πο·
π· πον ΑΜΕΑ πππν οπον πονο· ο
Μπος ο ποιπππς. ποιο· πο Μπος ποπ
ΜΒΜ" πιο· οπος π Μπι" πο·
ο ΜΜΜ. πινοι ο." Με". νιο νο
ονοΕπ· ππππς πις οππνπς πο· νο
πποοοπ·ι. οι· πονο νο
πποοοο··
Μποπνπ απο πππο πινπ· πο
απο ·Τον ππιππ·· πππ πππν π Μ
οποσ· οποσ ο 'τον ππονον οπιπππ ππς
οπιπος. νο πποινπι πο· νο κοινο·
οπ·ονπ ο πιο" Μ” οπι
πον “ων πππο8·
ππποπονιπο·
πιο ποιο ι· ππν ο" οπο· Μι· κοιπιπο. ο" ποιών" πιο οπΜ- 
ποοπο ποπ οπο ππ νι·οι ο Πο _ ~
ππππ σον πο πωπω. πιο· Μ π
πιω που ν·ο ιποπππιο·ο οποι .
κι πιο" ον Μρπο·οοππο ~
ππν ΑΕ' οπο κοοοπΜιι. ο·
απο” πομπο πΜπππο·
Ανοπππο οπο-ι.
ο" πιποι νον οπο ππνόν. ονοπο αν
“ο Μο. απο. όπως οΜππππ.
ποιο· ΜΠΑΜΠΑ” πιώ... απονπππιοΜππ·οι Πῶς ο· ππποπππο
οποιοι” πωπω πο πωπω πον
ιιονονΜπ Μ πο· ποπο ππ
τω κοπο;
Σοπ ν” οποιοι' αοππ αν πποοῶ
νο... π·πποο. νο πως οοον π·ιπππο
πο· πππ ποπο νο ππν ν'Μ“Μ ποπ
πονο... προ" πιο πως πονπνιιοιοποπς παν πππππππον πιο" ποπ ο·
ω νο οππῶνππππ οπο Μ ποπ
ποΜπ·ι ·
ΗΜ πος πο· σον ΜοπΜΜπν-. ι φον(
πωποιπππο. πος πως νο π· πονο
πο νοπνοοππ·οπ οπνοπο οπον ιππο
νιπνοποΜπο4οππ·ππ·ππινο . .
πποπἡ Μ ππνοπῶπο νο ,' 
φονοπΜ απ· οπο: - - - . '
ι·πποπο·. οποππ. ' ...
ῇΟΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ.
“Μ απο πῶς ΜΜΜ· οπ·ς
προπον·ιοπις. ποπ υπ· πι Μπος ω· πο
ποπς πονο” οπο πωπω" ο ιι οποοπ οπος ποπ
πποοππιοαι ο Μένω οπο νοποοπ σον ω· ποιο ποιο
οπο· κοπο κο· αν οπποΜποι ο· ποιπππς ι· οπνοππππππ νο ποοοπν πποο·π·ής Μπνπ·πς. νο πο
Βποοπὡοοπν. οπο· Μπας ππν οπο" νο
"πινω οπο πο φωσ·
Μπρικ αν”
πιο· ποπ ΜΜΜ-π
:Μπρος ποΜοπππ
ονπν ποσα οπον
πιο» πο· πονοπαιρνω"
ΤΜΕ"Ο ΤΟ Οὐ
ΠΙΝ ο Μ· πιο νιππ
ο· ΜΜΜ ον·νπνποΜπππ οπο
'οππΜοππ ο Κο·
ποιος οπο ο οπο ππ
Μπα· ο απο
πν·νπνποι·πππ νο
“οι ποοπΜι
··οπ·οοΜπωπς-ι
ΕπΜςΜοπιΜο·Μπο·ις
ΜΜΜ μ·πιὡοΤοοππΜ·νπςππος
οποιοιοοΜποπιπΜΜοπωΜο
Νικο" ποπ Μπα"
ιο πππππΠος πωπω· ποπιπς π· που· πριν· Η ΜΜΜ μ ππν Μ κι
'ποΠο·π·. νο· νο ππν ιι· πιο· Με· νο ΠΜ' οππ Μαι· υπ 'πονο ν· ππν Αεκ
πιο Μο· Ἑπο· Μ ππν οππ- 7
ποιαοπονπο.νοω·πν ςποπππ- ῦ
νοπν ππ πω ο ι· νο ·ππιοπ. πιο-   °¦=°=$Μ
Ἡ;;ΐΐ' ' _ ' οι· ο ιι·ιπ··π ο π· ο πωπω ο" οι" .
πω.” '° “°'Μ Μ' ππν·ιπονο ποπ οπο πως πποιπος πο που ' .
- ποπ· ππ ποπ ποπ· και· ποιον" οι· Μονο. οπο· Με” ' '
^Μ¦°Μ"Μ' ""' "ΜΜΜ Β σον “πει πο πιπππο οπο πο ποπς ο κο· ~ Δ
”"ω2Μ““' °"'" ”ν ""' νο Μι πο οποιπνο και" οππν Η' ο" πο ¦
Μν== Μ "Μό 'Μ Μ' πως ο πω ππν Αεκ ππιπηππι ποπ· ππον πιο· ' ι · ` · ο
ως . “β 'ΜΙΒ 'Μ' "Ν πο πως· πο οποιο οππππο οποπο Μπω- _ .
που νο οπποππ ΜΜΜ· ν- πι ππππς. ππποπο πιο· νο ὁ! οοοι ο ν ο Η ι
Μ" “πω ω "Μ” "Μ"'ἴ' Πικάπ. Μος πιο· Με· πο ωΜ. οπο ποπιππ Λ ,
?· πιο Μ· Κπ- 7 Μο πο πως ο” ππ·πνι- '
° κι· προπονποπ ο· πο... πιο" ο· ποπ·οοπ·οποιως πον πονο" πον α 'Μ π" "ΙΜ- " Ν απο" Μ”ΜΗ πως πο· ΜΜΜ· πο Η" ο"
κοπο" πο ππν Η! ο· πως πιο Μπα· -ππ ππΜΜ- ποπ ο· πως" ΜΜΜ πο... πιο”
μ Αποππ= ιι Μπι· οιοπιι οπο Ι
οι 'ΑΝΕΜΩΝ πω οποοπππο·ο ποπ· ππν
πο· ΚΑΜΠΑΣ: ποπ Μ·οοινπ ΑΜ. ο Μπος ποπ
ππιζοπν ον”- ·ο πινο· Μ απο ο· παοπ·πῶς ο ο Μπ- πιι ποπ πποππ0Μπππος. πο πιπος ονππονπποι να οπο ππν Αεκ ποπ παω·
πωπω νο Μ- ο πω οποπς ΜιΕπι κι οποιο οπος π·πονπἱποο- ..-“ 7 .
πονπππ πππν οι· ποπ κι· να"
ποπ. ενο οπο πος Μπιππ απο" ο· ΜΑς ποπ πππωπω" οποπ ποπ οππ- ¦
οππν ΕΜΠ ππ·πποπ πως πο
οποοοι Μ ποπ
' Γράφει ο ΑΛΕΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗ” “ποια ισ! Δ
ΤΜ." Η" ΟΠΠ" 'Η 'ΟΤΟ'· Ο Ι' ΙΑΠΚΙΙΤ ΟΙΑΞΡΙΙΤ Ι"ΑΙΜ '2)
ΣΟΥΠΕΡ πιι·κπ Κοήπεπω; -Βπ αγωνιστική
Α|ΟΡ¦|ΤΑ| ΒΙΒΙΑΝ!" ·
] ΣΤΟΥ! Α|Α|Τ|'ΤΕ¦ η.
Μο πο προσωπικο απο" ·επποΩινππ ι οιΗΜ:-. π ω Μπππ· ον· ο·
σοππιπῶ8ι· π·οοππις οι ων ποπποπιον πιο·πππὡν ποπ ποππποπππππος ο κοοοιπιπος. πως Μπακ επι ποποποποοπ
πποινοπν πιο οποποπποο. ππειοιι ΜΜΜ· πιο πιο" ππν
82 κοπο· ππς Εποωπιννπς ο ποπ πως πο· ο χΜΜι·ω.
ο οποιος όπως οποι πο· πως οπν πποππι νο ποπ" οππν
ο'. ν·οπι πππππππΜ νο Μονος ππς οποιος ποπ
οποπν Μπι. ΜΜ: ο ς ·
“Η μ' ω” ΜΜΜ ¦ Ι
πος οπο κοπο'- . ΜΜΜ'
οπΠπι·. "ΜΑ
67 40
"ΠΝΑ - ΠΑΕ
Μ"ΠΑ ο Διοιππππς πινω ο ΜΝ:
ΜΝΗΜΗΣ αονιπνι πο· "οσοι ποπ
οι ΜπΜΜπ ιπποποιος· - "ΜΠΡΑΚΟ| Μονών· ο Το
πππς παπι οπις ο”
π.π. Μπι πο πωπω·
ππππ·πϋς οπο πο
ΜΜΜ 2
ΗΡΩΩΝ - πιο.
ποπ· π·πι·ιοπ ο που
ππ·πποπ - ππ- πΜ· ο ··ιπππι·:
ο·πποππο ππν Μ- ΜΜΜ:
νο πινπι πο οιοιπππ·πο οπο ππν πωπω·
ποιο ππιι ΜΜΜ: π· ποπποπς πως
πιο: ππποπΞν·ον. ππεποΜον
πονΜπΛΜ·ππ - οπ- ιπππ πιο· πονπππονποπ ο ο”. οππποπι - οποιο
πιο π.π. ιπονπ- πιΜιοςι ο ορο:
οποιο ιι οπο πο. πιονΜΜ οι
ΞΑΝΑ Η! ΤΑΑΑΤΑ ΗΜΕΡΑ
πιο" ππν ποΜο·νιι ο". απο". ο οππππιοπος
οποιον" πο· ποπ· πως Τοππποπς οπο Μιοπο ππς
ΜΜΜ; πΑπΜνππς νο ποὺ· βππΜβνος
πν0ν·οπ·πο ο Το πζοππππ ππις 5.0· π.π.. π· πωπ··ιος μποοοοπ οπο πον οι!
Η Ασπα Α ο Απππ
οπο· ο "Η
' '“°°“° ·οιΜ6“Μ·
ΠΜ "° ω' ππν που!" ποπ.
ποσο πο· ποπ °Μ π ΜΜΜ”
“Μ Ψ ποπ Μο· ΜΥ
ποοοππποοις Μ ω '0
μια" ποπ·
Ι ΜΕ ΤΙ·ΙΝρΑΙ'Α
ΝΙΚΟΛΑΙΑΟΥ
"'μΙ·
Αππο ππποπνππι πύοο οπο πως" 2Μππ νπ
ππνπιοπποπο·ιιοοπν πππνππς ο Ξινπι ΜΜΜ ιοιον
πω ππνπΜν οποΜ πο· νο πποοπὐνονππι πο· νο
οποπο·οὐνονπο· ποππ οπο Μπος ο ο “οπος απο·
οπο ·ποοπ· πιο νο πποππποΜι πιο· νο ον0ποππν8ι
πο· οποιο ππ ω ποπ ππν ποιο. ποπ” νο απο"
οππν ποοοποοπιο πο· πππν 0πποπονίο πο πποος
ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΣΤΗ ΤΕΑΙΑΑ Ξ
'Μι ποπ* Μπα
ο οππππιαος ο πο ΜΜΜ
πινο· νο πο "Μ οπο πέοπ ποπς
ποσο Μπα πινω ο Το οποιονο ππιπνιο· π·
ππν Δεν πινοι ποιών οπν·ππΑν. οπο· ως
οπο· Μπι π ΜΜποπ ο ιι ποππποο
πινο· πιο ποιοι β” ο Κο· οποιοιι πποποπ··ι.
παο πο ΜΜΜ. ο·πποπ·ι ποπ προποΟΑπππποςι
ενο· Μο οιοοοοππ·πο πιο 6νον ποοοο0πιοιπο
”ΜΜΜ νο α· πιο νο πνοονπι πο Μ “πο
Μοποππππο πο· πωπω νο απο·
ένο οποππο ππν πο οπο ποοπνπππονο Με ΑΞΑ Μι ΑΠΟΕΛ
ο 0ο π·ππ π·νπΜπ·ππ
οποιο” ποπ Με “ο
πιω πος πως
ποπ ποσοι π οιοιπποπ
ππς ΜΜΜ. ο πιο
ποπ ο" που” με πο
πον ΠΜ ο··οοπο
ποπ οπον ΜΜΜ ποπ
έπος· Με· Μ
Μο πος Γιοπνιπππνπ
Μαιο· ο ππν προπονπππς νυν ·πΜνπν π·Μν- Με· πωπω·
ο Έκο" ποππ ποπποππΜε" ιο νοοππο ποπ ο
Μπροπνπινο πο· ποοιοππονο νιο νιππ ππον πιο
πονο ονὐνο ιππ ιο πωπω
ππνπποπο πιο" πως·
ποΜοοιι·ιοπ πως
ποιπππς ππς Μπι: Αν·
πως ο παπι ποωνος
πποππνπιΜ ππς τοπ Αποπνποις ο ποιο απο Μποον πιο άπο πον ποσοοοοιοιοπόν ππν Μππππ.
Μ εκεινος' πιο· οποΜπι. ος ΜΜΜ”
πο πωπω" ΗΜ
ποπ ΜΜΜ πω·οοπ. ο" πιο ππν ποπ
ΜποΜΜω
Μο.Μωο
ΜποποπΜ
ο ·ιππνπννπιο. Μόνοι
οπο πως. Μ ΗΜ
νιπ πππνποοπ ποπ οι·
Μακ ο ο" πό
ήν· οπο απο σον ο·
πωπω νο πιο. ΜΜΜ·
ο Των 'ποπ ο
ο Μος ππς παπποππ. πο οππΜπ.
Μος" πως πιο·
ως Μ Η
Μο π Μ οπο
ο" ΜΜςΜ
οπς ο Μπι Μο οπο
απο Μπι ω
ΑΜΗΝ ΑΚΟΜΑ·
πο τον Ποιον Μ ποπ
πιω· πε οπο να Μπ
ποιο ιο ππν ΜΝ ·
πιο τον ποπ καποιο. Μ
ππνονο οπο ππν Μονο·
οποιο· πιο πΜνπΝ·.
που απου” ποπ απο
απο!! ·πν "ποιο πο
ποπ ο Κο· Η· το ΜΤΒ
-ΜΜΜ πιο” ΠΜ·
πω" οπωρο- ποπ
οπος ποπ ο ΜΜΜ
οι·ννΜ απο· ποπ
σον οπο· οπού· Μ
πω. ποπ· Μωϋ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα