Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
29 09
Μεγάλες στιγμές! Τις ζούμε στη 8ροΠἰΠ9Βετ.
5ρο·'ἱ“° .9:
ΌΧι τυχαίο επιλογή
#4 Έ'
η εΑ:κΕἔΕΑ:21ΜΜπι
= "η ΗΜ@;¦Ν;ω
μ.- “ψ
ΑΑΛ|ΩΣ..,
 ΑΡΕΣΕ ΛΥΣΗ 
ΥΠ.'ιθ.Π.·Α.-|'ΓΑ  4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑ|ΚΤΩΝ
· : Α Ο ΣΑΝ|Κ|ΝΤΖΕ ΕΔΩΣΕ ΑΥΣΕ|Σ ' ΕΠ:ἔἔ=ἑἔΐὁ50Υ Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΑ|ΡΝΕ| Η
7 Ο ΣΤΟΥΣ Κ|ΤΡ|ΝΟΥΣ ΠΟΥ Ι Αμ.Γρ. Μ_Α. ΣΗΜΕΡΑ Π|ΣΤΟΠΟ|ΗΤ|ΚΟ ΑΠΟ
Ν|ΚΗΣΑΝ ΤΗ ΣΤΕΑΟΥΑ (91-78) ἡ ΤΗΝ ΕΕΑ κΑ| ΞΕΜΠΑΟκΑΡΕΤΑ| Η ΡογΤ|Ν^
ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ| Η 44,45 ΤΟ 1,08 ΕΚ. ΕΥΡΩ Η 14,15 ΤΩΝ Φ¦^¦κΩΝ
Ι , , 1; 
επ· 90 λεπτα! 
Η ”_ ΠΑ ΤΗ Ν|κΗ ΖΗΤΗΣΕ ο 'Με
< Μ ΝΑ Ε|ΜΑΣΤΕ χΑΑΑΡο|
ΓκοΑγΑΗο ΤΑ χΑΦ,
`¦ ΗΡοΣΗΑεοΥΜΕ .ΜΣοΥΜΕ»
_>_ κΑεΑΡΣΗ, ῖο ΜΑΜΑ 
ΜΑ· ΤΗΝ ΗΕΡΗΦΑΝ·Α» : ν
Ι '  ε<ἑ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ
η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟ
 Α|ΜΠΕΡΕΤΣ
'ΡοΣῖΑ ΣΤΟΥΣ ρ
0 ΠντΡΙχ ΤρπΙσοφσκΙ / Ο ω. - . η
' Μ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣΛ|Γ|( ·.
με τουε Ε Ζώηέ
κι:: κ Ππρωτό
Π ΜΒΜ ΑκΑΑΗΜ·Α ΗοΥ:κ_ΑΣ
' ΑΗοΣΤοΑΗ:κΗΕΤΡΩΤοΣ, __ _¦
Γ.κΑΣΤΑΝΗΣ,πΖΑιΡΗΣ Ωχ.: › _
Τ Δ ΣελψΗ
Ο ΑΤΑΕΤ||(Ο-ΜΠΑΓΕΡΝ 1-Ο  
ΡΜ   «ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ»
###¦#[# '  Σ)) ο  ¦·
 :τ Η - _. η· =  . ν - Ν|κΕΣ ΠΑ Η Ο ΜΟΝΤΕΚΑΑΒΟ ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΕ ΣΤΟ ΡΑ(ΕΒΟΟ|(
ΜΜΜ ¦ ¦  · . -- ·  ω' οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤοΥ Απο Το ΝΤοΥΜΗΑῖ
ξ· > ; ΜΗΑΡΤΣΕΑοΝΑ,
ΑΡΣΕΝΑΑ,
ΠΑΡ', ΝΑΗοΑ|
ΑΝΑΨΑΝ... ΠΡΑΣ|ΝΟ Γ|Α ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ
ΒΑΝΔΗ ' ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ |ΤΑΑΟΥ
Α|ΜΑ, ΔΑΚΡΥΑ ΚΑ| |ΔΡΩΤΑΣ
Ο' ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝ|ΩΝ|Ο
ΠΟΥ ΕΜΕ|ΝΑΝ ΣΤΗΝ |Σ|'ΟΡ|Α
Μ Σελ 12,13
Μω   1
ί .“Ξ“·0ΠαΠ
«ΧΟΡΟΣ»
Κ|ΝΔΥΝΩΝ
ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΕ
ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ Γ|Α ΤΟ
ΕΟΠΟΡΑ |_ΕΑΟΟΕ
| 3; ΗΑ·Ξε ΥΠΕΥΘΥΝΑ
 ΜΔΕ-5 1320 ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣ·ΑΣ ΠΑ ΔΗΜοΣω κΑ· ·Α·ΩΤ·κο ΤοΜΕΑ