Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_,ή- .-ι 7. έ- πω - -. ι '  ' .- .Μὴ ·' ω . _ -..:- _γ '.¦ -¦ὰ› . . _ `.··`η·κ·_η`·__ η - ” ”ά
Ικα ι Ρ Ζ `_! Η. ω ί `¦_ 5 Ο : ` 3) *η -· 'ι γ ω 1 η!.
ρ Η? Ο ζ Δ # Ι”3: Ζ ¦;_ Μ . ι ζ Ξ. ν ή   ο
· . . > Υ ι: . .· ω -- ·. , ι . ι
ι; , Υ ι β γ. .Χ . ' ι › . . ι ι; ἔ“` 4 Ξ έ = 3 κι ·, ' η' Χ ό- Μ
,-_ γ .σ 4.7 _,__ ,Δ ι ο ο. . ι . ι ο ο, ο Μ . . .  ` Ι ` ἱ_ . ¦ ά ·- τ Δ,ι. 7_ . ί
_2ὐέ Ξ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ο' 
Αντιμετωπίστε την 
Γ Ε ρ · . Ξ ·ηΑἑ
·· Ι ` Ο | ρ $
 τρωγοντοε .Δ ο η ¦ , ·-= Θ. Ι
· · . ° . . . ἔ7έἶ ΗΔΗ;; Γή Ο
υγιεινο · ι ε ΜΜΜ“ι“ΜΜ““Μ ε· νι' ῳ ι
γωκὲςσΜγές "ου Ο ΜυΜαηακαῆωωιαυ5κωΜκαυα Η " _ ι
ωώωωΜφπ¦Μ ΠΜ" ¦ και αιμαακαυ5ωβοῆηιΜΜὡιων ΜΒ: η _ 1
= ωμαι@ΜνιωνκΜνοΜηε ΝΜ·ω 3
ΤΑ ΠΛ'Δ'Δ ΔΠΟΠΟ|ΟΥΝΤΔ| Τ|Σ ΚΛΗΡΟΝΟΜ|ΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝ|ΩΝ ΤΟΥΣ
. " 9|'|όρτε το
κυβέρνηση
 σπιτια Με»
Ο Ποιοι θα κσιουν.- ηορὲῆοοη
Ο Ποιο το νέο φοοωηο ειαο5 ΣΥ ΗΖΑ
-χιῆιάδεε σιτήσει5
στο Πρωτοδικείο
Πονω σηο Ι 5.000 οηησει5 έχουν υηοβῆηθείστο μεγοῆσ
Ειρηνοὁι κειο ΙΠ5 χωρο5. προκειμένου οι νέοι
νο οηοηοιηθουν σκινηισ μικρη5 κο· μεγσῆη3 οξιο5 ηου
Ο κῆηρονομουν οηο ιου5 γονει8 και του5 συγγενει5 του5,
. . ωρα δενμηορουν νο Μοηοκριθουν οσε υηοχρεὡσει5
, ηροειοκρστοε,ὁηῆο6ηιην Εφοριο,ιον ΕΝΦ|Λκ.ῆη.
Ποιου8 ΜΜΜ ·> 
ο Μητσοτ°κ"8 ΕΡΑΣΤΕΣ Ο' ΕΜΕ|ΨΕ|Σ
στο κόμμα ω”
|Ξέμεινον και από Ι
“84 φαρμακο τα νοσοκομειο
Με Μαιο το χορηγούν οι γιατροι στου8 ασθενεΒ : ω.“-ι5 Η;; _ _-=μ_
Πιάνω
με πε «ειδικἑ9
χρημαιαῦοαιαει5
αννοικαῆιαιὡν
ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΠ|ΣΜΟΥ
Συνέῆοβον
τον|Μι ·ῇ:ῖ" «κοαππε»
Μαιο... χ ί και στουΒ
Γιααηαιη.ηΜΜραΜωΜο ι κι 
ΜΜΜ ΜΜΜ ο £ωηῆαΜ
Ο Πὡργο8 ῦ
των αμφιθεατρων,
τΠ$ Ευρωβουῆη5,
ΙΠ5 ΜΜΜ  κι ¦6
νεο ΜΜΜ
Γ.ΚΜΜΜ -· Μαι “ΜΒ  “45

Τελευταία νέα από την εφημερίδα