Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0]-]0-20]0 Ο
ΜΕ ΜΥ
Μ (ια-Μ»
Μ λ στον
(καιω
Μ λ ΜΥ
09184970
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Αίθριος καιρός μέ τοπικα
περιορισμένη ορατότητα τό πρωί. Οἱ ανεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς καί τοπικα στα πελαγη βόρειοι 3 μέ 4 μπωφόρ. 'Η
θερμοκρασία έως 30β.
Σάββατο - Κυριακή 1 - 2 Όκτωβρἰου 2016
Ἀνανίου αποστόλου, Ρωμανου του μελωδου,
"ωαννου οσίου του Κουκουζελους
Νέα Σελήνη
Ἀνατολὴ ἡλίου 7,2] '- Δι3σις` 7,08'
Ἀριθμ. Φὐλ. 40585 | Τιμή ],50 € (μέ τό βιβλίο 4€)
'Ερατοσθενους ι, ΤΚ ]]θ 85, Ἀθήναι, ιηίο@εειιεηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομες: 2]8 0170870
"Ετος ]230ν
Τραβατε με
καί ο; κλαίω
ἩΜΜὴΜ ΜΜΜ
Μ“ΜΜωΜωω
ἩΜΜωΜΜΜΜἡ
ΜΜμ·ωξω.ψΜ
ΜἡΜΜκΤώ
ΜΜΜὑΜΜΜΜ
ΦΜΜΜ μω&Μ. Μ
ΜΜΜΜΓ.ΜΜ
ΜΜΜώΜΜ.ΆνΜ άι·
ΜΜΜΜΜΜ
ωΜΜωΜΜω
ΝΜἀΜΜἡΜ
“α¦.ωΜΜωωΜ
Ἡ ΜάΜὴΜΜω
Μ ΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜ
ΜώΜὡΜΜώΜ*
ΜΜΜωιΜωω
ΜὴΜΜΤΜ 'ΜΜΜ
ΜΜὡΜη.ΌΜΜὴΤΜω
ΜΜΒ=ΜΜΜΜΜΜΜ
μεΜΜΜΜΜωΜΝΜ
ΜώΜΜΜΜΜ
ωωωωΜΜι Με
ΜωωωΜωΜ Μ
°Η διαχείρ ισις
τής φτώχειας
Πολιτικές «φιλανθρωπίας» αντί ενισχυσεως του πλουτου
Το ΑΚΡΩΣ ανησυχητικό φαινόμενο τής ακραίας φτώχειας στήν
χώρα μας τα τελευταῖα χρόνια έχει
έςαπλωθεῖ έπικίνδυνα. 'Υπολογιζόμενο (από τόν ὁργανισμό διαΝΕΟσις) βασει τών μονομελών
νοικοκυριών μέ εἰσόδη μα χαμηλότερο τών 182 ευρώ μηνιαίως, τό
ποσοστό τής ακραίας φτώχειας
έκτιμαται στό 15%, έναντι μόλις
Ζ,Ζ% τό 2009.
Οἱ τρόποι για τήν αντιμετώπιση τής φτώχειας είναι ποικίλοι
καί δοκιμασμένοι σέ πολλές Δυτικές χώρες. Διαρθρωτικές αλλαγές
στήν οἱκονομία καί στό κρατος, μεταρρυθμίσεις στήν αγορα ἐργασίας, ένίσχυση τών δομών καί υπη ρεσιών δημοσίας παιδείας καί υγείας,
ακόμη καί στροφή σέ νέο παραγωγικό μοντέλο.
«¦Ο καλυτερος τρόπος για να
βοηθήσουμε τίς οἱκογένειες να
βγουν από τή φτώχεια είναι να κανουμε πιό ευκολη τήν ευρεση κα
λοπλη ρωμένης ἐργασίας», γραφει ή Χίλλαρυ Κλίντον σέ αρθρο
στους «Νέα ΥοτΚ Τίτηοε» υπό τόν
τίτλο «Τό σχέδιό μου για να βοηθήσω τους φτωχούς τής Ἀμερικής».
Στήν Έλλαδα τής συγκυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεςαρτήτων
Ἑλλήνων, ή φτώχεια θα αντιμετωπισθεῖ μέ τήν ίδρυση μερικών
ακόμη κρατικών υπηρεσιών! Μέ
τό σχετικό νομοσχέδιο που έχει
αναρτηθεῖ στό Διαδίκτυο πρός
δημόσια διαβούλευση, δημιουργουνται δυο νέες δομές. 'Η πρώτη,
ή «Διευθυνση Κοινωνικής“Ενταςης καί Κοινωνικής Συνοχής»,
έχει ώς στόχο τήν «διασφαλιση
τής κοινωνικής αλληλεγγυης» καί
τήν «καταπολέμηση τής φτώχειας
καί του κοινωνικου αποκλεισμου».
°Η «Διευθυνση Καταπολέμησης τής Φτώχειας», αποσκοπεί,
συν τοῖς ἄλλοις, στήν «προώθηση
τών κοινωνικών προτεραιοτήτων
σέ τρείς πυλώνες πολιτικής για τή
φτώχεια καί τήν ακραία φτώχεια,
τό Κοινωνικό Εἰσόδη μα Άλλη λεγγυης καίτή διασυνδεσή του μέ υπηρεσίες». Καί από δίπλα, μια σειρα
από υπηρεσίες καί φορείς, μέ βαρύγδουπους τίτλους: °Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Ἀλληλεγγυης,
ῦΕθνική ῦΕπιτροπή Κοινωνικής
Προστασίας, Περιφερειακό Παρατη ρητήριο Κοινωνικής“Ενταζης κ.λπ.
'Η αντίληψις τής Ἀριστερας
για τήν αντιμετώπιση τής φτώχειας δέν εἶναι ή καταπολέμησίς
της αλλα ή διαχείρισίς της."Οχι ή
δημιουργία τών προϋποθέσεων καί
συνθηκών για να αυξηθεί ὁ ατομικός καί οἱκογενειακός πλουτος στα
φτωχα στρώματα του πληθυσμου,
αλλα μόνο ή παροχή μικρής βοήθειας σέ αυτα."Οχι ή αλλαγή τής
υφισταμένης καταστασεως αλλα ή
διαχείρισίς της. Μέ τίς πολιτικές
αυτές, τό μόνο βέβαιο είναι ότι τα
ποσοστα τής φτώχειας θα συνεχίσουν να βαίνουν αυξανόμενα.
Διελκυστίνδα Γερμανίας
με ΔΝΤ για την Έλλαδα
Δημοσίευμα καταγραφει τίς διαμαρτυρίες βουλευτών
ΑΥΞΑΝ0ΝΤΑΙ οἱ αρνητικές
έκδηλώσεις έντός τής Γερμανίας
για τό ότι ακόμη τό ΔΝΤ δέν έχει
συμμετασχει στό πρόγραμμα στηρίξεως τής 'Ελλαδος. Ἐν τώ μεταευ, τό έρώτημα σχετικώς μέ τό τί θα
πραςει τό ΔΝΤ αναφορικώς πρός
τό έλληνικό πρόγραμμα δέν έχει
απαντηθεί, καθώς θέτει ως προυπόθεση τό «κουρεμα» του χρέους,
τό ὁποῖο απορρίπτει ώς γνωστόν τό
πόθεσις, χωρίς να είναι διασφαλισμένη. Σήμερα βουλευτές τών
χριστιανικών κομματων ΟΠΠ καί
Ο8Π θεωρουν ότι έςαπατήθηκαν».
°Η ΡΑΖ καταλήγει ότι: «Στό γερ
μανικό Ύπουργεῖο Οἰκονομικών
καί στήν ηγεσία τής Χριστιανικής 'Ενώσεως παραμένουν χαλαροί, παρα τήν δυσαρέσκεια τών
βουλευτών τής ΟΠΠ καί τής Ο8Π.
Βασίζονται στήν υπόσχεση του
νικό χρέος θα παει μετα τό 2018.
Στίς αρχές τής έβδομαδος, ὁ
Γαλλος έπίτροπος κ. Πιέρ Μοσκοβισί έπεσήμανε ότι μέχρι τό
τέλος του έτους θα υπαρξει λυσις
στό θέμα του έλληνικου χρέους
καί συμμετοχή του Ταμείου στό
πρόγραμμα. Πρίν από μια έβδομαδα, ές αλλου, ή έκθεσις του Ταμείου για τήν έλληνική οἱκονομία
πρότεινε αμεση έπίλυση του θέ
· ΔΝΤ να μήν έγκαταλείψει τήν ΕΕ _ ¦ ¦ .. τ
”#Μ _ΨΜώ Μ Βερολινο. στήν αποστολή για τήν Έλλαδα». μ 91:05 του “ΠΜΣ ως προυπΡ?εσΌ
ωὁΜωὡΜΜΜπ Χθεσινό δημοσίευμα Τῆς Προσφατως ὁ υπουργός Οἰκο- για ΜΥ δἔἶη του συμμετ9ἔη αλλα
ώωώΜμωαωΜὴΜ (ἘΓωΜωΗΑΠἔθωάΠθ ΖθἱωΠἔ» νομικῶν της Γερμανίας, Β. Σώυ· και Ρα να ι90ρροπησει η ελληνιῳΜωωΜ ἀνἑΦεΡε ὅῖιἱίίΟτανἡ ὁμ0σπΟνδΙα· μπλε, προεςόφλησε ότι τό ΔΝΤ Κη οικονομια·
“Μ“ΜωΜ κή Βουλή ψήφισε για τό τρίτο πα- θα συνεισφέρει στό πρόγραμ- <Η °Ελλας παρακολουθεί αμήκέτο βοήθειας πρός τήν'Ελλαδα, μα, ένώ παραλλήλως υπεγραμ- χανη τήν διελκυστίνδα μεταξυ
Ζ ή συμμετοχή του ΔΝΤ ήταν πρου- μισε ότι καθε λυσις για τό έλλη- ΔΝΤ καί Βερολίνου.
Σ ί Κ ί Π θ ί
ημερα « υριε ρω υπουργε...»
ΜΜΜ Μ Μ , γ
ΜΜΜ Ο αθανατος
Μειωμενομς μισθομς
για τους νέους εργαζομένους προτείνειἡ 'Επι- ΜΜΜ ΜωωΜωωω π“ΜωωΜω ΜΜΜ-ΜΜωπ
ΤΡΟΦ ΣΟΦῶν, Πού μελέ· Μπ“ Μ ή ΜΜΜ “η Μ ΜΜΜ"
τησε τό ἐργσσισκό κσί  ΜΜΜθΜΝ ΜΜΜ ιΜΜΜΜω
έδωσε τό πόρισμα στον “ΠΜ Μ Μ ώ" "ω
κ.Γ.|(ατροι3γκαλο.Μ ΜΜΜΜ*Μ ώ ωὁ Η ἈΜ Μ: Μὁ 
'__ Μ ΜΜΜ". Μ ι ΤΜ ω Μ Μ·- ψ η
Μ ωὡΜπΜ ωωωωΜ κωφώ- ηω ΜϋΜΤὡἩΜ
τσκ ΜωηΜωω ΜῳψΜ ΜωαΜΜ ωΜ9ωΜω
Ἀιτρόσμενη δικαστι- Μ"”ύΜΜω _ΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜψ Μ"“ῆΜωΜ
κή έξέλιξις στήν ὑιτό- Μ·ΜΜ#Μώ ΜΜΜΜΜΜ ΜΜκΜΜ ΒΜΜψΜ
θεση τον τηλεοπτικών ΜΜΜΜ ωΜΜΜ ημΜΜΜ . κΜΜὑΜΜ
66ειῶν. ω· ΜΜΜΜ ωωΜΜ0ΜΜ ΜωΜωωΜ ΜΜωωικ
ΜΜΜ ΜΜΜΜΜ ΜωΜψ τ6Μττ6Μ;τ6ΜΜ
αΜΜ πΜκΜΜ ΜΜΜτκΜΜ Μ“ΜωΜΜ ω·Μω«Μ
ΜΜ ΜΜΜ ωκΜ-ω“ωω ΜωωωΜΜ ΜαΜΜ"
Ταέτιιτελεῖατώνδυομο- Μ”ΜΜΜψ Μ.ΜΜῆ ὴΜΜ_ΐΜΜ ψωΜ°ΜΜ
νομαχων στίς αμερικανι- Μ ΜΜΜ” Μψω η. Μ Μ ΜΑΜ "ωψΜωιῖ"
κέςἐκλογές,κλίντονκαί    Μ Μη”
Τραμιτ,δίδομντήνυστα- Άνωση” 'Ανω-Μ "ωψ° ¦ ή' ὁ-ῖ Μ ωΜω&
τη μάχη μέ τό βλέμμσ ΜΜαΜωωω ΜΜΜΜΜΜ ...ΜΥ-”ΜΜΜ ΜὴΜ
στις8Νοεμβριου. Μ· ΜωωΜωωὡ ωτωωωωω η”
ωΜΜὺΜϋ ήΜωΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜ ωκπΜω“ω Μ Μ ο ϊ ω
ω ὡΜΜὴΜ ΜΜΜώΜΜ "Μ” - 'ω°Μ
κΜΜΜωΜ ΜατΜΜ ΆΜΜΜωω ΜΝ*
.ΦΜΜψΜ -ΜΜΜψ ΜἡΜΜιΜ ΜΜΜ
0 77] 'Ο ω”
Σήμερα
ή ¦Π'Δ παρουσιάζει
τό αποκαλυπτικό βιβλίο
Ο Σ Τ ΡΑΤ  ἄ
'κοΝΣτΔΝτιΝσΣ
Μι ο ΕΛΛΗΝ|ΚΟΣ ΛΑΟΣ
Ο · '
7/ ι'
ί ξ θα .
Ι ή”. |`χ φ.
Οἱ αγνοια ες
πτυχές και οἱ πραγματικές
διαστασεις στόν έθνικό διχασμό
Ο Μετά από 24] χρόνια
τό αμερικανικό Ναυτικό απεφάσισε νά αλλάξει
τόν τρόπο προσΦωνησεως ναυτών καί ύπαξιωματικών. ”Ετσι, από χθές
σταμάτησε νά αποτελεί
μέρος τα προσΦωνήσεως
ή είδικόΤηΞ¦ καί παραμένει μόνον ὁ βαθμός καί τό
όνομα. Ό ναυτης δέν θά
αποκαλείται πλέον «πυρΟβ0λητήΞ». ή «σηματω
ρός», αλλά μόνον «ναυτης
τάδε». Τό παλαιό συστημα εἶχαν υίοθετήσει οί
Ἀμερικανοί από τους κανονισμους τού Βασιλικού
Ναυτικού τής Βρεταννίας. Τώρα πηγαίνουν σέ
ένα απλουστευμένο συστημα ανάλογο μέ αυτό
τού Στρατού. Ό λόγος
είναι ότι στην αγγλικη
γλώσσα δέν μπορούν νά
αποδοθούν οί είδικότητες κατά ουδέτερο τρόπο, ώστε νά ταιριάζουν
καί σέ ανδρες καί σέ γυναίκες.
ο Τήν.. παράσταση κλέ
βουν στόν Καναδά ό μιΜε πωπω τα Βρεταννίας Τζώρτζ καί ή αδελφή του Σάρλοτ. Σέ έκδήλωση που παρευρέθησαν
μέ τους γονείς τους, Οιλλ
λιαμ καίΚαίητ,τάδυο μικρά έπαιξαν μέ μπαλόνια
ένώ ή Σάρλοτ, όταν είδε
έναν σκύλο, ξετρελλάθηκε, έπαιξε καί στό τέλος
τόν  «άλογο», καθώς κάθισε στην πλάτη
του καί αρχισε νά χοροπηδάει.
ο Φαντασθείτε νά είστε
στό... «κρεβάτι τού πόνου», δηλαδη στό χειρουργείο, ή ζωή σας νά
κρέμεται από μία.. κλωστή, οί συγγενείς απ' έξω
νά καρδιοκτυπούν καί μέσα οί χειρουργοί νά χορευουν έπάνω από τό
«ανοιγμένο στά δυο» κορμί σας. Φρίκη! Κι, όμως
συνέβη στην πόλη Μεντεγίν τής Κολομβίας
καί κατεγράφη σέ βίντεο.
Ό πλαστικός χειρουργός καί ή νοσοκόμα στηνουν χορό ἐπάνω από τόν
ασθενή κουνώντας στόν
αέρα κομμάτια τῆς σάρκας του... Ἐλπίζουμε νά
ἐπιληφθεί ή Δικαιοσυνη.
Ο Τραγουδιστές τῆς χίπ
χότη πόπ, ρόκ καί γκόσπελ θά συμμετάσχουν
στην έτησια έκδηλωση
φωταγωγησεως τού χριστουγεννιάτικου δένδρου
τού Λευκού Οίκοιλ που
γίνεται την Ιη Δεκεμβρίοα όπως αναφέρουν δημοσιευματα τού αμερικανικού Τυπου Γιατί τόση
βιασύνη; Ἀκόμη καλοκαίρι έχουμε. Κάθε πράγμα
στόν καιρό του..
Ἡ “Εστία κάθε πρωί
στην πόρτα σας
Με καθε ετήσια συνδρομή. δωρεαν ολες
οί προσφορές που κυκλοφορουν με τήν ΕΣΤΙΑ