Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ¦- ζ Ι Ι Ι
ΔΡΑΜΑΤ||(ΕΣ ΠΕΡ|'(ΟΠΕΣ ΚΑ| ΑΝΑΔΡΟΜ|ΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡ|Ο
κι· ΣαΒΒατοκὐρΜκου _ ·· . _
4 |ΔΜΒΜΙε σκύιΜ.·..Ί
Με 9 Ή)εἔ.ε5,
ΜΜΜ | Ο Η,
0," πε·5 _
εΒΔοΜΑΔ·ΜΑ ΔΠοκΑΜΠτικΗεΝΗΜΕΡΩΣΗ οι. 10.2016 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 800 .Ἡ Δ'8_9Ἡ_]9'3Β_39
(8,5€ Με τι: πωΣωΡεΣ›
ϊο κοπο ΜΜΟ Το «Κ» ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΕ| ΣΧΕΔ|Α ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ
ο ΜΜ=“
ΤΟΥ¦ΡΝΪΟΓΑΝ
'Β 96 Δ Ι
.. νπσχηΜΜΜ Μ
Ι "Ο" ε
ΜΑ και ΜΜΜ 
Η ΜΒΜ Ι `  ΜΜΜ
 πιο ΜΜΜ δ
τ 'Ο “ ._ Η Αρ·σΤερὁ του ΣΥΡ|ΖΑ 4 
Κενῖροαρ·στερὁ Του Αλέξη · 
Ξ ΠοιοιοῆῆοΖουν _ -:ῖ.- ω ΜετΟγροφε5 28;Ε==Σ 
ἐ ΤΟ Ε"ΧΕ|ΡΗΜΑ “"Ο“ρΥἔΟ| · ` . “ οΠὸ το χωρο «ΜΜΜ ~
Ξ ΠΑ ΝΕΟ ΠΟΛΟ ' Δ ω, _ __ του ΠΑΣΟΚ Με? ' . Ο
Ξ τ - ” ΜΠΕ ευΒεοω 'ε
Ξ; ο έ· Μ=““ιωωε» 
ΞΞ ερ^ΦΕ¦Μ ΜΠΡΟΣΤΑ Σε κΑτΑπιΣΠκΕΣ ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ "Μ"_χ|Μ"
έ Τ" Δνωνίεπ και ΜΗ
έ; Β " ΗΝΔ ΠΑΕ|ΚΑΛΑΣ= 'ο- "γ°°έ= ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΒΕ' ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕ|Σ, ΣΤΑ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ
ΜΜΜ' ΕΣΩΤΕΡι- "'"ω"°'"
ΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ '0' '|Κ'|'||
Ι2·'3