Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣλΒΒλΤ() Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2ιιΙιι .λΡ. ΦΥλλ()Υ3ω ΤΙΜΗ: |.5=
^ μας λες
Τώρα, 29
δικιαιορα Με;
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔ1ΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
“νο ιι›ι·ιι"-ιιιιιι·.ῳ·
Η ΥΓΕ'Α ΣΤΟ ΚΑΝΑΒΑΤΣΟ - ΔΕΝ Ε|ΝΑ| ΜΟΝΟ Ο' ΕΜΕ|ΨΕ|Σ
Ρανιεβού ρε
να Ο Ο καιει! Ι
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΞΕΝΩΝ
·Δεκο.'ΜΜπΔε
και-ΜΜΜ,
ΜακαιΜςγια
 Φ . .
ἐκ ·7 .Ρ Β;_ι αν αν |-¦; _::Μ Ἡ κ' ;α:Ψ' γ .Πρ-“ε
 3 'Ἡ Ἐν Μ ἑἔἴ“Σ “ '3 “θα ει  ΗΜ! ἔ”ἶέ
Ἡ; <· οι:  ι9ΐ ἔἑ?'; αι. ρ :ο 13"”. Ώ ὲ%ἑ '
Άι Ω' ι:: η) ^.%. Ώ.” δ ·` .ἴ“=ἶ αἱ “ ἶ” ΡΜ Πέ ¦
   χ Μέ] 
›ΣΕΛΝ
ΤΟΣΟΣ Ε|ΝΑ| Ο ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΝΑΜΟΝ|·|Σ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
σε εκλογές»
Δύο χρόνια χρειαζειαι κανείς για ΣγιιεχιΖογΜε
ία ακτινολο ική ε έταοιι ·ΗΜΜ·“Μ7
μ Υ ξ ΜΜΜ
2 Μαΐου το Πρώτο (ως εχθές) διαθέσιμο ΜΜΜ·
· ο · Ο · · · · Ο Ο · Ο · · · · Ο · Ο · ο · Ο Ο ο ο · ο Ο Ο ··
-- - .· _·
οπιν Οφθαλμολογική του «Γεννημαια»ε 
Οι συμβεβλιιμέ
ναι γιαιροί του ΕΟΠΥΥ είναι <<υιιερφορτωμένοι>>
,·“-:·οχ·.μ:ἴ¦`“;¦¦ - 1- .Ξ;ἴΒ.;'υ“μσ Ϊ Έ· >·› ω"
Μ “Ρ .χι¦_¦-“;¦Ξ.ῳ;_;._«ς · €;_ ΤΗΛΕοΠΤικεΣ ΑΔειεΣ
`-;. _.ω
Νο ΦοβομσσΤε η  ΔΜφων'ες ΜΜΜ
κ λ · - Μια · Μο ΣΤΕ και για κάλπες .
Ο -ωγ·ΓΡΟΜο` Δ Η αναβολή εκΛοιικοΣΣγΝΑιεΡΜοΣ
' Οι απαλές έδωσε '
Άκης Τοελένπις«καιιοια αιιγμήθα έχουμε μεγαλο ~··- ΜΜΜ:ωω Μ
ΜΜΜΜ ›Μο
ο Ι · Ι , Ησύλλιι Μου
ΑναΤιμησεις-φωΤια σΤην αγορα +5°/ο εφο“Μκἔρ¦γ¦ώργ“
ΝΟΜΟΣ ΦΕΤΑ. Άνοιξε «κερκὁπορτα για φαγοιιὁτι ααα Τις πολυεθνικές ___ ›Μ. ΝΕΛ-34
› ΣΕΛ. 30