Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Φουλ νο πουλί.
'- Το γκολ πρέπει νο μπουν την Κυριακή · Τοπ 90λ£τττο στην Ευρώπη. μηδὲν γκολ στο Καραϊσκάκη...
 θα άντΙδράάουμε ο
 $ΦορΙοάνης. βγήκε γΙάΙί είχε ενοχλήσεις”
με την ΑΕΚ"
· “ΚάλάΙερος Μίκης Δ
0 ολυμΙΙίάκάς το πάλεψε
άὁλάἑως το 84'. άλλά
@ άλἡρϋάε άκρΙβά ότι μάἡκε
ν "νωῖελΙκά στο μας κά· το
 ο γκολ:δὡάο του Μάλι
: “ολίγο γίνουνε
|Φ0ΡΤ0ΥΝΗΣ. ΣΕΜ'Μ. 'ΜΠΕΙ
ἐξ Με Μ
ο ΜΜΜ. οοΡΙοννυτ. ΙυΡΙκγ
ΣΤΟ.” ΩΡ|0 Η" 0ΦΣΜΝΤ!
ίολοΒος.ο ·*· Πάουλο. Ξ»
.ΦοοΙουνηςκοΙΙο κ  οΙ6Ινοίολογίες
“ορέοεΙ'υεΙηνλΕλ λη!ἶ'·ῖἴυ_Ιελείωουν... 
Μοοοείνυ 
οεφοοεΙουΙο
ΟΙηνίγΙΙο... Ρ
ΗΙυν νολυΙεοος. 
ολλυ δεν
Ιον ηθελε...
λΙυΙίυ νο·
οΙολυίο οπο
Ιον ΙΙογκυ
Νίουὲνη κοΙ 
η... νοΙνουοΙο ` - '
ευκοΙοίο!
 ΤουλοΙΙοΙοννο  ο ·
 νεοὁίοουυεουλΙ μ
ΙονΦοοΙουνη ο
ΤΟΥΣ "ΡΕΜΒΗ ΜΕ
ΜΜΜ Μ' Π"Υ"!
ΠΠλυυοΙυνος ξευκέοοοε Ιο ”μογεΙοείο” που
γίνεΙοΙ με υγ οΙοΙΙηοίο Ιοί Ιον ονΙκυνοΙηΙυ Ιος
ΕΠί] · Πλο Ιο ΙΙοοοοκηνίο. με Ιο Εεκυοφωυυ που
λεν το... τρώνε οι οοωΙοΒληΙές
Π Σ|λΗΡΠί|ΠΥΜΣ!
Π“κοουφυίος” Ιων υνΙΙοολων Ιου θρύλου κι
η “Μο οοοογγελίο" ουρουοίο Ιου οΙο νΙέουοΙ
· Πλω οι ὁΙεΒνείς οὲφεοί ίγΙυν οίοθέυΙυοΙ
Μώλος πήγε νυΙ οΙο ·2Π. Ιο έλυνε...
νΙὲουοί υΙο Ιὲλος. ολλο έοΕΙξε ίυοοκΙἡοο
νυΙ νίκησε Ιη ίυλοΙο ΒΡΕΙ· Μογίκος ΠοίνΙεζης.7
ΒεΙΙνοί Πρίν. ΜοΙοΙς ί' γ ο
Κίνηση Μάς ΜΜΜ Μ τον
Μονακό Μ ΓΣ. του Μ: νων·
κοωγγελίο γιο λ. ΜΜΜ.
υμνεί νο είνα πως κο ΜΜΜ·