Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜπΜΜΜ
Μ ΜΜΜ έ  ---.Μ“Ν“ Μἑ.ΙΒΜ!ΜΝΜ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕι Στο ΑΑο τογ 
[Π] έ  ^¦%ΉἩ%ἩἩΜἔ
Ύ ~ "°ε·:πΗΡιΑ
ΕΜΨ κ|ΑΜΜεΡΑ!  Α' ° ΜΜΜ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑθΗΝΑΪΚΠΝ ΠυΜ30ΠΜΜ”|Μ2ΜΒ |Ρ.Φ'Μ0'2Μ$ τ|ΜΝ:Ι.5οε π 
 οιτΑΑσΣΜΜΠ ΠοπκΑ·κΑτΑΑι _ το«τΡΜΑΑ·»ΣεΗἶΑ
ΜτΑΜΑΠΑΣεΕΞΜΑΑκΜεΑΑΑπΜΜΜΑΜΜωΑπ ΑΜΜΑΝ ΜΑΡΜ
 · ·~ ΜΑΝ κΑ· ΠΣ ποΑΑΕΣΑποπ·ΕΣ οι2<πΡΑΣΜω»,ΑΑΑΑ Μι οΠΡΑΝΑπΜ " 4  <
Με ΝΑ Β!ΜΣΕι ΤΗΝ ΜΑΜ, ΒΑΖΩ!ω!οΝ Μπηκα _ = . : 
4 ΦΟΒΕΡΗ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ εχΑΣεοπΑΝΑοΗΝΑῖκοΣΠΑωΜΑο 
ΜΕΛΠ0Κ0ΡΥΦΠΜΜ0ΤΠΑΤΕΤΤ0Υκ0Λ0ΜΒ|ΑΝ0ΥΣΤ038'
ἴ Ψ"|| Η ΠΕΠΜΑ'
 “ ° * Ν"ΑΜΡΑΑΑΜΑΜΑπΑ·ΑΜΑ
 ^ ΑΜ το" ΜΒΠ|ΜΕΜ ΜΝΗΜΗ· ΜΕΤΑ· 'ΤΑΜ
 >- ΠΑΜΕ·...κΜΜπΜ·Μ|ΜΜ
σε] ΕΑΣ,   ΜΑ ΠΑ ΜΑ ΠΛΗΝ ΠΑ Δω Με ΠΑ ΜΑΤΣ
 φ -~ ΕΜ· ΜΑΜ... =  “ · .. Με η· ΜΠΑΡ ΜΕΓΑΣ ΚΔ'. .. ΠΜ Μπορω ΝΑ ΜΒΜ
. ΜΜΜ" . . .
-.. Κ _ .ΑΑ ··; “ '
 4 4 4 '
'Η .; . · Θ . ζ
-γ |·;._Ἑὅ »Δ Α
 Ε Με _ η η
` | ζ - Αι Χ 'ἱ€ 84 'κ
Ϊ μην 
'- ' Η· :“ ή ,
““. έ. ψ" _'·'8.ι_·Ε _->;,
Ή ›Δ _ `;= έ · Ι'Ψ:_ 4
   κ Α “ή ΑΜΑ-ε ή'. ῖΞ
ΜΜΜΜΜ. 'ΜΡ Ρ"Σ ΠΕΑ ΜΑΚΗΣ Μ·ΛκΣεΠ“ΠΤΠΑεοπτᾶ“εκΜΜ
 -·3 ·> ω · 3κΑ·ΕΑΕιΞΕῖοΜΒοΜΠΑΙΗΝΕππΥΧιΑϊ0ΥΦΕΤΜΥπΑΝΑοΗΜΜ
ΜΠΡΑΜ Λ ~ Α ` Ι
ΠΑΠΠΑΣ ·Ξ:ὶχ Α “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα