Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
25 εισιτηρια όιαρκει'α5 για την
«ΒααιΆιασα» (73 κατηγορια8
ΑΕΚ Ο£ΟΒ 7 και 72 κατηγορι'α5
Αεκ ααα 2) και 30 εισιτηρια Η Ν" Η!" "ΔΝΤ"
όιαρκ£ι|α5 για όλα τα τμήματα
τησ Ερασιτεχνικη5   
'·“ιυιιιιιιιΡΜ
ΓΤτ.τιτττιτ 29 ΣεΠτεμϋριΟυ 20Τ6 / (Ι)υλλο Τ29Τ 4249Τι /€ Τ 30 ΙΤ ·›
ΓριιφειοηΔΝΟΣΛΟνηΟΣ Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ, ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ Ε|Δ|ΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΕΒΤΑΛΕ ΧΩΡ|Σ ΤΟ ηΔΡΔινιικΡο ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΛΟ ΤΟ
ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ · Σχεὁσν αηιθανο Πλέον να ηρ0λαβει ο Αλμὲιὁα · Και τυηικα νοκ αουτ ο Βαργκα5
. 3: ι · Ξ
τιιιιιιιιτιιιιι·ιι
Π Φοβερο ινιηΔΣκΕτ
. ¦ ·· _ ¦ με γΡ"γΟρΟ ρυθμο στην
Ο νεοε ηγετη8 τη8 ΑΕΚ,ΜΑ|ΚΛ ΝΤ|:ΟΝ, τρελανε το ΟΑΚΑ και με 34 ησντουε . εηιθεση και σκληρη
(4/4 βολἑ8, 8/ ιο 6ιηοντα, 8/9 τριηοντα) και 34 ΜΜΜ , οδηγησε την  (Μο "Ν 0ιια6ο του
ι , , , . . τα, Ι ' '
«Ενωση» σε;ΜΕΓΑΛΗΩ|Λ|ΚΗ Ν|ΚΗ εηι τη5 κατοχου του ηερσινου Ευτσουρ = οΠΟῖ1ΐ:0ἰγ%'χρΟνα
¦ 7 η ΤΤ; , _ , ηκ
και φετινη8 Ευρωλιγκατη8;ΤαλαταΖσαραι,(9095) ο Με-ενεργ£ια ΝΒΑ, με το ηοντου8 ὁιαφΞρσ
το νέο μεγαλο αστέρι του «ακεφαλρ@ἐηἑωχε και το νικητηριο καλαθι, ι52-33›
πΐἶ4ἐ@ἑυτε ααα τη λήξη ενω αγώνα-6ιαφημιση για το μηασκετ
ϊ: $Δι ~ ,, ἔἐ
μ ««Μιιιιτιιιιιιιιιιτ ιιιιι ιτιιιιιιιιιιτιιιιιιΜ ιιτΜΒτττΜιιτ»
Ϊ  ΒιΝτΕοοΕΡΑιιΕιΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑθΩΝ ΚΑΤ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΗ «ΗΡΕΜ|Α» ΑΠΟ ΤΟΝ κιΞπηΑι°ιΑ, ΧΘΕΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ο Τα ιτλἀνα
' ' ενόψει Φαλήρου · Το 4-3-3 και οι Μαιο για τα άκρα και την κορυφη τησ επίθεση. που σκέφτεται ο Τιμουρ