Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΒΡ·ΣκΕτΑι ΠΛΕΟΝ Στο ΣτοχΑΠΡο οΛ“Ν ΜΝ οΜΑΔΩΝ Η ΗΜΜΥ"
ΟΝ" ΠΩ"
...ΒΜΜ,
ΜΜΜ! "Η
ΜΜΟ" ΜΙ"
ω των;
3 9 ὶῖ
' Η ›ωΜΑΜΜ .· τ .
 “' ι "ΜερΗΣ|^ ΑΜ·ΑΜΜΝωκ(Μια>ΜΜΜνίῶ 
_ γ 3-3 ` _ .| Ε:' ΜΗΝΕΣ -.- ,ή α ι 'Ω τ- ω ΠωΜΜ
Δ· ζ! η Ξ|¦γΩ :,Ι:›ἔ 'Κ.
ΖΗΤΑ" α Δω· .. . τ Μωωω
ε' σ σε 7;;
ε_  ζ
κάψα για να επ'·.στρέψε· ΠΑΡΛΣκεΥΗ 30 ' Ρ
στον Παναθηνα·κο ΣεΠτεΜ8Ρ·ογ 20 ισ Ν
'εεῆ,11οπ |
Γη . Αν τραβηξει
Η  η - 4 :Η / ' ο ΑΞ:Α::;ἴ
ΕΒΓΜΕ--- ΔσΣΕΙ Ι Ϊ ..  Με:
7 ΠΑ 8 ΠΠ γ ΚΑΛΕΣ Α" _ 
ΜΝΗΜΗ α ' 
ΝΠ( 7 έ Ζ . , έ - εε
_Κ Ή ..
η `^¦ χ η
«Έσπασε» μόνο η ~ ·_ ""“'° · _ ϊ . η “
Μαντσεστερ Σ·τ· στη · ~' :  τ . “
. νεα στηλη ¦- “· 7 . 7 - ο
_--- /~` γ” ζ
τ μασ Χ χΥ| < έ( ` `
"Ν Ωω..! χ
έ.: “ · ε Υ ν ·
 _.““Φω ·· χ
_` Δ ~ ε
ΛΛΔΝΔ'Α
«ΠΜΛΡΜ|»
ΤΟΥ 2,'5!
 | Μ .ΠΑΝΙΩΝΙΟ Π Σετ ¦ .ι τ Π
ΜΝ. . . Η" 17670' ΛΑΤ|Ν ἶα Πρώτα νεύρα 3 ἘξΙ Πα!Ἡτες
ΜΜΜ « ΕΦΑΓΛΝ » ντα την ανανέωση αερΙρενααν
δίνει |6,5!!! ΤΟΝ ΧΑΒΟ τααΛνααρΙφαρντ τη σεΙρα τους