Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 12 καυτά σημεία στο εργασιακό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ']ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
Μ.ηειΕτεηιΡοΠκί8τ
ΠέμΠτη 29 ΣεΠτεμβρίου 2016|τιμη: 1,30 € Ε Π | Χ Ε | Ρ Η Η Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.173
:ι ητηΣιι
τΑ ΒΑΣικΑ
Μιτου
“Μ Ευκλείδης Τσακαλωτος
υπουργός Βικανομικων
"όριο Ντρόγκι
επικεφαλής της ΕΚΤ
[μεταρρύθμιση] Τι εισηγείται η ΕΠιτροΠη εμΠειρογνωμόνων στην Πολιτικη ηγεσία του υΠου ργείου Εργασίας
12 καυτά σημεία στο ε ργασιακό
Διαφορετικές Προσεγγίσεις για τον μηΧανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ
σήμερα στη Ν
Δυσοίωνες οι προβλέψεις
για τον τουρισμό και το 20ί 7
Ναύρα σύννεφα συγκεντρώνονται ηόνω αηό τον άρθ ρο 656 του ΑΠΙ- μόρφωσης του κα
ελληνικό τουρισμό, σκιόζόντας τις αυθύηαρκτες κού Κώδικα ως μέσο τώτοτου μισθού της 3. Ομαδικές αηολύσεις: Καταλυτική η απόφαση του ευρωπαϊκού
δυνατότητες ιιου έχει για Περαιτέρω ανόητυξη το Πίε0Ἡς κατά των υΠύ Η Σγ"ΦΩΝ|^ Εθνικός Γ Ναός Συλ- δικαστηρίου για την υηόθεση της Μετρο - ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
20ί 7, δήλωσε χθες ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας λΟΙΠων εργαζομένων λΟΥΙΚΠς ΣύμβΠσΠς 4 Η Πε Μ δω Μο" των ο » ν ΜΟΝΗ] ε Ποίο ω να
Ομοσηονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Ρέτσος. >ι ι ΠΟΠ ΠΠερν0ύν. ΠεΠέ· "Λ ΤΑ ΕΡΓ^Σ|^Μ Εργασίας. ο 0Π0ίος ρα, ρω ρ , μ Μ 9 ργ , ς' μφω
Παω των ΚΜδιΚών ^"0ΤΕ^Ε| ΕΝΑ Μό τις 1Ζ|Ζ|201Ζ με με το Πόρισμα. μπορει να αηότρεψει τις ομαδικές αηολυσεις.
συμβάσεων ε ργα- ων 6Π Π ρόξΠ του 5. Δεν υηόρχει αναγκη αυστηρότερων κανόνων σχετικό με την απεργία.
ΜΜΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΠΕΚ "Λ Οίας. αλλά Και Π δια·  υΠοιιρνΙΚ0ύ συμ· 6. Σαφής θέση κατα της αρετής της απαγόρευσης της ανταηεργίας
ΗΕ|ΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΑΑ|0Υ ταρω πρέφα· "ροΜΑ"ογ"ΕΜ @Μου εξἙΚ0λ9ζυ· ('οτΚουτ).
, . ρους Προσφυγης σαι ει να Προσ ιορι ε- | | | |
«Τσ¦μ"ησαγ» οι τιμες >26, 36 δΙωτΠσίο μόνο «ως ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ τω μέσω ως νομο 7. Συλλογικές διαηραγματευσεις: Η αιιοφαση για την επεκταση |
έσΧατο μέτρο» εΠί- ^¦|ο^0Γ"Σ"Σ θετικής διαδικασίας ως συλλαγικΠς συμβασης νο λαμβσνετσι ορο τον|υΠουργο Εργσσισς
ΗΛΕκΤΡ0Ν|κ" Δ|^ΣΤ^γΡΩΣ" ΜΜΜ των εργΠΠΚὡν - Κω όΧι μέσω των επειτα αηό διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταιρους.
ΣΤο|χΕ|ΩΝ ΕΡΓΑΝΗ _ 'ΤΔΕ >6 δΙ€“Ρ0Ρὡἶ2 ΠΠ0τἶλΟύν ελεύθερων συλλ0Υι· 8. Οι ΣΣΕ χαμηλότερου εηιηέδου δεν μπορούν να αηοκλίνουν
Η βασικο ΟΠΕΚ! του ΚΟΝ διαΠΡθΥι10Ἐευ· ηρος το χειροτερο από τις εθνικές ή κλαδικές συμβόσεις.
ἔ1ἱῖἔόΞἑοεἶἑειρ:γνωμόνων Που Παρέ- ΠροσώΠων των κοινωζῖ:ών1 9' Η χρονΜ εΠἐΚῖοσΠ' η μετενἐργε|ο κο' η δ|όρκε|σ των ΣΣΕ
  λαβε Χθες ο υΠου ργός Εργασίας Γιώργος σης, υΠάρΧουν διιοτάμενες αΠόψ εις με· νο οΠοφσσποἩω Μο τους κοΝων|κως ετωρως·
Το  >30 Κατρούγκαλος και Παρουσιάζει σημερα η ταξύ των μελών της εΠιτροΠης για τον κα· Το. Να εηαναξιολογηθεί ο ρόλος της διαιτησίας (ΟΜΕΔ) έως το 20] 8.
:ἙἘἙΠἑἘΚἴἔἑως Ξοἶὲ;ύἙΞ ἔρἘἘΞ;ἔυ ἔτόἔΞἘἔἔσθἶἙΞΕθΣ ΤΤ. Οι κοινωνικοί εταίροι ηρέηει να διαπραγματεύονται
Συνέδρ'0 “Ν” Πτε(ἶ1βιόίἔυ, τομυ1·ῖόμντΞ1α της ε1Ξιτροιἶης, γαἐόμενουἔ1ηλιιΞίαςἐάτω ταῖνγἑ5 κά- γ|σ ης μ'σθῦλῦγ"ἶές ωρἔ'ῳε'9 ίση μετοχείρ'σΠ υΠ0λλῇλων
Πού μεγαλώνε| το ε-κσ εκτός αηό τις σιιγκλίσεις των εΠιστημόνων θώς διατυΠώνεται η Πρόταση σύνδεσης κο' εργσΤοτεχνπων' τη ||ο β|ω μα Πέ" και την Π9ρσγωγ|κοτΜα
των καταναλωτών στις εΠιμέρους θεματικές ενότητες, Πε- του μισθού των νέων με την εργασιακΠ “'2- Κατανροφηκέ διχογνωμια για τον κατωτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ_
Καταλυτικός αηοδεικνύεται ο ρόλος του ψηφιακού
καναλιού στην καταναλωση, σηματοδοτώντας μια
νέα εηοχή στην οηοία το εμηόριο γίνεται ηλέον και
με ηλεκτρονικό μέσα. Αυτό δείχνει η διεύρυνση του
ηλεκτρονικού καλαθιού του καταναλωτή, καθως ο
'Ελληνας εκτός από είδη ένδυσης, ηλεκτρονικό,
καλλυντικό και φαρμακα ψωνίζει έηιηλα, είδη για το
ηαιδί, αξεσουαρ για το κόηνισμα (ηλεκτρονικό τσιγαρο), ακόμη και κατοικίδια. >ί 7
Η κατάργηση της διοικητικός έγκρισης
αηό το υΠουργείο Εργασίας των ομαδικών αΠολύσεων, η διατήρηση της αΠαγόρευσΠς της ανταΠεργίας (Ιρακ οι1τ), το
δικαίωμα των εργοδοτών να μην καταβάλλουν μισθούς σε μη αΠεργούς εργαζόμενους με βάση το
ριέΧει και τις διαφορετικές Προσεγγίσεις
για μείζονα θέματα της ατζέντας των εργασιακών σΧέσεων. Το κυ ρίαρΧο θέμα,
εΠί του οΠοίου υΠάρΧουν όΧι αΠλά διαφορετικές εκτιμησεις μεταξύ των μελών
της εΠιτροΠης αλλά διαμετρικά αντίθετες
Προσεγγίσεις, αφορά τον μηΧανισμό και
τη διαδικασία δια
τους εμΠειρία. >7
ΡΜ η Υ|'|ΟΧΡΕΩΤ||(Α ΑΠΟ το 20] 7 ΣΤ Α ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤ|ΔΣ|·|Σ >3
[Σκλαβενίτης] Τι Προ βλέΠει το σΧέδιο διάσωσης
'ΕΠεσαν οι υΠογραφές
ΕΟΦ Ε0'ᾶ Ολλανδίας ΝΕ Τ 5% ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤ|·| >14
ο δωδέκόλογος των αλλαγών
Τ . Να εκσυγχρονιστεί ο συνδικαλιστικός νόμος.
2. Ο κατώτατος μισθός για νέους έως 25 ετων να αντικατασταθεί
αηό έναν μειωμένο κατωτατο μισθό βόσει εργασιακής εμηέιρίας.
με ανώτατη διαρκεια τα δύο έτη.
παικωιωοικονοιιοΦοιωι για τη ΜαρινοΠουλος
|·| ΕΛΛΑΔΑ ΧΛΜ' θΕΣΕ|Σ
ΣΤΗΝ ΔΝΤΑΤΩΝ|ΣΤ||(0Τ|·|ΤΔ >2
Κλείδωσαν αργά Χθες τα τελικά κείμενα ζες, τη διοίκηση της ΣκλαβενίτΠς και τους
στη συ ωνία εξυ ίανσης της Μα ινό- ετόΧους της Μα ινόΠουλος. Πλέον άνοι  Πουλοςμκραι των τρΞών ακόμα εταιρΡειών ἔε ο δρόμος ώστε) το οΧέδιο να διατεθεί
"Ε  Ξυνός, Πειραῖκό και ΕΧΡ1'θ58 ΜετΙςετ), φέρ στην αγορά, Προκειμένου οι Πιστωτές να
 >13 νοντας το όλο εγχείρημα ένα βημα Πιο ενημερωθούν αναλυτικά γιατηδιαδικασία ῖ
κοντά στην εΠιτυΧη ολοκληρωση του. Που θα ακολουθηθεί και να δηλώσουν την Λ 7
  'ΕΠειτα αηό μια ΧιτσκοκικΠ διαδικασία τελικη δεσμευτικΠ ενυΠόγραφη συναίνε- 
Ι Ι ελ ί ων όλων των ση είων Που Πε ιλα - ση τους. Σύ ωνα ε όσα ανα έ ονται
Ο' «θΕΡΡ|0|» βάἶ2ἶ›Χνται στα τέσσεραισΧέδια εξυγίά)νσΠἑ στη ΣυμφωἔίΞ Εξυγιίανσης για (ΞηρΜαρι-  
  >13 έΠεσαν Χθες αργά το αΠόγευμα οι τελικές νόΠουλος ΑΕ., η νέα Χρηματοδότηση θα "Λ  
υΠογραφές αηό τις εμΠλεκόμενες τράΠε
ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ. >ί 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα