Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
25 εισιτήρια όταρκετ'α5 για την
«Βασίλισσα» (73 κατηγορτ|α5
ΑΕΚ 0118 7 και 72 κατηγαρτ|α8
ΑΕκ“οτ σε 2τ και 3ο εισττήρτα
όταρκεία5 για όλα τα τμήματα 
Με Ερασττεχντκή5   
κ τ _ἐοιτιγττττιτν ττΞτττττι>τττ ·
-^ ε τ .
Πτιροοκεωττ 30 Σετττεμτ5ρτου 2Οτ8 / ΦυλΛΟ τΡ92 τ2 |92τ τ ε τ 30
«Δεν παει ΜΜΜ τι αποκτα,
3.85 Μόντε νε Εττο~τττετε ·,';;κ··.':Ξ3^. ττΗ-·Μτ·ττΓΡτ. ΠΑΑ ,τ ι.
. .. χ «8830) Η" οω “
'Ι "Πω Η' Ο ΗΜ» · 
Ι Ο τ" . . , και να... φτιαξω ΜΜΜ
<<Αστραψε και βρονταξε» η ΠΑΕ ΑΕΚ, με καυσττκττ ανακοινωσττ εναντιον
του συστττματοε και των Γκρσυτσττ και Βασαρα · Ατττστευτττ Προκλησττ, ετ6τκα  
ο ορισμο5 του Λαμττροττουλου (ότατττττττ8 στο Πλαταντα5-Παναττωλτκο5).
σου θεωοεττατ το «ΜΜΜ Πατὁτ» του Συστήματοε · Γέλασαν κατ στ Πέτρα.
με τα δταρροα τττ5 ΠΑΕ ΟΣΦΠ, με τον οττοτα καταφερετατ στα.. συντροφτσσα ΕΠΟ!
ς-<-=·ετ:;τ_ ¦ ρ
ΜΜΜ(Πί1τ¦:τΤτΞτ5Μ“·Ο αν
το . ττιτκ¦
Ϊ 7: 3
Τι δοκίμασε χθε8 ο Τ|Μ0ΥΡ, αλλα και τι έχει στο πίσω μερο8
7 το μυαλού του για τον ΜΑΝΤΑΛ0, τον ΛΑΖΑΡ0 κατ...Μο
7 _ “Α 
ττττττττττττττττττ!
ΜΠΑΧΑΛΟ Ο ΟΣΦΠ ΜΕΤΑ ΤΠ ΝΕΑ
«ΦΑΠΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ (Μ)
 _ · Αττο'καλ_υαττκο5 κατ σαμεοα ο αΠλττροφοοτοὁοτττἔ>>Δ (ΑΠ ' 'η ΕθΝ|κ" ' ΑΦ|ΕΡΩΜ^: Το"(λ"τἡρ°8 Πύλ0"
;, . . - Α τ Ξ ι Α τ: Α Ι ι.Χ.' "¦Δ “.- “ 4 Π: 7 Ο· _ Ἡ `| : “ ¦· ' Ι πη>ΞψῖλἐἶΊ"Μω Η Π ων η*
 _ τ ί ·. τ· ./τΙτττειτοτ Ελληνας ΒοιτΒος ντο τον ΜττενΙο στον στων ο : Ο· “
ο . ο νοιώθουν <- -- - Δ “ έ -~ ως... ||Π"'8( τ. ο ε
1 χ = ο "ΠΠ" έντοττονονττεςτοννοτεττττοοτςοτονΜ0κίτ'το«εττννοοττττττο»
 , ς τοτιακαοο α Τα «καψονια» τον ιτττοττ στον ῖττοῆττ π 
έ Π"'|ΠδΟ'|Ο'ΜΟ( κ «νοτια» της Ξττν8ττς σε ττοοτττοττ ντο ττωῆττοττ τον ποντοεοκον ν