Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
ΜΒΜ [Μ /|Ρ#|(ΜΡ[/# ΠΜ" [/[/7Ρ#Π[/[ #Μ[Μ Μ /([ΡΔ|| ΜΥ έ ©τοΜ“ΜΑ
ΑΡΜ0ΔἰΠΣ ΡΥΠΜ|ΠΗΣ ΕΕΞΠ > Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΤΥΧΕΡΑ [ΝΗΜΑ ΜΝΗΜΗ! ΜΟΝΟ Η ΜΟΝΑ ΑΜΙ ΤΗΝ Η ΗΜ - ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΝΡ|ΞΗΣ: ΠΜ
Μ Χ ΜΠ07|(
πΡοκΑοοΡ·ΣΜεΝο ΚΕΡΔΟΣ
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2018 Ο Δρ. Φύλλου: 883 · Εως: 16° ο Τ·μή: 2,50 ε
   ο! ΜΗΚΗ
 τ  Ή _ ι ` ΕΞ0ΔΠ| ΜΕΓΑΛΩΝ
ο  _0~οΜΜΜ
' ~ · ΜΜΜ στο Μ
`“ τα προ 7Π08£Σε|Σ
ῖ°·¦ / ἑἶΘ;ΜΑΜ£Μ «2»
Β ΧΑΑ - ΜΑΣ'
ΛΕΒΕΡκογΖΕΝ ΝτοΡΤῳΝΙ
ΜΜΜ - ΜΑΝΤΣεΣΞ ΣΗ'
ΜΜΜ εΠογΒΕΝΤοΣ_
' ΜΑΛΑΝΤΑ - ΜΜΜ
. · Ψ
ΒΑΛΕΝΒ|Α - ΜΜΜ
ἶτοκίνέ > ' 7 “ _ τ 
διαιτητή _ η κ ` ΒΕΜ^ΜΠΑΡΤΣΕ^ΝΑ
Γιομαζοωε 20 Χρόνια και συνεχίζουμε να κορἰζΜε δώρα!
ο ΣΠΟΡ ΡΜ ω 20 Μ το γιορτάζει. Μ 12 Σεπηβρἰου και Μ ένο μόνο. ο ώρας του ΣΠΟΡ ΡΜ γεμίζει δώρο.
'Μ Μ °Μ ω 1.8, ένα Με ΜΜΕ. ΜοΜς, ΜΒ. ΜΒΜ,
ΜΜΜ, και φορυτά Μ μπορούν να γίνουν δω σου! Μείνε 
Μ 3ρ0Μπ¦ Ψ 0 ΣΠΟΡ ΓΜ 94.80 @εμοτίπιθ4Β 20 χρονια σε" ΚΟΡΥΦΗ