Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Γ ' Π, 7 | .
Ξ πωΜαΜ χ - να
ἑ“ωΑ““·“Μ“Μ “Μ . “ : Ἡ' · θ-'ἑῖΜ“Ν° Μἐ]ἔΚΩΥΜΜΠ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΛΑΟ Τον 
ή ΠΡΛΣ|Ν|·| μα
«νΑιεΧΕ·ΜετΑΑ Αα 
» //_έ
ήΑΡΑΑεΧΠΑΑ ΑΝΗΜΑ /
Η ΜΗΝΗΜΑ ΠΑΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑ8ΗΝΑϊκΠΝ ΜτΜΜαΜαν2ω8 ΑΡ.ΦνΑΑαν2“α τ·Μ:ι.5αε
 . 7 ΕΠ|ΣΤΡΕΦΕ' ΑΥΡ|ῦ Η" ΜΜΜ Με ΑΣΠΡΑ Η ΜΠΕ"
ΜΒΜ!!
ΑΑ ν.
Μ" 7 'ή ή , . χΕιΡακΡαΤΗΣε
,, |. .Ι __ _τ< ' τονΣαΑ|κτεΠον
“ΜΒΜ ^Ἡ¦“ . _ ~· έ ΠΑΑήοΑνΤΜΑ
να "ΜΒΜ ' τον ΜΠΑΛΑ|Δ0Σ!
Η «Η» ήταν στα ταήριεμ πας εήΑαῳαφής από τα Βίγκα και μεταφέρει τα μήνυμα...
τίτΑαα από τον αιΑήΙα του αεααακήφαας. ααα έφερε ήταν Μήνα ταν ΠαναΒαναϊκή
¦ : Η Ι 1 Δ Η Λ
Ι Αϊ!!! Γ <. Δ . ΜΑΝ" ΠΓ [Ϊ.
Π :ΙΜΟ ·11]::[ΔἩ ΣΙΑ' 1 η ι”
Η Ἡ' ' ' Ι η ι
ο ή0ΑνήΕ|Ρ0Σ ΡΕΦΕΡ| Τα ΠΑΡΑΔΕΧῖΗΚΕ
ΣΕ ΑΝαΡήήογΣ ναν Τεχνική Επ|τεΑεων
τον πΑνΑαΗΝΑ|καν!Η
ΜΜΜ' "ΤΕΡΝ"|
ΜΜΜΕπα·Μ
 έ   ή “ _ ι "ΜΜΜ"
Ἡ Δ.κοΝτοΣ :Π .7 7 *  _ .¦ › η
Ϊ.“¦Μ·ήΑήή_ ι _ , Υ Ι _ _ - ! _ _ βαΜΡπΜ ΑΝΝΑ
Η Ιαπωνια ν  Δ “~ 7 - - _ 'Ψ ""."'""“'"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα