Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΐΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντιας: ο. Νικαῇα'ί'6ιτς
Διτν0νντατ ΣννταΞΜ: ΠΡΑῖοΣ ΜΑΚΡΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ' 104€ Ο ΑΩ. και
μέσα στο Καραϊσκακιι
Χαρακίρι ο σασμαιακὁς Γκίνια αν και... ανικανότητα
οσιίγιισαν στο σοκ τον Μ
. Μαντώ εικονα Κα·ναττραμα8ς οι ααααγτς
':==Μ°=_ το ααατ€- τον κιαν” απο 78' Μ
¦ · _ ατομα ο 'καρτας και ΜΜΜ ο κατα °¦ ..ρω ναναι και στα· α αίκαα για τον
μ ""”°”" "ς ”ώ _α τοπικα τον οανμαισκον
τον τι· ι0αρτονναςι και τον το· ὁ”
ιταιΜαναιι · Η Μακ αμκ των Μαιο: Μίκα" και ακα
στα. των" ν· των" · ω Π "αν" α Ματ ο Μπακ ακανιτιμαοίσ αννα" να_·ιναι ατρα- .¦ 8. το στα τα: οταν μετα τις αααΒιννν"Π Ο Η” ”° “Μ'" ΜΜ- Μιαααίτς τον κοαμον. και
"θ ύ" ΙΜ” ΜΜ "κ αονν ααα ταν αντί·αααα τον ίσια· τον
αμννας νασαι - κακία) ααα "Ν ΜΝ Μ". ° Μ"ΜΜ “ΜτΜ το Μπρνο στα· ω"ω“ ω” ω ..Η ς" ΜΜΜ.
ταταοίσν “Ο ι Η "Ρ ΜΜΜ στων· ο αν· κατα Μαννα·
νων" τον Ματια· . Μ "ω "τα Με" αν” ο ο»
ακα τον καστα αν .Μ των”. για να Μι τα “να
αν" τα" τον στον ταισανονσι
τανΜκκαιατα
ΜΜ'ΜΜ
καταοΓιαννιΜνττον
”στις ααα τον Βασικα
Χωρίς ίχνος αοικον και αντοαε·
ασίοααιις ο αρναας και κοκ! π "Ο" "Μ ως
και μεθαύριο είναι τα Πρώτα Β°°°'“¦ Τ°""°""°'
τον ντέρμπι στο αρωτωααμα δεν “Μ'°ω 'ΜΜΜ α°
Ξααααας με αντίαααα την αεκ ΜΝ" · ΤΩΝ" Ματ (ΟΦ)
και ο ομιαοτ είναι ακομα
£ΜΠθ"8'°¦
ΒΕΝΑ: Μ ΕΝΑΝ ΕΝ'Μ°|
Η! ΤΗΝ ΠΕ' ο Και ια σφι'
ατακα τα γατα ο που Μαι·
τα μαιμονμ για να Φόρουμ·
ένα κααα αααταΜαμα. στα·
στν τα καταΜραμτ ο Μας
ααα* α τω · είχαμε τρία
Μαρια. κασαμκ ααα κας
τακαιρίσς. Μαν και ο τρααος
αον Μίκα" το γκοα...·
Α"'¦ῖΕ"Α
γκινιαρας ο σασμαιακος έκανα από το το' ιο-Ἡ.
πιο στα νααασιαα τα
των αγώνα σαν κατααερτ
και” και ιο παρισι
καταοβν Μαννμ|Μν ατα ο-τ
ο αιωνια Μαιανμανος. .Μ νομίζω στι
Μαφία. ωρα Μακ·
να ΜΜΜ Μα
τω ο ΜΜΜ
απο” Μαν. τμὁ·ι
τα... να" τον Μ ταν αγαπα
ο 'απο. των” Μ
τον και τον Μ· τον
ΚΑΛΥΤΞΡ°:, ΑΛΛΑ
Τ' ΝΑ 'ο ΚΑΝΕΙ:
ο οανμαιακος τοπια
αοαΜς αααις Ποίας
στο των κακα ααα”
Νοκ. Ματ αοοαοο' ακα
ααα ταν αιωνα και ταν
γκίνια τον
ΜΛα Μααν··κσιΜα κατα
απαίσια· καρα· στα γκο· ο Μπα κακα α ΜΜΜ
· ν κΜΜικα ”Μ 'Ν °" °
κοιταω". ταν ΜΜΜ" ηπα Μ' ° "ΜΒ Μ Ν'
ΜΜΜ και ο Μι Ματια· να αντι αρατοτ οταν μαααα
οντα να ...ισοφαρίσει και ΜΜΜ οι· θα· _
να σώσει ταν ααρτίαα "ΣΣβ#¦;;'
ιι-τιι
Γ|Ω'Γ0¦ ΕΦ'Α|Μ:
.καναμε ένα μαγααα
Μίνα για ταν αρακρισα ο Ξέρω· ατι
να απανω αίτια·
σε μια τοσο κοντα
“αν και ότι ο σαν
Νο·ι ο Ήμασταν
τωρα και οναια
ατικοί·
εε ααα· και στα α· ο
τον σωματα σίκαν ως απμιονργα α κκττΜστα τον Ἐααανα ασο. ααα' ααα
αντα α ιΕγσΠντ·ρα τνκαιρία στο αρῶτο βαττ αταν αντα ασν τκαστ ο πως
μπα ααα ααονααία αααα τον ιντ·για
ο Ναόν αακς οι καΜς ααστις
ΜΜΜ Μαν ο 'αραονν ο αμα κακία και Μαι το κέντρο
ααντσν. αααααταα σταρίγματα και αμννσς ο ο Μαστία ανασα
τταιΜς ααα·ς α αιγαριανας ααα. καιιιιασσς σωστές για
* οι αν· ' ^ - ' στο
ενεργειας τον ·ακνο“ακαν·: αμα” Μονς. τα ο Ντα
α μια στο ”σαι" γκοα και καατα “σαν σκατα σας
α στα· στα 1 ' τις - '
κ τον “πανω σπα Ενω(
"αρη στην κακα των Μαρίκα για το Μίκα αον
ααα· ιι ομα6α τους στα καρᾶσκακα
κινητα γκρίνια για ατα κοιτα από ταν -·ανΟοόατνκα· ακίδα.
οταν και για νατατο τα στιγμιί ασν ααγτ να των· τον
Νατασα· αρχικα στα στοα τον Μια και κακα Μπεν
ααοαααα ακτίνα τα Μπα. Ματ τον ασ·τοναιιι
-|'"ῖ0: ικα ταν ανω ααν κανα". Μ
Μι· να των” ατι είναι· μια ομααα ιιον καναν·
κακα ο Είναι αογικα αταν μία ομααα κανει και ω. το
ΜΒΜ τον ΜΜΜ-ω να Μι α Μα” ατι
Μα α ΜΜΜ των παικτών να. οίκον· κααι|
πανια· Μ αααγματα. αταν
τ · κανω· κοίσιι ο να"
“ και τον
των” τον αγώνα ο
Πας ταση" ομως αρα
; γματα. ααα ιι απατα". αματικατιιτα στο τα·
ή Μίνι· των Μαν' _
¦ "Ωω ΚΡ|Π|Μ|ΕΝ:
·'ιιταν μια Μακ" νίκα ο
Είναι ίσως τα σαμαντικαττασ αααααταμα αον
ακα παω· ως αραιιανατιίς ο
' Μαρκ" τεραστια ικανοαοίααα
στα ααοοντααια.
σε γονικές Μισής τίμαι
ΜΜΜ ααα τα σνμασρΜ τα· Ναών ως ο
αγαπαω· και το αικαασαμα ·ίναι στα· ο τα καμία
ΜΜΜ" Βαν μας αξια ιι
απο ο ια Μας ανω
ανακαιίσσις ααα τα Μ
“Μ και Βασικα” στο
και” ανίκανο ότι Βαν Μαν
Μ να τον Μαννα να
ναοΜραι ο τα· ανω·
με τον Ματια
. ΣΞ||'ΔΕΣ 'Β. '5 και '4
Ο ΠΑΟΚ "ΕΡ|¦¦ Π"° ϊ""
ιττκικ Η! Π"|"°|"' (ΡΒ)
Β "ΠΟ ΞΧΛ¦Ξ ¦-° ΑΠΟ
Τ" °¦|'Α (·£ΠΙΕΠ Ο)
Η "Π" Π"Ω"Ω" "°'
Π"¦Μ°' ¦|ΜΜ¦ ¦Τ" ¦¦||ΔΑ θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα