Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ ΣΤΟ »
|Μ'Μ" | Η" ' “Η  Ψ Α Μ
 Μ --6 'Σ
«ΤΕΑ|Κ0Σ» "ο 3,
ΜΕΤΑ ΠΣ ΝΠ" ΣΕΒΑ ΑΑ' ΑΜΥΝΑ, . 7·
Το ΜΑΤΣ ΝΕ ΤΗΝ ΑΕΚ ·,
ΜΜΜ““ΜωωΜ“. ΠΑ Τσκ ΜΗΝΑ!" Α
Η επ·ωωἡ του ΚΜ" .
κοπο 8!'ν“ ·Ν@τΝ8,  
Μ ῦ`“ῇῖῖΜ ΣκογΜΜ γπΕκογΜ·ΖΕΓπ
Η ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΜΥ ΜΝ"
Μ ο ΜΠΑΣ ΜΜΜ
ΜΜΜ ΔΕΔ0ΜΕΝΑ
ΜΜΜ ω /0ΕΥΑΠΕΑ0ΣΝ|Χ0Σ ·_ Ρ
γΠΕρ ΜΜΜ Ε1“τΕ|ΜΕΡΜΕΝΜ ΜΝΗΜΗΣ
ΑΕΛ&ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Β ` ϊ    4 
2 . _ ¦ / 
_ - 3 'ή Ι
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ|Α Ν"ΕΡ|ΤΣ0 55ΕΛ|ΔΕΣ
.ΣΕ ΠΡΜΑπ0ΜΜ "Α0 "ΤΑΝ 
Π .ρΑπ0ΙιΣωΠΕΡΕΣ0ωΕΣ · 2ο 5 ΕΚΔΙ¦ ν κ· ,ύ ! 
·.χ>Α
>υ ἶ >
Ἡ;ὶ ->  
π ' “ Ω · ,`
- _ |Ω¦
δ' ' Δ χ τπνπρὡτηδωπγΜτπν4η
' τηλεοπτικἡὁὁεισ
ϊ «ΦετοΣἑχογΜΕΜοΝΕΣ»   ΜΜΜ Δ  . “ τω
ο ΠΜ εξηγεί στον τ¦ὡργο κωβορη ' Ι ' Ο κετσΜγ|σ μεφόει 5 νίκε5 κω3 φοηολίε5, χωρί5 ποτὲ νο χόσει από τον ΟλυμΠ|οκό
Η “Πω Πλέον στον εεοστερο '  Μ  Π Ο Λομηρὸηουλ05 διεκδικεί τη θ“ἑσΠ στην Ι 1660 ΙΜ Αεκ οηὸ Μάντσλο ἡ Σιμὁε5